Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Prace remontowe i konserwatorskie

 

DOTACEJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2012 R.

 

Zabytkowe budynki czy zabytki ruchome, jako znaczące elementy dziedzictwa kulturowego, znajdują się pod specjalną opieką państwa. Utrzymanie właściwego stanu zabytku, przeciwdziałanie zagrożeniom ,  przywracanie utraconych wartości, wymagają wyjątkowej pieczy i nakładów finansowych. Aby wspomóc właścicieli najcenniejszych obiektów  zabytkowych - tych wpisanych do rejestru zabytków - przepisy prawa dają możliwość określonym  organom administracji  rządowej i samorządowej udzielania dotacji na tego rodzaju prace. Środki pochodzące z budżetu państwa dostępne są poprzez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.  Jednostki samorządu terytorialnego samodzielnie decydują o stworzeniu możliwości takiego wsparcia.

Zachodniopomorski Wojewódzki  Konserwator Zabytków, Pani Ewa Stanecka, corocznie podpisuje umowy z właścicielami lub użytkownikami zabytków z terenu województwa zachodniopomorskiego, o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane. Z budżetu państwa, części której dysponentem jest Wojewoda Zachodniopomorski, przeznaczane są środki finansowe na ten cel - w tym roku do dyspozycji Konserwatora Wojewódzkiego  jest kwota w wysokości  570 tys. zł. Po przeprowadzeniu wymaganej prawem procedury sprawdzającej merytorycznie i formalnie złożone wnioski, dotacje zostały przyznane, a umowy z właścicielami zabytków są systematycznie podpisywane.

Ogółem ZWKZ  przyznał  21 dotacji, o wysokościach od 12 tys. zł do 55 tys. zł. Wśród obiektów, prace przy których będą dofinansowane, są zarówno zabytki ruchome (polichromie, dzieła sztuki i rzemiosła) jak nieruchome (budynki i budowle) z ternu województwa zachodniopomorskiego. W 2012 r. dofinansowane będą m.in. prace przy następujących obiektach np.: polichromowanym stropie belkowym z XIV w. z kościoła w Przywodziu w gm. Dolice, unikalnym drewnianym pseudosklepieniu krzyżowo-żebrowym z XVIII w. z kościoła w Brzesku w gm. Pyrzyce, barokowej ambonie z kościoła w Dębicy w gm. Rymań, nagrobku rodziny Ludwiga Sengera na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Wśród dotowanych zabytkowych kościołów znajdują się niewielkie wiejskie świątynie wymagające remontów, jak kościół filialny w Gudowie w pow. Drawskim czy w Płonnie w gm. Barlinek, jak i  obiekty zagrożone konstrukcyjnie np. kościół w Zajezierzu czy wieża kościoła w Czerninie w gm. Dygowo. Wspierane są także  inicjatywy inwestycyjne w obiektach rezydencjonalnych czy przemysłowych , dotyczące np. odbudowy pałacu w Lubiechowie w gm. Karlino, torowiska  kolejki wąskotorowej na trasie  Koszalin-Świelino,  czy komina przemysłowego w suszarni słodu w dawnym browarze w Połczynie Zdroju.  Pełna lista Beneficjentów i obiektów wraz z  zakresem prac dostępna jest na stronie internetowej Urzędu w odpowiedniej zakładce.

Warte zauważenia są także działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie współfinansowania prac przy zabytkach z obszaru całego kraju.  Wielkość budżetu będącego w dyspozycji  Ministra w 2012 r. w  Programie "Dziedzictwo kulturowe" priorytecie "Ochrona zabytków" zaplanowano w wysokości 80 000 000 zł. Województwo Zachodniopomorskie uzyskało w bieżącym roku dotacje w niespotykanej dotychczas wysokości  - 7.185.000,00 zł. Wsparcia udzielono 27 Wnioskodawcom, wśród których są zarówno Parafie jak i jednostki samorządu terytorialnego - gminy Banie, Goleniów, Wolin, Trzcińsko Zdrój, na prace przy zabytkowych murach obronnych, dworach czy zamkach. Jedne z najwyższych dotacji  otrzymały Gmina Trzcińsko Zdrój - 750 tys. zł - na remont zagrożonych katastrofą murów obronnych z XIII/XIV w.  oraz Gmina Banie- 610 tys. zł - na prace zabezpieczające dach skrzydła wschodniego XIV. wiecznego zamku w Swobnicy, którego stan techniczny gwałtownie pogarszał się w ostatnich latach . Inne bezcenne zabytki, które będą remontowane dzięki dotacjom z budżetu państwa, to np. dawna kaplica templariuszy i joannitów w Chwarszczanach w  gm. Boleszkowice (remont pokrycia dachowego i zabezpieczenie polichromii), kościół pocysterski w Kołbaczu  (II etap remontu dachu nad nawą główną), a także dwa obiekty z zespołów uznanych rozporządzeniem Prezydenta RP za Pomniki Historii - kolegiata NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim  i budynek dawnej kurii Dziekana z Zespołu Katedralnego w Kamieniu Pomorskim. Lista dotacji MKiDN znajduje sie na stronie www.mkidn.gov.pl

Oprac. A.Hamberg-Federowicz


 

W czwartym kwartale roku, zgodnie z harmonogramami, odbywają się odbiory prac konserwatorskich i prac budowlanych prowadzonych w obiektach zabytkowych, dofinansowanych z budżetu państwa - za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prace prowadzone są na podstawie opracowanych i zatwierdzonych dokumentacji, w uzgodnionych terminach, a odbiory dokonywane przez pracowników WUOZ w Szczecinie są końcowym etapem prowadzenia inwestycji, koniecznym do prawidłowego rozliczenia przyznanych środków finansowych.

Relacje fotograficzne z prowadzonych odbiorów będziemy prezentować systematycznie w naszej galerii.

 Zamek w Swobnicy uratowany!

Drukuj PDF

Zamek w Swobnicy uratowany!

Po wielu latach starań i wytężonej pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, dzięki ogromnej determinacji i odwadze Pani Wójt Gminy Banie, przy wsparciu organizacji pozarządowych oraz miłośników zamku i wreszcie dzięki zaangażowaniu znacznych środków finansowych wyasygnowanych z budżetu Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządu województwa zachodniopomorskiego udało się wykonać najważniejsze prace remontowo-zabezpieczające przy dachu nad głównym skrzydłem zamku w Swobnicy.

Zamek w Swobnicy

W dniu 7 listopada 2012 r. przedstawiciele Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokonali odbioru końcowego zrealizowanych prac , na które składały się następujące roboty budowlano-konserwatorskie: pełny zakres prac ciesielskich przy więźbie dachowej oraz stropie drugiej kondygnacji, z częściową wymianą i odtworzeniem najbardziej zniszczonych elementów, wymiana pokrycia dachu przy zastosowaniu ceramicznej karpiówki kładzionej w koronkę i folii dachowej, przemurowanie i odtworzenie górnych partii kominów, wykonanie instalacji odgromowej. Wykonano również doraźne zabezpieczenie dostępu do wnętrza zamku oraz załatano większe ubytki pokrycia dachu nad skrzydłem południowym.

Wykonane prace remontowo-konserwatorskie pozwoliły na zabezpieczenie bezcennej substancji zabytkowej i trwale powstrzymały dalszy proces degradacji jednego z najcenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego.

W najbliższej przyszłości niezbędne jest wykonanie dalszych prac remontowych przy koronie murów obwodowych korpusu skrzydła wschodniego, zabezpieczeniu konstrukcji baszty oraz dachu i murach skrzydła południowego. W dalszej kolejności obiekt wymaga wypracowania spójnej koncepcji zagospodarowania umożliwiającej pozyskanie środków na przywrócenie zamkowi funkcji użytkowej i właściwe utrzymanie zabytku.

Michał Dębowski

Przejdź do galerii

 

Głęboczek - odbiór prac

Drukuj PDF

W dniu 21.08.2012r. odbył się odbiór prac zabezpieczającyh budynek zabytkowego młyna wodnego  zlokalizowanego w Głęboczku gm. Czaplinek.  Prace wykonano na zlecenie  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków p. Ewę Stanecką z powodu złego stanu drewnianej konstrukcji obiektu (nie wykonanie tych prac doprowadziło by do zawalenia konstrukcji budynku).

 

Młyn

Ekipa remontowa wykonała wewnętrzną konstrukcję wspierającą i zabezpieczającą budynek przed zawaleniem, poprawiając statykę i chroniącą konstrukcję obiektu przed całkowitym zniszczeniem. Dodatkowo, w ramach prac zabezpieczających, wykonawca uszczelnił przeciekający dach poprzez wymienię przegniłych desek a całość dachu zabezpieczył preparatami chemicznymi (antygrzybicznymi) oraz pokrył dach papą.

 (22)

Prace zabezpieczające umożliwią inwestorowi przeprowadzenie w sposób bezpieczny rewaloryzacji obiektu w terminie dla siebie dogodnym zmieniając jego dotychczasową funkcję na użytkową.

 

 (30)

 

Przejdź do galerii

 

Młyn w Głęboczku

Drukuj PDF
Młyn wodny w Głęboczku.

Młyn wodny szachulcowy z 1898r., został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1 139 w dniu 14 października 1980 r. Młyn w Głęboczku jest jedną z atrakcji turystycznych na kajakowym szlaku rzeką Drawą

Gleboczek_0

Prace zabezpieczające zostały wykonane z powodu złego stanu drewnianej konstrukcji obiektu a nie wykonanie prac doprowadziło by do zawalenia konstrukcji. W związku z tym od dnia 19.06.2012r. wykonawaca rozpoczął na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków p. Ewy Staneckiej prace budowlane zabezpieczające budynek zabytkowego młyna wodnego w Głęboczku , gmina Czaplinek.

 

Gleboczek_1

 

Gleboczek_2

 

Autorem dokumentacji ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO MŁYNA DO CZASU REWALORYZACJI I PRZEBUDOWY NA CELE UŻYTKOWE jest mgr inż. arch. Maciej Płotkowiak.

 

Gleboczek_3

 

Gleboczek_4

 

Zadanie jakie postawiano przed wykonawcą prac zabezpieczających polega na zbudowaniu wewnętrznej konstrukcji wsporczej, zabezpieczającej budynek przed zawaleniem, poprawiając statykę i chroniącą konstrukcję obiektu przed całkowitym zniszczeniem. W naszej ocenie prace zabezpieczające umożliwią inwestorowi przeprowadzenie w sposób bezpieczny rewaloryzacji obiektu w terminie dla siebie dogodnym zmieniajac jego dotychczasową funkcję na użytkową.

 

Gleboczek_5

 

Gleboczek_6

Gleboczek_7

Gleboczek_9

Gleboczek_10

 

Dodatkowo, w ramach prac zabezpieczających, wykonawca uszczelni przeciekający dach poprzez wymienię przegniłych desek, całość dachu zabezpieczy preparatami chemicznymi antygrzybicznymi i pokryje dach papą .  
Przejdź do galerii

 


 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica