Ogłoszenie o pracy

wtorek, 25 stycznia 2011 11:09
Drukuj

Ogłoszenie nr:  131360

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

poszukuje kandydatów na stanowisko: 

INSPEKTOR 

inspektor
do spraw ochrony zabytków architektury i budownictwa
w Wydziale d/s Inspekcji Zabytków Nieruchomych

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.6


Liczba stanowisk pracy: 1


Miejsce wykonywania pracy:
Szczecin i teren woj. zachodniopomorskiego70-536 Szczecin
ul. Kuśnierska 14A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków w planowaniu przestrzennym
przeprowadzanie inspekcji zabytków techniki, architektury i budownictwa na terenie województwa( na terenie wskazanych przez ZWKZ gmin) w celu określenia stanu ich zachowania, sposobu użytkowania oraz aktualnego stanu prawnego
opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich oraz projektów decyzji w sprawach dot. zabytków techniki, architektury i budownictwa
współdziałanie z samorządami różnego szczebla, ze służbami nadzoru budowlanego i innymi organami w celu ochrony zabytków techniki, architektury i budownictwa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe w specjalnościach: architektura, konserwatorstwo, historia sztuki
pozostałe wymagania niezbędne:
znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
umiejętność biegłej obsługi komputera

wymagania dodatkowe


wykształcenie uzupełniające w zakresie zabytkowej architektury i budownictwa, urbanistyki, zabytków techniki
znajomość języków obcych(niemiecki, angielski)
samodzielność i umiejętność organizacji pracy
umiejętność analitycznego myślenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:


życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Termin składania dokumentów:
27-01-2011

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
70-536 Szczecin
ul. Kuśnierska 14A

Inne informacje:

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 914337066

 


 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

kandydatów na stanowisko:

INSPEKTOR do spraw ochrony zabytków architektury i budownictwa

w Wydziale d/s Inspekcji Zabytków Nieruchomych (ogłoszenie nr: 131360)


W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły następujące oferty:


- Anna Natalia Czyż - oferta kompletna pod względem formalnym

- Wojciech Konopka - oferta odrzucona z przyczyn formalnych - brak odpowiedniego wykształcenia wymaganego w ogłoszeniu

- Dominika Biedunkiewicz - oferta kompletna pod względem formalnym

- Maja Marszałek - oferta kompletna pod względem formalnym

- Natalia Lewko - oferta kompletna pod względem formalnymW dniu 2 lutego 2011r. w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została zatrudniona od 07 lutego 2011, pani mgr inż. arch. Dominika BiedunkiewiczUzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Dominika Biedunkiewicz spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatki gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków, a także znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku.