Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Prace remontowe i konserwatorskie

 

DOTACEJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2012 R.

 

Zabytkowe budynki czy zabytki ruchome, jako znaczące elementy dziedzictwa kulturowego, znajdują się pod specjalną opieką państwa. Utrzymanie właściwego stanu zabytku, przeciwdziałanie zagrożeniom ,  przywracanie utraconych wartości, wymagają wyjątkowej pieczy i nakładów finansowych. Aby wspomóc właścicieli najcenniejszych obiektów  zabytkowych - tych wpisanych do rejestru zabytków - przepisy prawa dają możliwość określonym  organom administracji  rządowej i samorządowej udzielania dotacji na tego rodzaju prace. Środki pochodzące z budżetu państwa dostępne są poprzez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.  Jednostki samorządu terytorialnego samodzielnie decydują o stworzeniu możliwości takiego wsparcia.

Zachodniopomorski Wojewódzki  Konserwator Zabytków, Pani Ewa Stanecka, corocznie podpisuje umowy z właścicielami lub użytkownikami zabytków z terenu województwa zachodniopomorskiego, o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane. Z budżetu państwa, części której dysponentem jest Wojewoda Zachodniopomorski, przeznaczane są środki finansowe na ten cel - w tym roku do dyspozycji Konserwatora Wojewódzkiego  jest kwota w wysokości  570 tys. zł. Po przeprowadzeniu wymaganej prawem procedury sprawdzającej merytorycznie i formalnie złożone wnioski, dotacje zostały przyznane, a umowy z właścicielami zabytków są systematycznie podpisywane.

Ogółem ZWKZ  przyznał  21 dotacji, o wysokościach od 12 tys. zł do 55 tys. zł. Wśród obiektów, prace przy których będą dofinansowane, są zarówno zabytki ruchome (polichromie, dzieła sztuki i rzemiosła) jak nieruchome (budynki i budowle) z ternu województwa zachodniopomorskiego. W 2012 r. dofinansowane będą m.in. prace przy następujących obiektach np.: polichromowanym stropie belkowym z XIV w. z kościoła w Przywodziu w gm. Dolice, unikalnym drewnianym pseudosklepieniu krzyżowo-żebrowym z XVIII w. z kościoła w Brzesku w gm. Pyrzyce, barokowej ambonie z kościoła w Dębicy w gm. Rymań, nagrobku rodziny Ludwiga Sengera na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Wśród dotowanych zabytkowych kościołów znajdują się niewielkie wiejskie świątynie wymagające remontów, jak kościół filialny w Gudowie w pow. Drawskim czy w Płonnie w gm. Barlinek, jak i  obiekty zagrożone konstrukcyjnie np. kościół w Zajezierzu czy wieża kościoła w Czerninie w gm. Dygowo. Wspierane są także  inicjatywy inwestycyjne w obiektach rezydencjonalnych czy przemysłowych , dotyczące np. odbudowy pałacu w Lubiechowie w gm. Karlino, torowiska  kolejki wąskotorowej na trasie  Koszalin-Świelino,  czy komina przemysłowego w suszarni słodu w dawnym browarze w Połczynie Zdroju.  Pełna lista Beneficjentów i obiektów wraz z  zakresem prac dostępna jest na stronie internetowej Urzędu w odpowiedniej zakładce.

Warte zauważenia są także działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie współfinansowania prac przy zabytkach z obszaru całego kraju.  Wielkość budżetu będącego w dyspozycji  Ministra w 2012 r. w  Programie "Dziedzictwo kulturowe" priorytecie "Ochrona zabytków" zaplanowano w wysokości 80 000 000 zł. Województwo Zachodniopomorskie uzyskało w bieżącym roku dotacje w niespotykanej dotychczas wysokości  - 7.185.000,00 zł. Wsparcia udzielono 27 Wnioskodawcom, wśród których są zarówno Parafie jak i jednostki samorządu terytorialnego - gminy Banie, Goleniów, Wolin, Trzcińsko Zdrój, na prace przy zabytkowych murach obronnych, dworach czy zamkach. Jedne z najwyższych dotacji  otrzymały Gmina Trzcińsko Zdrój - 750 tys. zł - na remont zagrożonych katastrofą murów obronnych z XIII/XIV w.  oraz Gmina Banie- 610 tys. zł - na prace zabezpieczające dach skrzydła wschodniego XIV. wiecznego zamku w Swobnicy, którego stan techniczny gwałtownie pogarszał się w ostatnich latach . Inne bezcenne zabytki, które będą remontowane dzięki dotacjom z budżetu państwa, to np. dawna kaplica templariuszy i joannitów w Chwarszczanach w  gm. Boleszkowice (remont pokrycia dachowego i zabezpieczenie polichromii), kościół pocysterski w Kołbaczu  (II etap remontu dachu nad nawą główną), a także dwa obiekty z zespołów uznanych rozporządzeniem Prezydenta RP za Pomniki Historii - kolegiata NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim  i budynek dawnej kurii Dziekana z Zespołu Katedralnego w Kamieniu Pomorskim. Lista dotacji MKiDN znajduje sie na stronie www.mkidn.gov.pl

Oprac. A.Hamberg-Federowicz


 

W czwartym kwartale roku, zgodnie z harmonogramami, odbywają się odbiory prac konserwatorskich i prac budowlanych prowadzonych w obiektach zabytkowych, dofinansowanych z budżetu państwa - za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prace prowadzone są na podstawie opracowanych i zatwierdzonych dokumentacji, w uzgodnionych terminach, a odbiory dokonywane przez pracowników WUOZ w Szczecinie są końcowym etapem prowadzenia inwestycji, koniecznym do prawidłowego rozliczenia przyznanych środków finansowych.

Relacje fotograficzne z prowadzonych odbiorów będziemy prezentować systematycznie w naszej galerii.

 DOTACJE NA PRACE W 2019 R.

Drukuj PDF

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2019R.

Jak corocznie, także w 2019 r. właścicielom i użytkownikom zabytków z terenu województwa zachodniopomorskiego zostały udzielone dotacje z budżetu państwa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Dotacje przyznawane są w ramach konkursów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Część z dotacji dotyczy wspomagania kolejnych etapów wieloletnich, kompleksowych prac renowacyjnych. Wiele obiektów już zostało uratowanych przed unicestwieniem, wiele odzyskało dawny blask. Część większych zadań jest w trakcie realizacji i będzie z pewnością kontynuowana. Z powodu wielkości zabytkowego zasobu oraz konieczności prowadzenia złożonych, specjalistycznych prac konserwatorskich i remontowych, niestety nie wszyscy wnioskodawcy mogli uzyskać wsparcie finansowe. Stąd ważne jest, by także samorządy lokalne włączały się w trud ratowania zabytków i lokalnego dziedzictwa kulturowego, udzielając pomocy w własnych budżetów.

W 2019 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, dysponujący środkami Wojewody Zachodniopomorskiego, wsparł prace przy 31 zabytkach nieruchomych i ruchomych. Łączna wartość udzielonej pomocy finansowej wyniosła 557 624,73 zł.

Dotacje przyznawane były na wniosek właścicieli zabytków lub ich użytkowników. Wśród obiektów poddanych pracom konserwatorskim przy udziale tych środków finansowych były świątynie katolickie i prawosławne oraz ich wyposażenie, ale także przykłady miejskich budowli obronnych, budynków mieszkalnych, wiejskich gospodarczych a także zabytków techniki.

Wśród remontowanych kościołów znalazły się m.in. wiejskie świątynie o charakterystycznej dla Pomorza Zachodniego, ryglowej konstrukcji ścian lub wież, jak kościoły filialne w Sadlnie w gminie Trzebiatów, Piasecznie gm. Trzcińsko-Zdrój, Rydzewie gm. Drawsko Pom., Mielnie i Gardnie gm. Węgorzyno, Golcach gm. Wałcz, Świeszewie gm. Gryfice. Ich sylwety budują pomorski krajobraz kulturowy, wyposażenie świadczy o bogactwie i historii regionu, jednak ratowanie zagrożonych drewnianych konstrukcji i utrzymanie ich dobrego stanu technicznego jest zazwyczaj ponad możliwości finansowe lokalnych społeczności. Stąd wsparcie zewnętrzne jest niezbędne. Podobnie jest z zabytkami ruchomymi - dzięki pomocy finansowej w 2019 r. udało się uratować np. chrzcielnice z Białej i Suchowa, rzeźby ołtarzowe z Gryfic czy ławy kolatorskie z Gudowa oraz rozpocząć prace przy ołtarzu z sanktuarium w Brzesku. Przykładami zabytków, które po pracach konserwatorskich, dofinansowanych przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wzbogacą przestrzeń publiczną, są wrak drewnianego żaglowca eksponowany w Alei Mistrzów Żeglarstwa w Kamieniu Pomorskim czy fontanna z rzeźbą dziewczynki z gęsią na rynku w Barlinku. Naprawiony fragment torowiska zabytkowej linii kolei wąskotorowej nr 1056 na odcinku Koszalin Wąskotorowa-Bobolice umożliwi dalsze jej wykorzystywanie, jako atrakcji turystycznej. Z kolei prace prowadzone w Chojnie pozwoliły zabezpieczyć fragment miejskich murów obronnych, wymagających - tak jak i w innych miastach o średniowiecznej metryce - prac naprawczych w następnych latach.

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji ZWKZ:  http://wkz.bip.alfatv.pl/strony/451.dhtml

Dotacje MKiDN prezentowane są na stronach www.mkidn.gov.pl

Oprac. Aleksandra Hamberg-Federowicz

 

1. Gardno gm. Wegorzyno 2019

1. Remont wieży, III etap. Kościół filialny pw. Św. Mateusza, Gardno, gm. Węgorzyno

2. Mielno gm. Wegorzyno 2019


2. Remont i naprawa ścian obwodowych. Kościół filialny pw. MB Różańcowej, Mielno, gm. Węgorzyno

 

wrak. Kamień Pom

3. Wykonanie stabilizacji konstrukcji. Wrak drewnianego żaglowca z XX w., Kamień Pomorski, gm. loco

 

 

Zamek w Swobnicy uratowany!

Drukuj PDF

Zamek w Swobnicy uratowany!

Po wielu latach starań i wytężonej pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, dzięki ogromnej determinacji i odwadze Pani Wójt Gminy Banie, przy wsparciu organizacji pozarządowych oraz miłośników zamku i wreszcie dzięki zaangażowaniu znacznych środków finansowych wyasygnowanych z budżetu Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządu województwa zachodniopomorskiego udało się wykonać najważniejsze prace remontowo-zabezpieczające przy dachu nad głównym skrzydłem zamku w Swobnicy.

Zamek w Swobnicy

W dniu 7 listopada 2012 r. przedstawiciele Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokonali odbioru końcowego zrealizowanych prac , na które składały się następujące roboty budowlano-konserwatorskie: pełny zakres prac ciesielskich przy więźbie dachowej oraz stropie drugiej kondygnacji, z częściową wymianą i odtworzeniem najbardziej zniszczonych elementów, wymiana pokrycia dachu przy zastosowaniu ceramicznej karpiówki kładzionej w koronkę i folii dachowej, przemurowanie i odtworzenie górnych partii kominów, wykonanie instalacji odgromowej. Wykonano również doraźne zabezpieczenie dostępu do wnętrza zamku oraz załatano większe ubytki pokrycia dachu nad skrzydłem południowym.

Wykonane prace remontowo-konserwatorskie pozwoliły na zabezpieczenie bezcennej substancji zabytkowej i trwale powstrzymały dalszy proces degradacji jednego z najcenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego.

W najbliższej przyszłości niezbędne jest wykonanie dalszych prac remontowych przy koronie murów obwodowych korpusu skrzydła wschodniego, zabezpieczeniu konstrukcji baszty oraz dachu i murach skrzydła południowego. W dalszej kolejności obiekt wymaga wypracowania spójnej koncepcji zagospodarowania umożliwiającej pozyskanie środków na przywrócenie zamkowi funkcji użytkowej i właściwe utrzymanie zabytku.

Michał Dębowski

Przejdź do galerii

 

Głęboczek - odbiór prac

Drukuj PDF

W dniu 21.08.2012r. odbył się odbiór prac zabezpieczającyh budynek zabytkowego młyna wodnego  zlokalizowanego w Głęboczku gm. Czaplinek.  Prace wykonano na zlecenie  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków p. Ewę Stanecką z powodu złego stanu drewnianej konstrukcji obiektu (nie wykonanie tych prac doprowadziło by do zawalenia konstrukcji budynku).

 

Młyn

Ekipa remontowa wykonała wewnętrzną konstrukcję wspierającą i zabezpieczającą budynek przed zawaleniem, poprawiając statykę i chroniącą konstrukcję obiektu przed całkowitym zniszczeniem. Dodatkowo, w ramach prac zabezpieczających, wykonawca uszczelnił przeciekający dach poprzez wymienię przegniłych desek a całość dachu zabezpieczył preparatami chemicznymi (antygrzybicznymi) oraz pokrył dach papą.

 (22)

Prace zabezpieczające umożliwią inwestorowi przeprowadzenie w sposób bezpieczny rewaloryzacji obiektu w terminie dla siebie dogodnym zmieniając jego dotychczasową funkcję na użytkową.

 

 (30)

 

Przejdź do galerii

 

Młyn w Głęboczku

Drukuj PDF
Młyn wodny w Głęboczku.

Młyn wodny szachulcowy z 1898r., został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1 139 w dniu 14 października 1980 r. Młyn w Głęboczku jest jedną z atrakcji turystycznych na kajakowym szlaku rzeką Drawą

Gleboczek_0

Prace zabezpieczające zostały wykonane z powodu złego stanu drewnianej konstrukcji obiektu a nie wykonanie prac doprowadziło by do zawalenia konstrukcji. W związku z tym od dnia 19.06.2012r. wykonawaca rozpoczął na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków p. Ewy Staneckiej prace budowlane zabezpieczające budynek zabytkowego młyna wodnego w Głęboczku , gmina Czaplinek.

 

Gleboczek_1

 

Gleboczek_2

 

Autorem dokumentacji ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO MŁYNA DO CZASU REWALORYZACJI I PRZEBUDOWY NA CELE UŻYTKOWE jest mgr inż. arch. Maciej Płotkowiak.

 

Gleboczek_3

 

Gleboczek_4

 

Zadanie jakie postawiano przed wykonawcą prac zabezpieczających polega na zbudowaniu wewnętrznej konstrukcji wsporczej, zabezpieczającej budynek przed zawaleniem, poprawiając statykę i chroniącą konstrukcję obiektu przed całkowitym zniszczeniem. W naszej ocenie prace zabezpieczające umożliwią inwestorowi przeprowadzenie w sposób bezpieczny rewaloryzacji obiektu w terminie dla siebie dogodnym zmieniajac jego dotychczasową funkcję na użytkową.

 

Gleboczek_5

 

Gleboczek_6

Gleboczek_7

Gleboczek_9

Gleboczek_10

 

Dodatkowo, w ramach prac zabezpieczających, wykonawca uszczelni przeciekający dach poprzez wymienię przegniłych desek, całość dachu zabezpieczy preparatami chemicznymi antygrzybicznymi i pokryje dach papą .  
Przejdź do galerii

 


 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica