Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Dotacje i ulgi

Dotacje

 

Aktualne informacje o dotacjach

znajdują się na naszej stronie BIP w zakładce

"Ogłoszenia (Praca, Dotacje, Komunikaty)Dotacje i ulgi

Drukuj PDF

dotacjeInformacja o dotacjach celowych na prace przy zabytkach.

 

ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW INFORMUJE O TRYBIE PRZYZNAWANIA DOTACJI CELOWYCH NA PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH.

 

Aktualne informacje o dostępnych dotacjach znajdują się na naszej stronie BIP w zakładce:

"Ogłoszenia (Praca, Dotacje, Komunikaty)

 

 

INFORMACJA O DOTACJACH NA PRACE KONSERWATORSKIE

Zgodnie z obowiązującym prawem, zabytki podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania.

Poprzez przyjęte rozwiązania prawne i finansowe państwo wspiera właścicieli i posiadaczy zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych w zakresie opieki nad nimi, w szczególności w ich konserwacji, renowacji i zabezpieczeniu przed zniszczeniem.

Właściciel, użytkownik lub posiadacz zabytku może uzyskać wparcie finansowe ze środków publicznych, jako dotację celową na tego rodzaju działania opiekuńcze.

Podstawowe zagadnienia dotyczące udzielania dotacji reguluje ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz.1568, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, 2245, z 2019 r. poz. 730.) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. 2017 poz. 1674) .

Powyższe akty prawne określają warunki i tryb udzielania dotacji celowych. Wskazują, iż dotacja na prace przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz umieszczonych na Liście Skarbów Dziedzictwa, może być udzielona przez:

 • ministra ds. kultury, obecnie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • wojewódzkiego konserwatora zabytków, właściwego dla miejsca położenia zabytku;
 • organ stanowiący województwa, powiatu lub gminy, właściwy dla miejsca położenia zabytku.

Dla każdego obiektu z obszaru województwa zachodniopomorskiego, wpisanego do rejestru zabytków województwa, możliwe jest udzielenie dotacji na prace remontowe i konserwatorskie przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego oraz odpowiednią Radę Powiatu i Radę Gminy, właściwe dla miejsca położenia zabytku.

Środki finansowe udzielane w ramach dotacji celowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pochodzą z budżetu państwa.

Nowelizacja prawa z 2018 r. rozszerzyła możliwości udzielania wsparcia przez jednostki samorządu wszystkich szczebli o obiekty znajdujące się w gminnych ewidencjach zabytków. Jednostki samorządu terytorialnego wydzielają środki finansowe na dotacje z własnych budżetów.

Zakres prac uprawniający do ubiegania się o dotację celową określony jest w art. 77 pkt. 1-17 ww. ustawy. Przepisy wskazują, iż dotacje co do zasady dotyczą zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku, stabilizacji konstrukcyjnej jego części składowych lub ich odtworzenia, wyeksponowania wartości artystycznych czy estetycznych - nie są skierowane na prace adaptacyjne czy modernizacyjne.

Dotacje tego rodzaju mogą dotyczyć prac przy zabytkach nieruchomych (budynkach i budowlach), zabytkach ruchomych (np. wyposażeniu świątyń, rzeźbie plenerowej) oraz zieleni zabytkowej (parkach, cmentarzach). Zabytki archeologiczne podlegają odrębnym uregulowaniom.

Dotacje celowe mogą być udzielane na prace planowane do wykonania w danym roku lub dłuższym okresie oraz jako refundacje poniesionych wcześniej nakładów. Szczegółowe zasady przyjęte na dany rok określają poszczególne organy w przyjętych regulaminach. Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji celowej jest złożenie przez właściciela lub użytkownika zabytku formalnego wniosku, zgodnego z wymaganiami organu udzielającego dotacji. Konieczne jest dołączenie stosownych dokumentów (np. pozwolenia na budowę, pozwolenia na prowadzenie prac, kosztorysów prac, potwierdzenia prawa do zabytku).

 1. Wnioski do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków są udzielane w dwóch trybach:
 • wnioski na prace planowane do wykonania są jednoroczne. Należy je składać do 28 lutego roku, w którym ma być udzielona dotacja. Ilość i wartość udzielanych dotacji w danym roku zależy od ilości zgłoszonych wniosków i wartości środków finansowych przyznanych na ten cel z budżetu państwa. Zazwyczaj kwota dotacji nie przekracza 50 % wartości całości prac.
 • wnioski o refundację poniesionych nakładów mogą dotyczyć wydatków poniesionych w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku. Można je składać po zakończeniu wszystkich prac wymienionych w zezwoleniu WKZ, w terminie do 30 czerwca każdego roku.

Szczegółowe zasady określone są w Procedurach ZWKZ, dostępnych na stronie internetowej (BIP): www.wkz.bip.alfatv.pl . Na stronie internetowej publikowany jest wykaz udzielonych dotacji w danym roku.

 1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponuje znacznymi środkami finansowymi na udzielanie dotacji w ramach Programu ?Dziedzictwo Kulturowe?, priorytet ?Ochrona Zabytków?. Obowiązują dwa terminy składania wniosków: 30 października roku poprzedzającego i 31 marca roku pobrania dotacji. Poza wskazanymi terminami rozpatrywane są wnioski dotyczące nagłych zdarzeń i katastrof. Wnioski do MKiDN należy składać w formie elektronicznej, za pomocą platformy Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta. Szczegółowe informacje i dostęp do platformy EBOI podane są na stronach internetowych Ministerstwa: www.mkidn.gov.pl
 2. Organy jednostek samorządu terytorialnego udzielają dotacji według własnych zasad, opierając się na zapisach ustawowych. Np. dotacje celowe uchwalane przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyznawane są w corocznych konkursach ogłaszanych przez Zarząd Województwa na początku każdego roku kalendarzowego. Szczegółowe zasady i wzory dokumentów publikowane są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Samorządy powiatów i gmin samodzielnie określają zasady dofinansowań prac przy zabytkach ze swojego terenu, przyjmując je w odpowiednich regulaminach czy uchwałach organów stanowiących.

Kościelne osoby prawne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji także z Funduszu Kościelnego. Fundusz Kościelny stanowi wyodrębnioną pozycję budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych ? obecnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotacje przeznaczane są na remonty i prace konserwatorskie zabytkowych obiektów sakralnych, w tym ruchomego

wyposażenia.  https://www.gov.pl/web/mswia/fundusz-koscielny

 

Aktualizacja: 20.05.2019 r.

Oprac. Aleksandra Hamberg-Federowicz

 

więcej:  http://www.wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/12.dhtml

 

 

Dotacje 2008

Drukuj PDF

DOTACJE CELOWE
udzielone w 2008 roku
przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. nr 162 z 2003 r., poz. 1568)

 

 

L.p. 

Obiekt, zadanie

Wnioskodawca

Wysokość udzielonej dotacji (zł)

1
Kościół w Kościnie 
remont dachu w kościele
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla Wszechświata,
ul. Daniela 18, Dołuje
50 000,00
2Witraże kościoła Sulechówko 1, Malechowo 76-142Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Andrzeja Boboli,
Sulechówko 1, 76-142 Malechowo

6 300,00
3Renesansowe ławy - strona południowa Kościół w Iwięcinie, 76-004 Sianów
Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Częstochowskiej w Dobiesławiu.
Dobiesław 9, 76-150 Darłowo
22 000,00
4Wyposażenie kościoła, Żukowo 75, 76-100 Sławno
Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Żukowie,
Żukowo 75, 76-100 Sławno
30 000,00
5
Kamienica przy ul. Wojska Polskiego 20 Trzebiatów-remont dachu kamienicy
Wspólnota przy ul. Wojska Polskiego 20
Trzebiatów 72-320
25 300,00
6
Ambona i rzeźba Mojżesza w kościele parafialnym
w Kołbaczu, ul. Warcisława 8, 74-106 Stare Czarnowo
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu, ul. Warcisława 8, Stare Czarnowo 74-106
38 000,00
7
Witraż w kolegiacie p.w.NMP Królowej Świata
w Stargardzie Szczecińskim, ul. Krzywoustego 12
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata,
ul. Krzywoustego 12, Stargard Szczeciński 73-110
25 000,00
8
Budynek bramny Gosław 66
prace ciesielskie i tynkarskie
Robert Szymanowski 
Trzebiatów 72-320
3 130,00
9Ambona z kościoła pw. Św. Tomasza w Runowie
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Tomasza, Runowo 15,
Węgorzyno 73-155
28 000,00
10
Kościół filialny  
w Przywodziu-prace zabezpieczające konstrukcję stropu
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy Żukowo 36,
Dolice 73-115
29 700,00
11
Obwarowania miejskie - mury obronne
przy ul. Staromiejskiej 
w Reczu
Gmina Recz ul. Ratuszowa 17
Recz 73-210
38 200,00
12
Witraże - św. Piotr i Paweł 
z kościoła filialnego 
w Siedlicach
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Mieszewo 55,
Węgorzyno 73-155
9 000,00
13
Pomnik poświęcony żołnierzom z 357 Pułku Piechoty na Cmentarzu Centralnym 
w Szczecinie
Gmina Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1
Szczecin 70-456
8 300,00
14
Ołtarz boczny p.w. Św. Barbary
w kościele w Tucznie 
ul. Moniuszki 1
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Tucznie
ul. Moniuszki 1, Tuczno 78-640
40 000,00
15
Baszta Prochowa z XV w.
Al. Wolności, Trzcińsko Zdrój
Gmina Trzcińsko Zdrój ul. Rynek 15,
Trzcińsko Zdrój 74-510
6 972,68
16
Baszta Choszczeńska z obwarowaniem miejskim,
ul. Choszczeńska, 
Recz 73-210
Gmina Recz, ul. Ratuszowa 17,
Recz 73-210
20 500,00
17
Kamienica przy ul. Hołdu
Pruskiego 7 w Świnoujściu-remont dachu i elewacji
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Hołdu Pruskiego 7, 79-600 Świnoujście
22 200,00
18
Chałupa w zagrodzie chłopskiej-wymiana podłogi, renowacja drzwi, przełożenie dachu, Gosław 66, Trzebiatów
Robert Szymanowski
72-320 Trzebiatów
20 000,00
19
Remont kościoła w Dąbrowie - 
remont dachu nawy głównej i loży
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Najświętszego Serca Pana Jezusa
Sieciemin 47, 76-004 Sianów
53 000,00
20
Kamienica przy ul. Hołdu
Pruskiego 10, Świnoujście- remont stropów
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Hołdu Pruskiego 10, 72-600 Świnoujście

20 597,32
21
Kościół Parafialny w Barlinku -wymiana dachówki, prace dekarskie
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Św. Bonifacego ul. Św. Bonifacego 13A
74-320 Barlinek
30 000,00
22
Kościół Parafialny
w Popielewie - remont i przebudowa posadzki
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
M.B Różańcowej Popielewo 25
78-320 Połczyn Zdrój
20 000,00


23
Budynek magazynowy
 - naprawa stolarki

Krystyna Mlak
ul. Grunwaldzka 15
74-120 Widuchowa
12 000,00
24
Kościół Parafialny
w Wołczkowie - prace dekarskie,
instalacja odgromowa
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
M.B. Szkaplerznej ul. Lipowa 36,
Wołczkowo
72-003 Dobra Szczecińska
16 800,00


RAZEM:
575 000,00

 

Dotacje udzielone w 2008r.
przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
na Realizację Zadań Publicznych

w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (z dn. 24.04.2003r. Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 z 2003r., poz. 1568)

 lp Obiekt, zadanie 
 Wnioskodawca 

 Wysokość udzielonej dotacj (zł) 

1
Książka Historyczna "Szczecin-Żelechowa"
Pomorskie Towarzystwo 
Historyczne , Szczecin
10 000,00
2
IX Polsko-Niemiecka konferencja i podróż studyjna "ANTIKON 2008 -
Architektura ryglowa-wspólne dziedzictwo"
Stowarzyszenie SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Regionalnego, Szczecin
29 999,00
3
Turystyczne oznaczenie zabytków i atrakcji Pojezierza Wałeckiego
Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego, Wałcz
6 000,00
4
Wydanie publikacji poseminaryjnej "Trzebiatów-spotkania pomorskie"
Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury, Trzebiatów
10 000,00
5
VIII Muzealne Spotkania z Fotografią 
Pomorskie Stowarzyszenie Edukacji Regionalnej, Koszalin
7 000,00
6
Książka historyczna "Dobra
i okolice"
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Szczecin
10 000,00


RAZEM
72 999,00

 

Dotacje 2009

Drukuj PDF

DOTACJE CELOWE
  udzielone w 2009 roku

(od 1 stycznia do 30 czerwca)

przez  Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. nr 162 z 2003 r., poz. 1568) i rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005r w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U.nr 112 z 2005 r. poz. 940, z późn. zm.)

lp
nr umowy
Obiekt
Wnioskodawca
Zakres prac
Kwota przekazanej dotacji
1
OE-1160-DK/3/ES/09
Kościół filialny
p.w.św. Anny
Ginawa 34, powiat Łobez
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Różańcowej
Storkowo 26b, 73-140 Ińsko
Kapitalny remont (skucie tynków, rozbiórka i wymiana ścian ryglowych, rozbiórka i wymiana elementów konstrukcji, pokrycia dachu, roboty dekarskie, osadzenie okien, renowacja stolarki drzwiowej, otynkowanie ścian, ułożenie posadzki)
37 000,00
2
OE-1160-DK/7/ES/09
Kościół parafialny
p.w. św. Antoniego Padewskiego
Osieki Koszalińskie,
76-003 Sucha Koszalińska
Parafia Rzymskokatolicka pw.św. Antoniego Padewskiego,
76-003 Sucha Koszalińska
ul. Bałtycka 15
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowej ambonie (odkurzenie i oczyszczenie, dezynsekcja drewna, usunięcie wtórnych przemalowań, impregnacja, uzupełnienie ubytków
20 000,00
3
OE-1160-DK/4/ES/09
Kościół parafialny p.w. św. Trójcy
Żuków, powiat Pyrzyce
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy, Żuków 36
73-115 Dolice
Prace remontowe związane z wymianą pokrycia dachowego, wymiana rynien, rur spustowych, założenie instalacji odgromowej
31 000,00
4OE-1160-DK/14/ES/09
Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP
Bobolice, powiat Koszalin
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP 
76-020 Bobolice, ul. Kościelna 1
Prace konserwatorskie oraz restauratorskie przy neogotyckich organach (demontaż, oczyszczenie, dezynsekcja , remont obudowy, strojenie)
17 000,00
5
OE-1160-DK/5/ES/09
Nagrobek rodziny Gustava Toepfera-Cmentarz Centralny
Szczecin
Gmina Miasto Szczecin
70-456 Szczecin, 
ul. A. Krajowej 1
Prace konserwacyjne - oczyszczenie kamienia, uzupełnienie ubytków, odsalanie, wypełnienie połączeń kamienia, rekonstrukcja krzyża, hydrofobizacja, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 
8 000,00
6
OE-1160-DK/9/ES/09
Kościół parafialny p.w. M.B. Królowej Polski
Przelewice 108, powiat Pyrzyce
Parafia Rzymskokatolicka pw. M.B. królowej Polski
Przelewice 108, 74-210 Przelewice
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy dwóch rzeźbach Eklezji i Synagodze (usunięcie przemalowań impregnacja, naprawy i rekonstrukcje snycerskie, rekonstrukcja złoceń i srebrzeń) 
7 000,00
7
OE-1160-DK/16/ES/09
Zabytkowy budynek szkoły Zespołu Szkół Miejskich Nr 2
Wałcz
Gmina Miejska Wałcz
78-600 Wałcz, Plac Wolności 1

Prace konserwatorskie przy detalach architektonicznych elewacji frontowej gmachu
(przy obramowaniach dawnego wejścia głównego z herbem miasta oraz przy zegarze słonecznym)

20 000,00
8OE-1160-DK18/ES/09
Średniowieczne mury obronne
(z Basztą Francuzką)
Maszewo, powiat Goleniów
Gmina Maszewo
72-130 Maszewo, pl. Wolności 2
Remont więźby dachowej i pokrycia dachu-wymiana dachu wielospadowego, pokrycie z blachy miedzianej, umieszczenie murłat
40 000,00
9OE-1160-DK/15/ES/09
Kościół filialny p.w. św. Marii Magdaleny
Sowno, powiat Stargard Szczeciński.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny
Przemocze 59 A
72-130 Maszewo
Prace restauratorskie przy ołtarzu głównym (demontaż ołtarza, oczyszczenie, impregnacja, rekonstrukcja złoceń, srebrzeń, laserunków, zabezpieczenie polichromii
20 000,00
10
OE-1160-DK/22/ES/09Kościół parafialny-kolegiata p.w. NMP
Królowej Świata
Stargard Szczeciński
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata
73-110 Stargard Szcz.
ul. Krzywoustego 12e

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy witrażu
SPOTKANIE FRYDERYKA WIELKIEGO Z PODDANYMI (renowacja częściowa powierzchni 6 m. kwadratowych okna witrażowego (oczyszczenie, sklejenie, rekonstrukcja brakujących elementów)


7 000,00


11
OE-1160-DK/8/ES/09
Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia
NMP
Tuczno, powiat Wałcz

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Wniebowzięcia NMP
78-640 Tuczno
ul. Moniuszki 1
Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu św. Barbary (oczyszczenie usunięcie przemalowań, złocenie, srebrzenie zabezpieczenie polichromii
34 000,00
12
OE-1160-DK/10/ES/09Kościół filialny p.w. św. Jana Chrzciciela
Lubiesz, powiat Wałcz
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny
Marcinkowice 57
78-641 Marcinkowice

Prace restauratorskie i konserwatorskie przy ambonie (usunięcie przemalowań,
impregnacja owadobójcza i wzmacniająca, naprawy stolarsko-snycerskie, punktowanie polichromii, położenie złotego laserunku)

30 000,00
13
OE-1160-DK/19/ES/09
Kościół filialny p.w.
Podwyższenia Krzyża Świętego
Słonowice, powiat
Świdwin
Parafia Rzymskokatolicka p.w. MB Nieustającej Pomocy
78-300 Świdwin
ul. Niedziałkowskiego 2

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym i figurze Chrystusa Zmartwychwstałego (dezynfekcja i dezynsekcja , oczyszczenie z zabrudzeń, impregnacja wzmacniająca, naprawy stolarskie i snycerskie, uzupełnienie ubytków, wykonanie punktowań scalających)
4 000,00
14
OE-1160-DK/6/ES/09
Kościół parafialny p.w. MB Bolesnej
Chociwel, powiat Stargard Szcz.

Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Bolesnej
73-120 Chociwel
ul. Kard.A.Hlonda 9
Remont dachu nad nawą główną kościoła wraz z wymianą więźby dachowej, położenie nowej dachówki ceramicznej, obróbki blacharskie
40 000,00
15OE-1160-DK/17/ES/09
Kościół filialny p.w. św. Trójcy
Rakowo, powiat Choszczno

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi
73-240 Bierzwnik, Zieleniewo 40

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowej ambonie (oczyszczenie powierzchni, zabezpieczenie odspojeń, polichromii i złoceń, impregnacja owadobójcza, usunięcie przemalowań, podklejenie gruntów)
15 000,00
16
OE-1160-DK/23/ES/09Zabytkowy
obiekt Młyn-Papiernia
Barlinek, powiat Myślibórz

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Narodowego "Młyn-Papiernia"
71-034 Szczecin, ul. Borówkowa 10
Prace remontowo-budowlane związane z remontem elewacji, odtworzeniem stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniem schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz ganku
35 000,00
17
OE-1160-DK/12/ES/09
Kościół filialny p.w. Niepokal. Poczęcia NMP
Siedlice, powiat Łobez


Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa
73-155 Węgorzyno
Mieszewo 55


Konserwacja pełna i zachowawcza przy dwóch gotyckich rzeźbach nieokreślonych apostołów (usunięcie przemalowań, oczyszczenie powierzchni, impregnacja, kitowanie ubytków, rekonstrukcja polichromii, złoceń i srebrzeń
8 000,00
18
OE-1160-DK/11/ES/09Kościół filialny p.w. Niepokal. Poczęcia NMP
Siedlice, powiat Łobez

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa
73-155 Węgorzyno
Mieszewo 55
Montaż systemu sygnalizacji włamania i pożaru zgodnie z przedłożoną dokumentacją.
7 000,00
19
OE-1160-DK/1/ES/09
Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego
Żukowo, powiat Sławno

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia
Pańskiego
76-124 Żukowo 75

Remont dachu nad korpusem nawowym, wykonanie podłogi drewnianej, dezynsekcja i impregnacja drewna, wykonanie instalacji odgromowej
30 000,00
20
OE-116--DK/2/ES/09
Kościół parafialny p.w. Podwyższenia
św. Krzyża
Stanomino, powiat Białogard

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia św. Krzyża
78-217 Stanomino, Stanomino 10 A

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym i chrzcielnicy (oczyszczenie, usunięcie przemalowań, dezynsekcja i dezynfekcja, uzupełnienie elementów konstrukcji i ubytków, położenie złoceń, werniksowanie powierzchni)
15 000,00
21
OE-1160-DK/21/ES/09
Grupa Rzeźbiarska Piety Anielskiej z ołtarza bocznego kościoła parafialnego p.w. św. Jana
Szczecin

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
70-400 Szczecin
ul. Bogurodzicy 3 a

Konserwacja zachowawcza grupy rzeźbiarskiej Piety Anielskiej (oczyszczenie powierzchni, naprawy stolarsko-snycerskie, podklejenie odspojonych polichromii, punktowanie przetarć złoceń, impregnacja owadobójcza i wzmacniająca
10 000,00
22
OE-1160-DK/13/ES/09
Kościół parafialny p.w. M.B Częstochowskiej
Darłowo, powiat Sławno

Parafia Rzymskokatolicka p.w.
M.B Częstochowskiej
76-150 Darłowo

Pełna konserwacja oraz restauracja barokowej ambony (oczyszczenie z zabrudzeń, dezynfekcja i dezynsekcja, rekonstrukcje i uzupełnienie ubytków, konserwacja okuć i mocowań

18 000,00
RAZEM:
453 000,00

 

 

 

Dotacje 2010

Drukuj PDF

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE

ul. Kuśnierska 14 a, 70-536 Szczecin, tel./fax  91 433 70 66

www. wkz.szczecin.pl

DOTACJE CELOWE


udzielone w 2010 roku przez

 

Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

(Dz. U. nr 162 z 2003 r., poz. 1568) i rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005r w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U.nr 112 z 2005 r. poz. 940, z późn. zm.)

Lp.

Nr umowy

Obiekt

Wnioskodawca

Zakres prac

Kwota   udzielonej

dotacji

1.

OE 304-DK/13/ES/10

Kościół parafialny p.w. NMP Gwiazdy Morza

Świnoujście

Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Gwiazdy Morza

ul. Piastowska 11

72-600 Świnoujście

Prace remontowo-budowlane obejmujące odtworzenie- konstrukcji hełmu wieży, jego podstawy i poszycia montaż iglicy, obróbka dachu,  konserwacja elewacji frontowej

23.790, 00

2.

OE 304-DK/14/ES/10

Kościół filialny p.w. Zwiastowania NMP

Przywodzie, powiat Pyrzyce

 

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Trójcy, Żuków 36

73-115 Dolice

Prace konserwatorskie i restauratorskie ? I etap prac przy polichromowanym stropie kościoła

30.000,00

3.

OE 304-DK/12/ES/10

Kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla

Sikorki, powiat Nowogard

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla

Sikorki 13

72-200 Nowogard

 

Prace konserwatorskie  i restauratorskie przy  przy fragmentach stall  kościoła

14.000,00

4.

OE 304-DK/3/ES/10

Ołtarz boczny św. Barbary -wyposażenie kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP

Tuczno, powiat Wałcz

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP

ul. Moniuszki 1

78-640 Tuczno

Kontynuacja  prac konserwatorskich  i restauratorskich przy ołtarzu bocznym św. Barbary (rozpoczętych w 2008  i kontynuowanych w 2009 r.)

13. 500,00

5.

OE 304-DK/7/ES/10

Ambona ?wyposażenie kościoła  parafialnego  p.w.  Najśw. Serca Pana Jezusa

Kołbacz, powiat Gryfino

Parafia Rzymskokatolicka p.w.  Najśw. Serca Pana Jezusa

ul. Warcisława 8

74-106 Kołbacz

 

Prace  konserwatorskie i restauratorskie przy schodach  i balustradzie  ambony  kościoła

6.500,00

6.

OE 304-DK/4/ES/10

Ołtarz główny-wyposażenie  kościoła parafialnego  p.w. M.B. Królowej Polski

Przelewice, powiat   Pyrzyce

Parafia Rzymskokatolicka p.w. M.B. Królowej Polski

Przelewice 108

74-210 Przelewice

Prace restauratorskie przy ołtarzu głównym (z wył. rzeźb Eklezji i Synagogi)

20.000,00

7.

OE 304-DK/10/ES/10

Ambona-wyposażenie kościoła  filialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela

Lubiesz, powiat Wałcz

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny

Marcinkowice 57

78-641 Marcinkowice

 

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie ? kontynuacja  prac, rozpoczętych w 2009 r.

25.500,00

8.

OE 304-DK/5/ES/10

Średniowieczny kościół parafialny p.w. św. Tomasza Apostoła

Runowo, powiat Łobez

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Tomasza Apostoła

Runowo 15

73-155 Węgorzyno

 

Remont dolnej części wieży kościoła ? część dolna frontowa z cegły i kamienia, remont pokrycia dachowego należącego do wieży

45.000,00

 

9.

OE 304-DK/15/ES/10

Neogotycki ołtarz boczny Piety Anielskiej-wyposażenie  kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela

Szczecin

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela

ul. Bogurodzicy 3a

70-400 Szczecin

Prace  konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym Piety Anielskiej ? II etap prac, rozpoczętych w

2009 r.

10.000,00

 

 

 

 

10.

OE 304-DK/6/ES/10

Neogotyckie organy wraz z prospektem organowym i szafą - wyposażenie  kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP Bobolice, powiat Koszalin

Parafia Rzymskokatolicka p.w.  Wniebowzięcia NMP

ul. Kościelna 1,

76-020 Bobolice

Prace konserwatorskie, restauratorskie i rekonstrukcyjne przy organach  wraz z prospektem organowym i szafą ? II etap prac, rozpoczętych w 2009 r.

 

 

18.000,00

11.

OE 304-DK/9/ES/10

Dwie rzeźby późnogotyckie św. Anna Samotrzeć i św. Jan Chrzciciel-wyposażenie kościoła parafialnego p.w. Przem. Pańskiego

Kolin, powiat Stargard Szczeciński

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego

Kolin 36, 73-015 Dolice

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy dwóch późnogotyckich rzeźbach: św. Anny Samotrzeć i św. Jana Chrzciciela

13.500,00

12.

OE 304-DK/20/ES/10

Kościół parafialny p.w. M.B. Szkaplerznej Wołczkowo, powiat Police

Parafia Rzymskokatolicka p.w. M.B. Szkaplerznej

ul. Lipowa 36

72-003 Wołczkowo

 

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej, ścian fundamentowych i opaski  żwirowej wokół kościoła

 

18.000,00

13.

OE 304-DK/19/ES/10

Kościół parafialny p.w. św. Chrystusa Króla Kozielice, powiat Kamień Pomorski

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla

Kozielice

72-410 Golczewo

Prace remontowe polegające na uzupełnianiu ubytków, oczyszczeniu i spoinowaniu murów, wzmacnianiu silnie osłabionej cegły zachodniej ściany wieży kościoła

31.497,11

14.

OE 304-DK/21/10

Kościół filialny p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła Kruszwin, powiat Myślibórz

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. M.B. Królowej Polski

Golenice 70 A

74-300 Myślibórz

 

Prace remontowo-budowlane polegające na naprawie uszkodzeń  podstawowych elementów budynku  kościoła

21.000,00

15.

OE 304-DK/8/ES/10

Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św.

Stanomino, powiat Białogard

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. Stanomino 10 A

78-217 Stanomino

 

Prace konserwatorskie przy chrzcielnicy  - II etap  prac, rozpoczętych w  2009 r.

18.000,00

16.

OE 304-DK/17/ES/10

Kościół filialny p.w. M.B. Gromnicznej

Kraśnik, powiat Łobez

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela

Sielsko 27

73-155 Węgorzyno

 

 

Prace remontowo-konserwatorskie  związane z rekonstrukcją grobowca rodziny Possart na cmentarzu przykościelnym

 

20.851,95

17.

OE 304- DK/2/ES/10

Zabytkowy obiekt ?Młyn-Papiernia?

Barlinek, powiat Myślibórz

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa ?Młyn-Papiernia?

ul. Borówkowa 10

71-034 Szczecin

Prace  remontowo-budowlane obejmujące:

-remont dachu nad trzonem

-założenie rynien i rur spustowych na trzonie w części halowej

 

27.000,00

18.

OE 304-DK/11/ES/10

Ambona ?wyposażenie  kościoła filialnego p.w. M.B. Częstochowskiej Krępcewo, powiat Stargard Szczeciński

Parafia Rzymskokatolicka p.w. M.B. Różańcowej

Rzeplino

73-115 Dolice

Prace konserwatorskie i  restauratorskie przy baldachimie oraz rzeźbach z korpusu i parapetu schodów ambony

30.967,20

19.

OE 304-DK/18/ES/10

Kościół filialny p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Nosibądy, powiat Szczecinek

 

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP

Mieszałki ul. Główna 7

78-450 Grzmiąca

Prace budowlano-konserwatorskie obejmujące zabezpieczenie ścian  wieży i ściany zachodniej nawy z tymczasową wymianą pokrycia dachowego oraz

odtworzenie bębna latarni

60.000,00

20.

OE 304-DK/1/ES/10

Barokowa ambona -wyposażenie kościoła parafialnego p.w. Św. Antoniego

Osieki Koszalińskie, powiat Koszalin

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Antoniego

ul. Bałtycka 15

76-003 Osieki Koszalińskie

Prace konserwatorskie przy zabytkowej ambonie ? II etap prac, rozpoczętych w 2009 r.

20.500,80

21.

OE 304-DK/16/ES/10

Linia kolei wąskotorowej nr1056 Koszalin-Wąsk.-Bobolice na odcinku Koszalin Wąsk-Świelino, Koszalin

Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki

ul. Wenedów 24a/11

75-847 Koszalin

 

Prace remontowe polegające na wymianie  podkładów kolejowych (bieżąca konserwacja) na odcinku Koszalin-Świelino km 0,000-30,200

27.000,00

22.

OE -304-DR/1/ES/10

Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego

Żukowo 75, powiat Sławno

Parafia Rzymskokatolicka p.w.

Przemienienia Pańskiego

Żukowo 75, 76-100 Sławno

 

Malowanie wewnętrznych  ścian

Wewnętrznych kościoła farbami wapiennymi z uzupełnieniem tynku zaprawą wapienną

3.809,00

refundacja

23.

OE-304-

DR/2/ES/10

Kościół filialny p.w. Wniebowzięcia NMP

Czernin, powiat Kołobrzeg

Parafia Rzymskokatolicka p.w.

Wniebowstąpienia Pańskiego

Pl.  Wolności 4, 78-113 Dygowo

 

 

 

Prace konserwatorskie przy ambonie (pozostałe prace wynikające z zawartej umowy z wykonawcą, przeprowadzone w latach 2007-2009)

9.000,00

refundacja

24.

OE-304-DR/3/ES/10

Kościół filialny p.w. M.B. Częstochowskiej

Kicko17, powiat Stargard Szczeciński

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa Oblubieńca

73-112 Stara Dąbrowa 21

Remont dachu, polegający n rozbiórce pokrycia Dachowego, przymocowaniu folii dachowej, wykonaniu ołacenia, pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich i orynnowania

6.428,93

refundacja

RAZEM:

513.844,99

 

 

Dotacje udzielone w 2010 r.
przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
na Realizację Zadań Publicznych

w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (z dn. 24.04.2003r. Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 z 2003r., poz. 1568 z późn. zm.)

 

 

L.p.

Obiekt, zadanie

Wnioskodawca

Wysokość udzielonej dotacji

1

 

 

 

 

 

Wydanie książki historycznej

?Szczecin-Pomorzany? z serii Pomorskiego Towarzystwa Historycznego tom 11

autor: Marek Łuczak

 

Stowarzyszenie ?Pomorskie Towarzystwo Historyczne

ul. Ku Słońcu 41/7

71-047 Szczecin

 

6.000,00

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Przygotowanie i wydanie albumu ?Stargard Miasto Gotyku? ? przewodnik po zabytkach na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego

 

 

Stowarzyszenie Rewaloryzacji Zabytków Sakralnych

ul. Krzywoustego 12

73-110 Stargard Szczeciński

 

 

6.000,00

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Redakcja, druk i promocja IV cz. wydawnictwa poświęconego śp. Księdzu Infułatowi Romanowi Kostynowiczowi pt. ?WBLASKU KATEDR?

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków

Zarząd Oddziału Szcz.

ul. Kuśnierska 14 a

8.000, 00

 

 

 

 

4

 

 

 

 

X Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna ?ANTIKON 2010 Architektura ryglowa-wspólne dziedzictwo?

 

SZCZECIN-EXPO

Towarzystwo Wspierania Rozwoju Regionalnego

ul. Grodzka 16/13

70-560 Szczecin

15.000,00

RAZEM:

35 000,00

 

 

DOTACJE 2011

Drukuj PDF

 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE

ul. Kuśnierska 14 a, 70-536 Szczecin, tel./fax  91 433 70 66

www. wkz.szczecin.pl

DOTACJE CELOWE


udzielone w 2011 roku przez

 

Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

(Dz. U. nr 162 z 2003 r., poz. 1568) i rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U.nr 112 z 2005 r. poz. 940, z późn. zm.)

 

L.p.

Nr umowy

Obiekt-adres

Zakres prac

Wnioskodawca

Informacja o przekazanych kwotach  dotacji

1

 

OE-5124.17.2011.ES

Dom mieszkalny ryglowy

ul. Kościuszki,

Dobra, powiat Łobez

Remont dachu obejmujący wymianę pokrycia dachowego, wymianę łat, impregnację więźby dachowej, zamontowanie kontrłat, folii dachowej oraz montaż rur spustowych

Zdzisław i Maria Szkup,

Zofia i Józef Szkup,

Jadwiga Kawa,

ul. Kościuszki,

72-210 Dobra

16 896,25

2

 

OE-5124.16.2011.ES

Kościół Parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego, Żukowo,

Sławno powiat Sławno

I Etap prac obejmujący konserwację zachowawczą ołtarza i wykonanie pełnej konserwacji i restauracji zwieńczenia ołtarza przy barokowym ołtarzu głównym z ok. 1700 roku

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego,

Żukowo 75, 76-100 Sławno

30 000,00

3

 

OE-5124.11.2011.ES

Kościół Parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP,ul. Sydonii, Marianowopowiat Stargard Szczeciński

I etap prac: konserwacja i restauracja 4 rzeźb z barokowego epitafium rodziny VON THUN

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Sydonii 3, 73-121 Marianowo

20 000,00

4

 

OE-5124.2.2011.ES

Kościół Filialny p.w. Zwiastowania NMP, Przywodzie , powiat Pyrzyce

Prace konserwatorskie i restauratorskie II etap prac przy ośmiu  i pół polichromowanych belkach stropu (licząc od wschodu)

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy, Żuków 36,73-115 Dolice

30 000,00

5

 

OE-5124.9.2011.ES

Kościół Filialny p.w. Św Jana Chrzciciela,

Lubiesz,

powiat Wałcz

Prace restauratorskie - zakończenie III etapu prac, dotyczących korpusu ambony, podpory i schodów przy ambonie

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny, Marcinkowice 57,

78-641 Marcinkowice

10 673,05

6

 

OE-5124.13.2011.ES

Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP,

Brzesko,

powiat Pyrzyce

Prace konserwatorskie i restauratorskie I etap prac przy drewnianym , pozornym sklepieniu krzyżowo-żebrowym (dot. przęsła północno-wschodniego z dekoracją snycerską i konstrukcją przęsła stropu bez dwóch przylegających ścian tarczowych)

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP,

Brzesko 64,

74-211 Brzesko

20 000,00

7

OE-5124.8.2011.ES

Kościół Filialny p.w. MB Częstochowskiej,

Krępcewo,

powiat Stargard Szczeciński

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie: korpus i podpora (z wyłączeniem rzeźb figuralnych i elementów snycerskich korpusu)

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. MB Różańcowej,

Rzeplino,

73-115 Dolice

30 000,00

8

OE-5124.28.2011.ES

Kościół Parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego,

Kolin,

powiat Stargard Szczeciński

Montaż systemu sygnalizacji włamania z czujkami pożarowymi

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego,

Kolin 36,

73-115 Dolice

4 000,00

9

OE-5124.19.2011.ES

Kościół Parafialny p.w. Chrystusa Króla,

Sikorki,

powiat Goleniów

Prace restauratorskie (konserwacja pełna) przy rzeźbionych fragmentach obudowy stalli (scalenie kolorystyczne drewnobejcowanie, położenie politury, montaż elementów stalli w kościele) wraz z drzwiami

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla Sikorki13,

72-200 Nowogard

10 000,00

10

OE-5124.10.2011.ES

Kościół Parafialny p.w. Jana Chrzciciela,

Żabów,

powiat Pyrzyce

Prace konserwatorskie i restauratorskie II etap prac przy ambonie barokowej (konserwacja elementów snycerskich i rzeźbiarskich - 20%, rekonstrukcja i uzupełnienie ubytków: elementy rzeźby i snycerki - 100%)

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jana Chrzciciela Żabów 83,

72-400 Żabów

20 000,00

11

OE-5124.20.2011.ES

Obwarowania miejskie,

ul. Stolarska-Lutyków,

Nowogard

powiat Goleniów

Odbudowa uszkodzonego odcinka muru obronnego i renowacja na całej długości

Gmina Nowogard

Plac Wolności 1,

72-200 Nowogard

19 420,68

12

OE-5124.3.2011.ES

Parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela

Pl. Katedralny ,

Kamień Pomorski,

powiat Kamień Pomorski

Prace konserwatorskie  przy figurze anioła z bramki ambony

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ottona

Pl. Katedralny 8,

70-400 Kamień Pomorski

13 000,00

13

OE-5124.7.2011.ES

Kościół Parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP,

Bobolice,

powiat Koszalin

Prace konserwatorskie, restauratorskie i rekonstrukcyjne przy organach neogotyckich z 1886 roku, III etap prac

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP

ul. Kościelna 1,

76-020 Bobolice

20 000,00

14

OE-5124.14.2011.ES

Kościół Parafialny p.w. NMP Królowej Świata,

Stargard Szczeciński,

powiat Stargard Szczeciński

I etap prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym obejmujący: pełną konserwację figury Chrystusa ukrzyżowanego z grupy ukrzyżowania oraz zwieńczenia w postaci ornamentalnego obramienia obrazu Chrystusa Zmartwychwstałego

Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Świata

Krzywoustego 12,

73-110 Stargard Szczeciński

20 000,00

15

OE-5124.12.2011.ES

Kościół Filialny p.w. św. Stanisława Kostki, Chwarszczany- dawna

kaplica zakonna templariuszy i Joanitów,

powiat Myślibórz

Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego zakrystii - w ramach I etapu renowacji: remont  więźby dachowej i pokrycia dachowego kościoła

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP Sarbinowo 62,

74-404 Cychry

7 000,00

16

OE-5124.4.2011.ES

Kościół Filialny p.w. Narodzenia NMP,

Rarwino,

powiat Białogard

Prace konserwatorskie przy ambonie -  II etap  (zakończenie prac)

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św.

Stanomino 10A,

78-217 Stanomino

30 000,00

17

OE-5124.18.2011.ES

Kościół prawosławny p.w. św. Mikołaja,

Dolice,

powiat Stargard Szczeciński

prace budowlane zabezpieczające polegające na przemurowaniu pinakli i narożników wieży, oraz wymianie uszkodzonych cegieł i naprawa pęknięć w murach wieży kościoła

Parafia Prawosławna p.w. św. Ap. Piotra i Pawła

ul. Nabrzeżna 4,

73-110 Stargard Szczeciński

35 000,00

18

OE-5124.22.2011.ES

Budynek w obrębie zespołu stadniny koni,

Łobez,

powiat Łobez

Prace remontowo-budowlane dach budynku: remont więźby dachowej, wymiana pokrycia na dachówkę ceramiczną, zakładkową montaż opierzenia, rynien i rur spustowych tytanowo-cynkowych, instalacji odgromowej oraz wymiana wrót głównych

SBS Stado Ogierów Spółka z o.o.

ul. Świętoborzec 3,

73-150 Łobez

30 000,00

19

OE-5124.21.2011.ES

Zagroda chłopska - budynek bramny w konstrukcji ryglowej,

Gosław,

powiat Gryfice

Remont dachu obejmujący, odtworzenie więźby dachowej, pokrycie dachówką ceramiczną w części zniszczonej przez pożar w 2000 r.

Małgorzata i Robert Szymanowscy,

Gosław 66,

72-320 Trzebiatów

14 225,00

20

OE-5124.5.2011.ES

Kościół Filialny p.w. Oczyszczenia NMP,

Dębica,

powiat Kołobrzeg

Prace konserwatorskie restauratorskie przy renesansowym ołtarzu głównym z 1584 r.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Szczepana,

ul. Koszalińska 8,

78-125 Rymań

19 000,00

21

OE-5124.6.2011.ES

Kościół Parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela,

Sarbia,

powiat Kołobrzeg

Prace konserwatorskie restauratorskie przy gotyckim krucyfiksie - Grupa Ukrzyżowania z figurami Matki Boskiej i św. Jana Chrzciciela

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela,

Sarbia 7,

78-133 Drzonowo

27 322,69

22

OE-5124.27.2011.ES

Linia kolei wąskotorowej nr 1056 Koszalin Wąsk.-Bobolice na odcinku Koszalin Wąsk-Świelino km 0,000-30,200,

powiat Koszalin

Prace budowlano-konserwatorskie polegające na wymianie podkładów kolejowych, remoncie przejazdów kolejowych i bieżącej konserwacji torowiska linii kolei wąskotorowej nr 1056 Koszalin Wąsk-Bobolice na odcinku Koszalin Wąsk-Świelino

Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki ,

ul. Wenedów 24a/11,

75-847 Koszalin

26 110,15

23

OE-5124.1.2011.ES

Kościół Parafialny p.w. Św. Tomasza Apostoła,

Runowo,

powiat Łobez

Remont pokrycia dachowego i poddasza kościoła

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Tomasza Apostoła, Runowo 15,

73-155 Węgorzyno

20 000,00

24

OE-5124.24.2011.ES

Kościół filialny p.w.

Matki Bożej Królowej Polski,

Iwęcino,

powiat Koszalin

Prace remontowe - wymiana pokrycia nawy głównej i wieży kościoła w tym: prace rozbiórkowe, wymiana zniszczonych elementów, konserwacje, ołacenie połaci dachu, krycie gontem, obróbki blacharskie, wymiana instalacji odgromowej, naprawa rynien

Parafia Rzymskokatolicka

p. w. M.B. Częstochowskiej,

Dobiesław 9,

76-150 Darłowo

 

37 000,00

25

OE-5124.25.2011.ES

Kościół filialny p.w.

Narodzenia NMP,

Rarwino,

powiat Białogard,

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy chrzcielnicy z XVIII w.

Parafia Rzymskokatolicka

p. w. Podwyższenia Krzyża Św.,

Stanomino 10A,

78-217 Stanomino

 

21 000,00

26

OE-5124.23.2011.ES

Kościół filialny p.w. Matki Bożej Częstochowskiej,

Głodowa,

powiat Koszalin

Remont dachu kościoła w tym: demontaż istniejącego pokrycia dachowego, demontaż uszkodzonych elementów więźby dachowej, naprawa oraz montaż elementów więźby dachowej, wzmocnienie krokwi, ołacenie , wykonanie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki, montaż rynien i rur spustowych

Parafia Rzymskokatolicka

p. w. św. Apostołów Piotra i Pawła,

Kłanino 10,

76-020 Bobolice,

 

12 000,00

27

OE-5124.26.2011.ES

Zabytkowe ogrodzenie,

ul. Marii Skłodowskiej-Curie

Szczecin,

powiat Szczecin

Remont zabytkowego ogrodzenia posesji

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie,

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11,

71-332 Szczecin

5 000,00

RAZEM:

547 647,82

 

 

Dotacje udzielone w 2011 r.
przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

na Realizację Zadań Publicznych

w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (z dn. 24.04.2003r. Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 z 2003r., poz. 1568 z późn. zm.)

 

 

L.p.

Zadanie

Wnioskodawca

Wysokość udzielonej dotacji

1

XII Polsko-Niemiecka konferencja i podróż studyjna  "Architektura ryglowa-wspólne dziedzictwo ANTIKON 2011"

STOWAZRYSZENIE

SZCZECIN-EXPO

Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego,

ul. Grodzka 16/13,

70-560 Szczecin

17 000,00

2

"Blask złotego wieku" ,

(konkurs fotograficzny i wystawa

zadanie polegające na promocji, popularyzacji i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach Trzebiatowa)

STOWARZYSZENIE

Trzebiatowskie Towarzystwo

Kultury,

ul. Wojska Polskiego 67,

72-30 Trzebiatów

5 000,00

3

Organizacja "Międzynarodowego

festiwalu muzycznego Sacrum non profanum Trzęsacz 2011 - organy w kościołach naszym Dziedzictwem kulturowym"

(konferencja)

STOWARZYSZENIE

Pomorskie Stowarzyszenie

Instrumentalistów

"ACADEMIA"

ul. Malczewskiego 10-12,

71-616 Szczecin

5 000,00

4

Wydanie książki historycznej

"Szczecin-Turzyn" z serii

Pomorskiego Towarzystwa Historycznego  tom 16,

autor: Marek Łuczak

STOWARZYSZENIE

Pomorskie Towarzystwo

Historyczne,

ul. Ku Słońcu 41/7,

71-047 Szczecin

8 000,00

RAZEM:

35 000,00

 

 


 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE
ul. Kuśnierska 14a, 70-536 Szczecin, tel./fax. 091 433 70 66, www.wkz.szczecin.pl

Wyniki naborów o dotację na realizację zadań publicznych złożonych do
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w 2011 r.

L.p.

Zadanie

Wnioskodawca

Proponowana kwota dotacji

1

XII Polsko-Niemiecka konferencja i podróż studyjna "Architektura ryglowa-wspólne dziedzictwo ANTIKON 2011"


SZCZECIN-EXPO
Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego,
ul. Grodzka 16/13,
70-560 Szczecin

17 000,00

2

"Blask złotego wieku" ,
(konkurs fotograficzny i wystawa
zadanie polegające na promocji, popularyzacji i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach Trzebiatowa)


Trzebiatowskie Towarzystwo
Kultury,
ul. Wojska Polskiego 67,
72-30 Trzebiatów

5 000,00

3

Organizacja "Międzynarodowego
festiwalu muzycznego Sacrum non profanum Trzęsacz 2011 - organy w kościołach naszym Dziedzictwem kulturowym"
(konferencja)


Pomorskie Stowarzyszenie
Instrumentalistów
"ACADEMIA"
ul. Malczewskiego 10-12,
71-616 Szczecin

5 000,00

4

Wydanie książki historycznej
"Szczecin-Turzyn" z serii
Pomorskiego Towarzystwa Historycznego tom 16,
autor: Marek Łuczak


Pomorskie Towarzystwo
Historyczne,
ul. Ku Słońcu 41/7,
71-047 Szczecin

8 000,00

RAZEM:

35 000,00

 

 


WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE

ul. Kuśnierska 14a, 70-536 Szczecin, Tel. 91 433 70 82, fax. 91 433 70 66,

www.wkz.szczecin.pl

DOTACJE CELOWE w 2011 roku

ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r. z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy, z dniem 28 lutego b.r. upływa termin składania wniosków o udzielenie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotacji z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, planowanych do wykonania w 2011 roku.

Wnioski o udzielenie w 2011 r. dotacji na dofinansowanie przez WKZ prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (jako refundacji poniesionych nakładów) można składać do dnia 30 czerwca b.r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2011 r. na w.w. dotacje wynosi 570 000,-zł. Podstawowe kryteria przyznania dotacji to: poprawność formalna wniosku oraz ocena uwzględniająca stan zachowania i czas powstania zabytku, kompleksowość prowadzonych prac, zasadność realizacji zadania, znaczenie obiektu dla społeczności lokalnej, a w przypadku gdy podmiot korzystał wcześniej z dotacji WKZ - rzetelność w realizacji zadań i umiejętność właściwego rozliczenia środków.

Zasady finansowania opieki nad zabytkami określone są w Rozdziale 7 w.w. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania wniosku, dokumentów które winny być dołączone, a także i inne istotne informacje zawarte są w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. 112, poz. 940 z późniejszymi zmianami) oraz na stronie internetowej www.wkz.szczecin.pl


 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW

ul. Kuśnierska 14a, 70-536 Szczecin, tel./fax.091 433 70 66, www.wkz.szczecin.pl

DOTACJE CELOWE

w 2011 roku

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie

informuje, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568)

ogłasza otwarty konkurs ofert

NA REALIZACJĘ W 2011 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH

PRZEZ UPRAWNIONE W USTAWIE PODMIOTY ORAZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

1) Rodzaj zadania: promowanie osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa zachodniopomorskiego.

Zadania mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:

- organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, plenerów, warsztatów, kursów, wystaw i innych imprez,

- wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, periodyków, książek - w tym przekładów literatury a także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk, katalogów, druków ulotnych,

- prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, opracowanie ekspertyz.

2) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

a) na zadania zlecone do realizacji fundacjom: 5 000, zł

b) na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom: 30 000,- zł

3) Zasady przyznawania dotacji: jawności, efektywności, równego traktowania oferentów, uczciwej konkurencji.

4) Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2011 r.

5) Warunki realizacji zadania: złożenie oferty niepodlegającej odrzuceniu w terminie określonym w ogłoszeniu, wybór oferty przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w konkursie ofert.

6) Termin i miejsce składania ofert: 30 kwietnia 2011 r., w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, ul. Kuśnierska 14 A, Szczecin.

7) Termin wyboru oferty: 31 maja 2011 r.

8) Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: oferty wybierane będą w trybie art. 126, art. 127, ust. 1, pkt 1, lit. ,,e" ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a ocenie podlegać będzie: wartość merytoryczna, koszt wykonania, doświadczenie i dorobek wnioskodawcy oraz jego wiarygodność jako organizatora, dająca pewność terminowego i solidnego wykonania, zapewnienie różnych źródeł finansowania oraz inne czynniki, mogące mieć wpływ na realizację zadania.

9) Realizacja zadań publicznych tego rodzaju przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w roku 2010 r: 4 zadania na kwotę 35 000,- zł.

Oferty realizacji zadania publicznego w 2011 r. należy przygotować zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).

Przeczytaj: Załącznik


 


Strona 1 z 2