Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Ogłoszenie

Od dnia 01.01.2013

ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w WUOZ

publikowane będą tylko na stronach BIP WUOZ

w zakładce "Ogłoszenia/Praca""Zabytek Zadbany 2011" - konkurs

Drukuj PDF

zabytek zadbany "Zabytek Zadbany" jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Od tego roku podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.

Więcej…
 

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Drukuj PDF

informacje1OGŁOSZENIE

O  ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH   SKŁADNIKACH    MAJĄTKU    RUCHOMEGO

WOJEWÓDZKIEGO  URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW

W SZCZECINIE

Więcej…
 

Komunikat - Inspektor Koszalin

Drukuj PDF

Ogłoszenie nr: 114937

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

poszukuje kandydatów na stanowisko: 

INSPEKTOR 

do spraw ochrony zabytków architektury i budownictwa 

w Wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych

Wymiar etatu: 0,9

Miejsce wykonywania pracy: Koszalin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków w planowaniu przestrzennym,
 • przeprowadzanie inspekcji zabytków techniki, architektury i budownictwa na terenie województwa 9na terenie wskazanych przez ZWKZ gmin) w celu określenia stanu ich zachowania, sposobu użytkowania oraz aktualnego stanu prawnego,
 • opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich oraz projektów decyzji w sprawach dot. zabytków techniki, architektury i budownictwa,
 • współdziałanie z samorządami różnego szczebla, ze służbami nadzoru budowlanego i innymi organami w celu ochrony zabytków techniki, architektury i budownictwa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie: wyższe w specjalnościach: architektura, konserwatorstwo, historia sztuki, historia
 • doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • umiejętność biegłej obsługi komputera 

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie uzupełniające w zakresie zabytkowej architektury i budownictwa, urbanistyki, zabytków techniki
 • znajomość przepisów dot. ochrony zabytków i postępowania administracyjnego
 • znajomość języków obcych (niemiecki, angielski)
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

- życiorys i list motywacyjny 

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji 

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego 

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych 

- kopie świadectw pracy i opinie 


Termin składania dokumentów: 

21-09-2009 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

Kuśnierska 14A 

70-536 Szczecin

 

Inne informacje: 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 091 433 70 66

 

Posiedzenia WROZ

Drukuj PDF

 Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie zaprasza na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w dniu 13.06.2011 o godz. 09.30 w siedzibie Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy w Szczecinie, przy pl. Orła Białego 1.


Porządek obrad:

09.30 Opinia do koncepcji zabudowy przy ul. Panieńskiej 10A, 10B, 9 w Szczecinie
10.30 Barlinek młyn - papiernia - wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków pozostałej zachowanej zabudowy związanej z młynem oraz otoczenia zespołu
11.30 Projekt posadzki w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Białogardzie
12.00 Wpis do rejestru zabytków pomnika Zwycięstwa znajdującego się na rondzie przy pl. Wolności w Stargardzie Szczecińskim


Z dokumentacją związaną z ww sprawami można zapoznać się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.


 


Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie zaprasza na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w dniu 20.07.2009 o godz. 09:30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, przy pl. Orła Białego 1.

Porządek obrad:

09:30 - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia obejmującego rejon Basenu Północnego i fortów w Świnoujściu

10:30 -  Inwestycja polegająca na rozbudowie i przebudowie budynku kościoła położonego przy ul. Słowiczej w Szczecinie

11:00 - Kolorystyka tynku w blendach wieży kościoła Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków: Ewa Stanecka

 

 


Strona 2 z 2
 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica