Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności

 aktualnosci

 Program MKIDN "Ochrona Zabytków" na 2017r.

Drukuj PDF

PROGRAM MKIDN "Ochrona Zabytków" NA 2017r.

MKiDN

 

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego TUTAJ ogłoszony został PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO na 2017 "OCHRONA ZABYTKÓW".

Instytucją zarządzającą programem jest Departament Ochrony Zabytków MKIDN.

Prognozowany budżet programu to 112 125 000 zł, w tym w trybie konkursowym: 97 500 000 zł, w trybie odwoławczym: 14 625 000 zł. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 000,00 zł.

"Strategicznym celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Kluczowe dla realizacji celów programu są zadania prowadzące do zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku, w ramach programu dofinansowania nie mogą zaś uzyskać projekty zakładające adaptację, przebudowę obiektów zabytkowych lub ich znaczącą rekonstrukcję. Duży nacisk kładziony będzie na dofinansowanie prac przy obiektach najbardziej zagrożonych oraz zabytkach najcenniejszych - wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO, uznanych za Pomniki Historii oraz tych, posiadających wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Istotnym celem programu jest również zwrócenie uwagi na obiekty, mające szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego - zarówno w kontekście ogólnoświatowym, jak lokalnym, gdzie pełnią ważną rolę nośnika historii i tradycji.

Kluczowym efektem działań realizowanych w ramach programu winno być stworzenie trwałych podstaw dla harmonijnego funkcjonowania obiektów zabytkowych we współczesnym, podlegającym dynamicznym, nierzadko nieodwracalnym zmianom otoczeniu. Dzięki realizacji nakreślonych wyżej celów obiekty zabytkowe, zachowując status materialnych świadectw minionych wieków, pozostaną integralną, pełnoprawną częścią czasów obecnych i przyszłych."

 

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

 

1) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania;

2) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków);

 

Do programu nie kwalifikują się zadania, które są współfinansowane ze środków europejskich.

W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach:

1) do 31 października 2016 roku, dla zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 i 2;

2) do 31 marca 2017 roku dla wszystkich rodzajów zadań określonych w § 2 ust. 1.

Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/

 

Oprac. AHF

 

Europejskie Dni Dziedzictwa 2016

Drukuj PDF

Europejskie Dni Dziedzictwa 2016

edd2016

24. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce, organizowana pod hasłem "Gdzie duch spotyka się z przestrzenią", zainaugurowana została w dniach 10-11 września br. w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy koło Jasła.

Skansen w Trzcinicy obejmuje jedno z najstarszych grodzisk słowiańskich, najlepiej zachowane grodzisko wczesnośredniowieczne w Małopolsce.

W województwie zachodniopomorskim trwają aktualnie Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa 2016 z hasłem wiodącym "Pamięć miejsc i ludzi". Uroczysta inauguracja odbyła się 3 września 2016 r. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Koordynatorem Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa jest Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas uroczystej inauguracji ZDD wręczone zostały złote i srebrne odznaki "Za opiekę nad zabytkami", nadawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dyplomy "Swojskie Zabytki" nadawane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Odznaki i dyplomy wręczali pani Ewa Stanecka - Zachodniopomorski Konserwator Zabytków, pan Cezary Nowakowski - Dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie oraz pani Beata Makowska - Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Oddział w Szczecinie, Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie.

Złotą Odznakę otrzymali:

Ks. Jarosław Biryłko - proboszcz parafii prawosławnej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie, parafii prawosławnej pw. Św. Mikołaja w Dolicach a także parafii prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Barlinku.

Ewa Kowalska - historyk sztuki, Miejski Konserwator Zabytków w Kołobrzegu

Jadwiga Kowalczyk-Kontowska, st. kustosz w Muzeum Regionalnym w Szczecinku

Wiesław Piotrowski - strażak-ratownik z Jednostki Wojskowej nr 1965 w Olesznie

Srebrną odznakę otrzymał:

Jarosław Leszczełowski - regionalista, Honorowy Obywatel Złocieńca (od 2007r.), autor licznych publikacji dotyczących historii regionu - Pojezierza Drawskiego, ziemi złocienieckiej i wałeckiej

Dyplomy "Swojskie Zabytki" otrzymali:

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce - na ręce Pani Róży Król; Lidia Lalak-Szawiel i Czesław Szawiel - nauczyciele, regionaliści działający na rzecz promowania walorów ziemi łobeskiej; Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łobzie - ks. Proboszcz prałat Józef Cyrulik oraz Rada Parafialna - za dbałość o zabytkowe obiekty sakralne w Łobzie, Strzmielach, Karwowie, Grabowie i Dobieszewie; Władysław Wrzesień - sołtys Łącka wraz z Radą Sołecką w Łącku gm. Postomino - za działania na rzecz zachowania tradycyjnego krajobrazu zachodniopomorskiego.

Program ZDD znajduje się na stronie: www.bdz.szczecin.pl

 

Zmarł Wojewoda Zachodniopomorski p. Piotr Jania

Drukuj PDF
Zmarł Wojewoda Zachodniopomorski
 
 
Piotr Jania
 
śp. wojewoda Piotr Jania za biurkiem
 
   Piotr Paweł Jania urodził się 29 czerwca 1952 w Szczecinie. Od 1971 do 1974 i ponownie od 1984 zatrudniony w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. W latach 1977-1984 pracował jako nauczyciel w Liceum Portowym w Szczecinie. W sierpniu 1980 uczestniczył w protestach w swoim miejscu pracy, we wrześniu tego samego roku dołączył do Solidarności, był wiceprzewodniczącym komisji wydziałowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego współpracował z niejawnymi strukturami związku jako skarbnik TKZ, brał udział w organizowaniu pomocy represjonowanym oraz dystrybucji wydawnictw drugiego obiegu. Za prowadzoną działalność m.in. ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. W 1989 współtworzył i był członkiem prezydium Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego "S" Regionu Pomorza Zachodniego. Pod koniec lat 90. był dyrektorem terminalu, następnie kolejno szefem wolnego obszaru celnego, dyrektorem ds. eksploatacyjnych i dyrektorem ds. marketingu w Zarządzie Morskich Portów. W 2001 został członkiem Prawa i Sprawiedliwości. W kadencji 2002-2006 był radnym Szczecina. Ponownie mandat radnego miejskiego uzyskiwał w 2010 i 2014. 8 grudnia 2015 został powołany na stanowisko wojewody zachodniopomorskiego. W 2008 odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
 
 

Ostatnie pożegnanie wojewody Piotra Jani odbyło się 19 sierpnia 2016r. w Szczecinie.

Wojewoda Piotr Jania został pochowany w Alei Zasłużonych Cmentarza Centralnego w Szczecinie.

 

 

DOTACJE Z KRAJOWEGO PROGRAMU NA LATA 2014-2020 w zakresie ochrony dziedzictwa i rozwoju kultury. DLA KOGO I NA CO?

Drukuj PDF

DOTACJE Z KRAJOWEGO PROGRAMU NA LATA 2014-2020 w zakresie ochrony dziedzictwa i rozwoju kultury. DLA KOGO I NA CO?

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  jako instytucja pośrednicząca dla VIII OSI PRIORYTETOWEJ "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury" PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 

ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów  w ramach  Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

(dla wszystkich województw poza mazowieckim)

 

Data naboru wniosków: od 30.06.2016 do 30.09.2016

Termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2017

Miejsce składania wniosków:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kancelaria Ogólna) w godzinach 8:15-16:15

na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00? 071 Warszawa

Sposób składania wniosków:

Drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego.

Kto może składać wnioski?

 1. Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
 2. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
 3. Szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 4. Szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych,
 5. Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury,
 6. Organizacje pozarządowe,
 7. Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie ruchomych i nieruchomych obiektów zabytkowych),
 8. Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO inne niż wymienione powyżej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;
 2. Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;
 3. Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;
 4. Tworzenie i modernizacja wystaw stałych;
 5. Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
 6. Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego);
 7. Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (jako element projektu infrastrukturalnego);
 8. Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

Kryteria wyboru projektów

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 500 000 000 zł

Regulamin i formularze dostępne są na stronie internetowej:

 https://www.pois.gov.pl/nabory/81-ochrona-dziedzictwa-kulturowego-i-rozwoj-zasobow-kultury-1/

 

Ogólnopolskie Dni NATO - Szczecin Razem z NATO

Drukuj PDF

Ogólnopolskie Dni NATO - Szczecin Razem z NATO

 

6560

8 i 9 lipca na Jasnych Błoniach w Szczecinie odbędzie się impreza towarzysząca Szczytowi NATO w Warszawie.

 W czasie imprezy przewidziano m.in.: darmową grochówkę, rowerowe, strażackie i wojskowe tory przeszkód dla dzieci, konkursy z nagrodami, watę cukrową, malowanie twarzy, ściankę Lego, koncert orkiestry wojskowej, badanie składu sztucznej chmury, tresurę psów policyjnych i prezentację psów ratowniczych, pokazy udzielania pierwszej pomocy, symulator dachowania samochodu, a w ramach kina pod chmurką projekcję filmu "Historia Roja".

Przez dwa dni można będzie oglądać: transportery opancerzone, armatohaubicę, zestaw przeciwlotniczy, wyposażenie drużyny zmotoryzowanej i strzelców wyborowych, robota pirotechnicznego Straży Granicznej, radiowozy policyjne, wozy strażackie, poduszkowiec WOPR, a także historyczne umundurowanie i broń.

Piknik będzie trwał w piątek od 15.00 do 21.30, a w sobotę od 10.00 do 21.30.

 

Organizator: Wojewoda Zachodniopomorski Piotr Jania.

Patronat: Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, TVP 3 Szczecin.

 

PROGRAM:

 

PIĄTEK 8.7.2016 r.

 

15:00 - Rozpoczęcie pierwszego dnia "Ogólnopolskich Dni NATO - Szczecin Razem z NATO".

 

16:00 - 17:00 Przejazd i prezentacja patrolu Policji na koniach.

 

17:00 - 18:00  Pokaz tresury psów policyjnych.

 

15:00 - 19:00  Pokaz sprzętu: wojskowego, policyjnego, pożarniczego, służby leśnej oraz namioty promocyjne: 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Miasta Szczecin, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Miejskiej, Straży Granicznej w Szczecinie, OSP Gryf, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, Izby Celnej w Szczecinie, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Szczecińskiej Agencji Artystycznej, Grupy Rekonstrukcji Historycznej 12 Pułku Ułanów Podolskich.

 

19:00 - 21:30  Projekcja filmu pt. "Historia Roja" (film dla widzów od 15 roku życia).

 

SOBOTA 9.7.2016 r.

 

10:00 - Rozpoczęcie drugiego dnia ?Ogólnopolskich Dni NATO ? Szczecin Razem z NATO?.

 

10:00 - 11:00 Koncert orkiestry wojskowej z musztrą paradną.

 

11:00 - 12:00 Pokaz WOPR z zakresu pogotowia ratunkowego. Pokazy udzielania pierwszej pomocy: użycie defibrylatora AED, deska ortopedyczna, fantom dorosłego z kończynami, opatrywanie ran.

 

12:00 - 13:00 Prezentacja psów ratowniczych wykorzystywanych do poszukiwania żywych osób uwięzionych w osuwiskach i pod gruzami zawalonych obiektów budowlanych.

 

12:45 - 13:00 Przemówienie wojewody zachodniopomorskiego Piotra Jani.

 

13:00 - 14:00 Pokaz sprzętu do oceny zagrożenia środowiska.

 

14:00 - Wydawanie grochówki.

 

15:00 - 16:00 Przejazd i prezentacja Policji na koniach.

 

16:00 - 17:00 Pokaz tresury psów policyjnych.

 

10:00 - 19:00 Pokaz sprzętu wojskowego, policyjnego, pożarniczego, straży granicznej, Strażacki Tor Przeszkód dla dzieci, wioska pierwszej pomocy, pokaz sprzętu straży granicznej, symulator WORD, tor rowerowy zorganizowany przez Straż Miejską oraz namioty promocyjne: 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Miasta Szczecin, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Miejskiej, Straży Granicznej w Szczecinie, OSP Gryf, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, Izby Celnej w Szczecinie, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Szczecińskiej Agencji Artystycznej, Grupy Rekonstrukcji Historycznej 12 Pułku Ułanów Podolskich.

 

19:00 - 21:30 Projekcja filmu pt. "Historia Roja" (film dla widzów od 15 roku życia).

 

 

WSPOMNIENIE - Feliks Augustyn PTASZYŃSKI

Drukuj PDF

WSPOMNIENIE

W czerwcu 2016 r. zmarł w Warszawie Feliks Augustyn PTASZYŃSKI, architekt, konserwator zabytków, związany długie lata z Pomorzem Środkowym.

ptaszynski2

 

Feliks Ptaszyński był w latach 1957 1972 Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Koszalinie, w latach 1972 -1975 był kierownikiem Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Koszalinie, zaś w latach 1975 1978 pracował jako główny specjalista w Wojewódzkim Zarządzie Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Koszalinie. Po wyjeździe z Koszalina pracował w PP PKZ w Warszawie, w latach 1979 -1990 był Konserwatorem Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Feliks Ptaszyński wraz z małżonką Danutą, historykiem sztuki, pracowali nieprzerwanie 20 lat, a pełniąc funkcję wojewódzkiego Konserwator Zabytków 15 lat. Jak wspominali Państwo Ptaszyńscy, w owym czasie "polityka wyznaczała ramy działania dla ich pokolenia i w niektórych sprawach, rola konserwatora została sprowadzona do głosu wołającego na puszczy". Tym bardziej cenne są inicjatywy podejmowane na rzecz ratowania zabytków Pomorza Środkowego. Udziałem Państwa Ptaszyńskich są odbudowy najcenniejszych zabytków jak Brama Wysoka w Białogardzie, zamki krzyżackie w Bytowie i Człuchowie, Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie, kaplica cmentarna św. Gertrudy w Darłowie, czy katedry w Koszalinie i Kołobrzegu oraz wiele, wiele innych cennych zabytków.

Pan Feliks Ptaszyński był współtwórcą muzeów w Kołobrzegu i Złotowie, autorem tekstów tablic dla 40 zabytków miasta Warszawy. Był także autorem wielu publikacji oraz prelekcji o zabytkach w radio i telewizji. Działał społecznie należąc do takich organizacji społecznych i zawodowych jak m. in. Stowarzyszenie Architektów Polskich, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami .

Pan Ptaszyński posiadał również odznaczenia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż zasługi, Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Województwa Koszalińskiego, Zasłużony Działacz Kultury, Złota Odznaka za Opiekę nad Zabytkami, Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Warszawy.

 

Całe środowisko konserwatorskie Pomorza Zachodniego straciło przyjaciela i wybitnego znawcę zabytków Pomorza Środkowego.

                                                                          Ewa Stanecka,                          

                                   Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 


Strona 6 z 11
 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica