Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Komunikaty i ogłoszenia

Od dnia 01.01.2013 ogłoszenia o:

 

- wolnych stanowiskach pracy,

- praktykach studenckich oraz o

- dotacjach na prace przy zabytkach

 

publikowane są tylko na stronach BIP WUOZ w zakładce:

 

"Ogłoszenia Praca, Dotacje, Komunikaty"

 

 

 

BIP

 

 Obwieszczenie - Nowe Warpno

Drukuj PDF

82px-obiekt zabytkowy znak.svgObwieszczenie o przeprowadzeniu dowodu w postępowaniu administracyjnym - Nowe Warpno:

Więcej…
 

Ogłoszenie nr:166152 - inspektor w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Archeologicznych

Drukuj PDF

Nr ogloszenia: 166152

Data ukazania się ogłoszenia: 20 styczeń 2015 r.

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Archeologicznych

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Szczecin i teren woj. zachodniopomorskiego

70-502 Szczecin

ul. Wały Chrobrego 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowania i przygotowywanie do akceptacji przez ZWKZ projektów decyzji w sprawach ochrony zabytków archeologicznych.
 • Prowadzenie rejestru zabytków archeologicznych, opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich dotyczących zabytków archeologicznych.
 • Przeprowadzanie kontroli prawidłowości prowadzenia terenowych badań archeologicznych i zgodności z wydaną decyzją ZWKZ.
 • Prowadzenie wojewódzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych, przyjmowanie zawiadomień o przypadkowych znaleziskach.
 • Prowadzenie kontroli stanu zachowania stanowisk archeologicznych.
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych ze znaleziskami oraz współpraca z policją w zakresie przestępczości przeciw zabytkom archeologicznym.
 • Opracowywanie zaleceń konserwatorskich do działań przy zabytkach archeologicznych na wniosek właściciela lub z urzędu.
 • Prowadzenie postępowania w sprawach wydzieleń i podziałów geodezyjnych archeologicznych stanowisk naziemnych i w ziemnych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi.

Praca na wysokościach powyżej 3 metrów, oraz praca w głębokich wykopach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, wspólną drukarkę, telefon stacjonarny.

Stanowisko pracy znajduje się na parterze, brak podjazdów, winda, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

     wykształcenie : wyższe w specjalnościach: archeologia

     doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub instytucjach kultury

     pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość KPA, oraz przepisów dotyczących ochrony zabytków

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

Termin składania dokumentów:

27.01.2015 r.

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

Inne informacje:

Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia..

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Ogłoszenie nr: 164094 - inspektor w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych

Drukuj PDF
 • Ogłoszenie nr: 164094
 • Data ukazania się ogłoszenia: 28 października 2014 r.

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor

w wydziale ds. Inspekcji Zabytków NieruchomychW miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnejWymiar etatu: 0.8

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

    Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
    ul. Wały Chrobrego 4, pok. 48
  70-502 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowania i przygotowywanie do akceptacji przez ZWKZ lub Zastępcę projektów decyzji w sprawach dotyczących ochrony zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie określonych gmin.
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz uzgodnienia zakresu prac przy zabytkach w wojewódzkiej ewidencji zabytków i gminnej ewidencji zabytków.
 • Przeprowadzanie kontroli stanu zabytków znajdujących się na terenie określonych gmin, sporządzanie protokołów z kontroli, oraz projektów zaleceń pokontrolnych lub notatek służbowych, wykonywanie dokumentacji fotograficznej obiektu.
 • Opracowywanie zaleceń konserwatorskich na wniosek właścicieli obiektów lub z urzędu do działań przy zabytkach.
 • Opracowywanie opinii konserwatorskich do obiektów w ewidencji zabytków.
 • Dokonywanie odbioru wykonanych prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach pod względem prawidłowości wykonania i zgodności z wydaną decyzją ZWKZ .
 • Przygotowywanie rocznych planów kontroli zabytków, oraz ich przeprowadzanie.
 • Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w trybie przepisów o egzekucji w administracji.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

    Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi.
    Praca na wysokościach powyżej 3 metrów.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

    Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, wspólną drukarkę, telefon stacjonarny.
    Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku ZUW, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w specjalnościach: architektura, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo lub historia sztuki,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość KPA, oraz przepisów dotyczących ochrony zabytków, znajomość procedur postępowania administracyjnego oraz egzekucyjnego w administracji
  • znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie ochrony zabytków
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

 

Termin składania dokumentów:

04-11-2014

Miejsce składania dokumentów:

    Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
    ul. Wały Chrobrego 4 (sekretariat pok. 48)
   70-502 Szczecin

 

Inne informacje:

    Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia.
    Wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 1700 zł.
   Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 


 

Ogłoszenia o pracy tylko na BIP urzędu

Drukuj PDF
pracaOd dnia 01.01.2013
ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w WUOZ

publikowane będą tylko na stronach BIP WUOZ

w zakładce "Ogłoszenia/Praca"

Więcej…
 

Ogłoszenie - Kierownik delegatury Koszalin

Drukuj PDF

Ogłoszenie nr: 147574

 

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierownik delegatury

- Kierownik WUOZ w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

 

Więcej…
 

Posiedzenie WROZ w dniu 13.06.2011

Drukuj PDF

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie zaprasza na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w dniu 13.06.2011 o godz. 09.30  w siedzibie Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy w Szczecinie, przy pl. Orła Białego 1.

Porządek obrad:

 • 09.30  Opinia do koncepcji zabudowy przy ul. Panieńskiej 10A, 10B, 9 w Szczecinie
 • 10.30  Barlinek młyn - papiernia - wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków pozostałej zachowanej zabudowy związanej z młynem oraz otoczenia zespołu
 • 11.30   Projekt posadzki w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Białogardzie
 • 12.00      Wpis do rejestru zabytków pomnika Zwycięstwa znajdującego się na rondzie przy pl. Wolności w Stargardzie Szczecińskim

 

Z dokumentacją związaną z ww sprawami można zapoznać się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.

 

Dofinansowanie z NFOŚiGW dla zabytkowych parków i ogrodów

Drukuj PDF


     Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

informuje

     o możliwości starania się o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla zabytkowych parków i ogrodów. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w NFOŚiGW ul. Konstruktorska 3a, Warszawa, tel.centrala (22) 45-90-000, w tym na stronie http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-przyrody/ochrona-przyrody-i-krajobrazu/

 


Strona 1 z 2