Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dotacje 2012 - OGŁOSZENIE

Drukuj PDF

WOJEWÓDZKI  URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE

ul. Kuśnierska 14a, 70-536 Szczecin, Tel. 91 433 70 82, fax. 91 433 70 66,

www.wkz.szczecin.pl

DOTACJE CELOWE

w 2012 roku

ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r. z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy, z dniem 28 lutego b.r. upływa termin składania wniosków o udzielenie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotacji z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, planowanych do wykonania w 2012 roku.

Wnioski o udzielenie w 2012 r. dotacji na dofinansowanie przez WKZ prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (jako refundacji poniesionych nakładów) można składać do dnia 30 czerwca b.r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2012 r. na w.w. dotacje wynosi  570 000,-zł. Podstawowe kryteria przyznania dotacji to: poprawność formalna wniosku oraz ocena uwzględniająca stan zachowania i czas powstania zabytku, kompleksowość prowadzonych prac, zasadność realizacji zadania, znaczenie obiektu dla społeczności lokalnej, a w przypadku gdy podmiot korzystał wcześniej z dotacji WKZ - rzetelność w realizacji zadań i umiejętność właściwego rozliczenia środków.

Zasady finansowania opieki nad zabytkami określone są w Rozdziale 7 w.w. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania wniosku, dokumentów które winny być dołączone, a także i inne istotne informacje zawarte są w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. 112, poz. 940 z późniejszymi zmianami) oraz na stronie internetowej www.wkz.szczecin.pl


 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW

ul. Kuśnierska 14a, 70-536 Szczecin, tel./fax.091 433 70 66, www.wkz.szczecin.pl

DOTACJE CELOWE

w 2012 roku

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie

informuje, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece  nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568)

ogłasza otwarty konkurs ofert

NA REALIZACJĘ W 2012 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH

PRZEZ UPRAWNIONE W USTAWIE PODMIOTY ORAZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

1)     Rodzaj zadania: promowanie osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy

o zabytkach województwa zachodniopomorskiego.

Zadania mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:

 • organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, plenerów, warsztatów, kursów, wystaw i innych imprez,
 • wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, periodyków, książek - w tym przekładów literatury a także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk, katalogów, druków ulotnych,
 • prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, opracowanie ekspertyz.

2)     Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

a)     na zadania zlecone do realizacji fundacjom: 5 000, zł

b)     na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom: 30 000,- zł

3)     Zasady przyznawania dotacji: jawności, efektywności, równego traktowania oferentów, uczciwej konkurencji.

4)     Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2012 r.

5)     Warunki realizacji zadania: złożenie oferty niepodlegającej odrzuceniu w terminie określonym

w ogłoszeniu, wybór oferty przez  Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

w Szczecinie  w konkursie ofert.

6)     Termin i miejsce  składania ofert: 30 kwietnia 2012 r., w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, ul. Kuśnierska 14 A, Szczecin.

7)     Termin wyboru oferty: 31 maja 2012 r.

8)     Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: oferty wybierane będą w trybie art. 126,

art. 127, ust. 1, pkt 1, lit. ,,e" ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,

poz.  1240 ) w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego  i o  wolontariacie, a ocenie podlegać będzie: wartość merytoryczna, koszt wykonania,

doświadczenie  i dorobek wnioskodawcy oraz jego wiarygodność jako organizatora, dająca pewność

terminowego  i solidnego wykonania, zapewnienie różnych źródeł finansowania oraz inne czynniki,

mogące mieć  wpływ na realizację zadania.

9)     Realizacja zadań publicznych tego rodzaju przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w roku 2011 r: 4 zadania  na kwotę 35 000,- zł.

Oferty realizacji zadania publicznego w 2012 r. należy przygotować zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).

Ramowy wzor umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.doc

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.doc

Wzór oferty realizacji zadania publicznego.doc

 


 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE

ul. Kuśnierska 14 a, 70-536 Szczecin, tel./fax  91 433 70 66

www. wkz.szczecin.pl

DOTACJE CELOWE


udzielone w 2012 roku przez

 

Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

(Dz. U. nr 162 z 2003 r., poz. 1568) i rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U.nr 112 z 2005 r. poz. 940, z późn. zm.)

 

L.p.

Obiekt-adres

Zakres prac

Wnioskodawca

Informacja o przekazanych kwotach dotacji

1

 

Wykonanie stropu oraz postawienie ścian parteru,

Pałac w Lubiechowie 21,

powiat Białogard

Wykonanie nowych i naprawa ścian parteru oraz stropu nad parterem,

Pałac Lubiechowo

Anna i Janusz Mazur,

ul. Spokojna 8,

78-100 Kołobrzeg

29 948,33

2

 

Ołtarz główny  Kościół Parafialny p.w. NMP Królowej Świata,

ul. Krzywoustego,

Stargard Szczeciński,

powiat Stargard Szczeciński

Prace konserwatorskie II etap prac przy ołtarzu głównym z XVII w. obejmujący predellę i elementy architektoniczne.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Świata                     ul. Krzywoustego 12,                        73-110 Stargard Szczeciński

20 000,00

3

 

Polichromowane belki stropu III etap prac  Kościół Filialny p.w.

Zwiastowania NMP  Przywodzie,

powiat Pyrzyce

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromowanych belkach stropu - III etap prac, dotyczący 6 i 1/2 belek od strony zachodniej nawy.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy

Żuków 36,

73-115 Dolice

55 000,00

4

 

Pozorne sklepienie krzyżowo-żebrowe II etap prac,

Kościół Parafialny p.w.

Narodzenia NMP   Brzesko,

powiat Pyrzyce

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy pozornym sklepieniu krzyżowo-żebrowym, II etap dot. przęsła południowo-wschodniego wraz z  konstrukcją oraz przy trzech ścianach tarczowych.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP, Brzesko 64,

74-211 Brzesko

30 690,23

5

 

Prace remontowe wieży kościoła,

Kościół Filialny p.w.

Św. Barbary,

w Gudowie,

powiat Drawsko Pomorskie

Prace remontowe - zabezpieczenie i odnowienie pokrycia dachu wieży.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla,

Suliszewo 71,

78-500 Drawsko Pom.

16 277,91

6

 

Ołtarzowa Empora

Kościół filialny p.w. Narodzenia NMP  Rarwino,

powiat Białogard

Prace konserwatorskie i restauratorskie barokowej empory ołtarzowej - I etap prac.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św.

Stanomino 10A,

78-217 Stanomino

15 000,00

7

 

Remont dachu

Kościół filialny p.w.

Podwyższenia Krzyża Świetego,

Płonno,

powiat Myślibórz

Wymiana pokrycia dachowego połowy dachu i prezbiterium w kościele.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bonifacego,

ul. Bonifacego 13A,

74-320 Barlinek

25 000,00

8

 

Strop drewniany - ornamentalna dekoracja snycerska

Kościół filialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, Krępcewo,

powiat Stargard Szczeciński

Prace konserwatorskie - II etap prac przy ornamentalnej dekoracji snycerskiej drewnianego stropu.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. MB Różańcowej,  Rzeplino 50,

73-115 Dolice

30 000,00

9

 

Ambona przyścienna, barokowa z baldachimem,

Kościół filialny p.w.

Matki Boskiej Częstochowskiej, Krępcewo,

powiat Stargard Szczeciński

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie III etap prac (dotyczy 50% całej powierzchni snycerki korpusu i 50% całej powierzchni rzeźb korpusu).

Parafia Rzymskokatolicka p.w. MB Różańcowej,  Rzeplino 50,

73-115 Dolice

30 000,00

10

 

Ambona barokowa

Kościół filialny p.w. Oczyszczenia NMP Dębica 55,

powiat Kołobrzeg

Prace konserwatorsko-restauratorskie ambony wraz z badaniami konserwatorskimi -

II etap prac.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Szczepana,

ul. Koszalińska 8,

78-125 Rymań

12 000,00

11

 

Ambona barokowa z XVIII w.

Kościół Parafialny p.w. Św. Stanisława Kostki,

ul. Kasztanowa,

Karnice,

powiat Gryfice

Konserwacja zachowawcza z naprawami stolarsko-snycerskimi I etap prac przy ambonie.

Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Stanisława Kostki,

ul. Kasztanowa 6,

72-343 Karnice

15 000,00

12

 

I Etap - dot. remontu dachu,

Kościół Parafialny p.w.

Najświętszego Serca Pana Jezusa,

Zajezierze,

powiat Łobez

Prace budowlane - I etap prac ( związanych z naprawą konstrukcji i wymianą pokrycia dachu) naprawa fundamentów i usunięcie pęknięć ścian kościoła

Parafia Rzymskokatolicka p.w.

Najświętszego Serca Pana Jezusa,

Zajezierze 20,

73-150 Łobez

40 000,00

13

 

Dekoracja malarska

Kościół Prawosławny p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła,

ul. Jana Chrzciciela 2,

73-110 Stargard Szczeciński,

powiat Stargard Szczeciński

prace konserwatorskie i restauratorskie elementów  dekoracji malarskich, we wnętrzu cerkwi

Parafia Prawosławna

p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła,

ul. Nadbrzeżna 4,

73-110 Stargard Szczeciński,

7 000,00

14

 

Remont wieży

Kościół filialny p.w.

Wniebowzięcia NMP

Czernino,

powiat Kołobrzeg

Remont wieży kościoła-  I etap prac polegający na demontażu latarni i zabezpieczeniu zwieńczenia wieży kościoła.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego,

Pl. Wolności 4,

78-113 Dygowo

44 200,00

15

 

Willa- dot. stolarki okiennej,

al. Wojska Polskiego 115,

70-483 Szczecin,

powiat Szczecin

Renowacja stolarki okiennej w Sali nr  12, oraz rekonstrukcja okien  w salach 25 i 36 - 9 szt w elewacji zachodnio-południowej budynku willi.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Tadeusza Szeligowskiego,

al. Wojska Polskiego 115,

70-483 Szczecin

15 000,00

16

 

Budynek przemysłowy - Suszarnia Słodu- komin murowany,

ul. Piwna 10,

78-300 Połczyn Zdrój,

powiat Świdwin

Roboty budowlano-konserwatorskie komina murowanego - budynek przemysłowy - Suszarnia Słodu.

Wytwórnia Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A.

ul. Władysława IV 37, 75-350 Koszalin

17 549,11

17

 

Nagrobek rodziny Ludwiga Sengera,

Cmentarz Centralny w Szczecinie,

ul. Ku Słońcu 124 b,

powiat Szczecin

Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Ludwiga Sengera.

Gmina Miasto Szczecin,

Pl. Armii Krajowej 1,

70-456 Szczecin

11 706,10

18

 

Epitafium Rodziny von Thun,

Kościół Parafialny p.w.

Niepokalanego Poczęcia NMP,

ul. Sydonii

Marianowo

powiat Stargard Szczeciński

Prace konserwatorskie i restauratorskie - II etap, barokowego epitafium Rodziny von Thun - przy obrazie Adoracji Krzyża w kartuszu oraz tablicy herbowej w obramieniu z liści laurowych.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP,

ul. Sydonii 3,

73-121 Marianowo

25 000,00

19

 

Linia kolei Wąskotorowej nr 1056 Koszalin Wąsk-Bobolice na odcinku Koszalin-Wąsk-Świelino km 0,000-30,200,

powiat Koszalin

Prace budowlano-konserwatorskie-naprawa torowiska - na odcinku około 2 km wraz z wymianą podkładów na 16 km torowiska remont przepustu na cieku wodnym.

Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki,

ul. Wenedów 24a/11, 75-847 Koszalin

25 000,00

20

Wieża widokowa,

ul. Słupska 1,

Koszalin- Góra Chełmska,

powiat Koszalin

Konserwacja  murów zewnętrznych jednej kondygnacji na wys. do 22 m - kontynuacja prac przy wieży

Szensztacki Instytut Sióstr Maryi

ul. Br. Czecha 9/1

05-402 Otwock

 

 

30 000,00

21

 

Remont dachu - wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym- "Jandrzejówka"

Stare Łysogórki 6, powiat Gryfino

Remont dachu - wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym

Fundacja Dom Rodzinny w Łysogórkach dla Upośledzonych Umysłowo Sierot p.w. Dzieciątka Jezus,

ul. Przyjaciół Żołnierza 90/12,

71-670 Szczecin

14 600,00

22

 

Remont hełmu wieży,

Cerkiew Prawosławna p.w. Św. Mikołaja,

Dolice,

73-130 Dobrzany

powiat Stargard Szczeciński

Remont hełmu wieży i  naprawa pokrycia dachu Cerkwi Prawosławnej

Parafia Prawosławna p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła,

ul. Nabrzeżna 4,                        73-110 Stargard Szczeciński

25 000,00

23

 

Budynek Pałacu z przełomu XIX/XX w.

Żelmowo 24

powiat Łobez

Zabezpieczenie ścian piwnic oraz wykonanie drenażu opaskowego przy budynku pałacu

"ROMB" Spółka z o.o.

ul. Plebiscytowa 29/3,

40-036 Katowice

6 600,00

24

 

Pałac wraz z otaczającym go parkiem, Strzepowo 18,

powiat Koszalin

prace budowlano-konserwatorskie polegające na wykonaniu: doraźnego zabezpieczenia ruin pałacu.

AB Architektura i Budownictwo Spółka Projektowa Sp. z o.o.

ul. Polna 22 lok. 16

00-630 Warszawa

 

17 800,00

RAZEM:

558 371,68

 

 

Dotacje udzielone w 2012 r.
przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

na Realizację Zadań Publicznych

w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (z dn. 24.04.2003r. Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 z 2003r., poz. 1568 z późn. zm.)

 

L.p.

Zadanie

Wnioskodawca

Informacja o przekazanych kwotach dotacji

1

"XII Muzealne Spotkania z Fotografią"- Międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży.

Pomorskie Stowarzyszenie Edukacji Regionalnej,
ul. Stanisława Moniuszki 6C/8,
75-558 Koszalin

1 000,00

2

"Zabytki Szczecina". Zadanie w ramach rozwoju Internetowej Encyklopedii Szczecina http://encyklopedia.szczecin.pl

sedina.pl,
ul. Cisowa 33,
71-014 Szczecin

2 000,00

3

Wydanie tomiku z serii "Zabytki Pomorza Zachodniego" poświęconego:
1. Katedrze p.w. św. Jana w Kamieniu Pomorskim.

Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Dziedzictwo Kulturowe,
ul. Mickiweicza 29/4,
73-110 Stargard Szczeciński

1 000,00

4

"Z Drewna, Kamienia i Cegły" ,
(konkurs na prezentację multimedialną, wystawa oraz organizacja warsztatów i spotkań z wydaniem broszury
zadanie polegajace na promocji, popularyzacji i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach Trzebiatowa i okolic).

Trzebiatowskie Towarzystwo
Kultury,
ul. Wojska Polskiego 67,
72-30 Trzebiatów

4 000,00

6

Publikacja dwóch wydawnictw pt. "Terra Incognita - Nowa Marchia"
1. "Z dziejów nadodrzańskiej Nowej Marchii" autor: Edward Rymar.
2. "Osadnictwo ziemi cedyńskiej we wczesnym średniowieczu" autor: Antoni Porzeziński.

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Terra Incognita",
ul. Żółkiewskiego 20,
74-500 Chojna

3 000,00

7

XIII Polsko-Niemiecka konferencja i podróż studyjna  "Architektura ryglowa-wspólne dziedzictwo ANTIKON 2012"

SZCZECIN-EXPO
Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego,
ul. Dworcowa 19,
70-206 Szczecin

20 940,20

8

Wydanie książki historycznej
"Szczecin-Wielgowo, Zdunowo, Załom" z serii
Pomorskiego Towarzystwa Historycznego  tom 20,
autor: Marek Łuczak

Pomorskie Towarzystwo
Historyczne,
ul. Ku Słońcu 41/7,
71-047 Szczecin

3 000,00

RAZEM:

34 940,20

 

 

 


WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE
ul. Kuśnierska 14a, 70-536 Szczecin, tel./fax. 091 433 70 66, www.wkz.szczecin.pl

Wyniki konkursu o dotację na realizację zadań publicznych złożonych do
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w 2012 r.

 

L.p.

Zadanie

Wnioskodawca

Wysokość proponowanej dotacji

1

"XII Muzealne Spotkania z Fotografią"- Międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży.

Pomorskie Stowarzyszenie Edukacji Regionalnej,

ul. Stanisława Moniuszki 6C/8,

75-558 Koszalin

1 000,00

2

"Zabytki Szczecina". Zadanie w ramach rozwoju Internetowej Encyklopedii Szczecina http://encyklopedia.szczecin.pl

sedina.pl,

ul. Cisowa 33,

71-014 Szczecin

2 000,00

3

Wydanie tomiku z serii "Zabytki Pomorza Zachodniego" poświęconego:

1. Katedrze p.w. św. Jana w Kamieniu Pomorskim.

Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Dziedzictwo Kulturowe,

ul. Mickiewicza 29/4,

73-110 Stargard Szczeciński

1 000,00

4

"Z Drewna, Kamienia i Cegły" ,

(konkurs na prezentację multimedialną, wystawa oraz organizacja warsztatów i spotkań z wydaniem broszury

zadanie polegające na promocji, popularyzacji i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach Trzebiatowa i okolic).

Trzebiatowskie Towarzystwo

Kultury,

ul. Wojska Polskiego 67,

72-30 Trzebiatów

4 000,00

5

Wydanie drukiem Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce, tom IX, województwo Zachodniopomorskie (d. Szczecińskie), Zeszyt 10, Powiat Pyrzycki.

LIBER PRO ARTE,

ul. Długa 26/28,

00-238 Warszawa

0,00

6

Publikacja dwóch wydawnictw pt. "Terra Incognita - Nowa Marchia"

1. "Z dziejów nadodrzańskiej Nowej Marchii" autor: Edward Rymar.

2. "Osadnictwo ziemi cedyńskiej we wczesnym średniowieczu" autor: Antoni Porzeziński.

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Terra Incognita",

ul. Żółkiewskiego 20,

74-500 Chojna

3 000,00

7

XIII Polsko-Niemiecka konferencja i podróż studyjna "Architektura ryglowa-wspólne dziedzictwo ANTIKON 2012"

SZCZECIN-EXPO

Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego,

ul. Grodzka 16/13,

70-560 Szczecin

21 000,00

8

Wydanie książki historycznej

"Szczecin-Wielgowo, Zdunowo, Załom" z serii

Pomorskiego Towarzystwa Historycznego tom 20,

autor: Marek Łuczak

Pomorskie Towarzystwo

Historyczne,

ul. Ku Słońcu 41/7,

71-047 Szczecin

3 000,00

RAZEM:

35 000,00

 

  
 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica