Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dotacje i ulgi

Drukuj PDF

dotacjeInformacja o dotacjach celowych na prace przy zabytkach.

 

ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW INFORMUJE O TRYBIE PRZYZNAWANIA DOTACJI CELOWYCH NA PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH.

 

Aktualne informacje o dostępnych dotacjach znajdują się na naszej stronie BIP w zakładce:

"Ogłoszenia (Praca, Dotacje, Komunikaty)

 

 

INFORMACJA O DOTACJACH NA PRACE KONSERWATORSKIE

Zgodnie z obowiązującym prawem, zabytki podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania.

Poprzez przyjęte rozwiązania prawne i finansowe państwo wspiera właścicieli i posiadaczy zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych w zakresie opieki nad nimi, w szczególności w ich konserwacji, renowacji i zabezpieczeniu przed zniszczeniem.

Właściciel, użytkownik lub posiadacz zabytku może uzyskać wparcie finansowe ze środków publicznych, jako dotację celową na tego rodzaju działania opiekuńcze.

Podstawowe zagadnienia dotyczące udzielania dotacji reguluje ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz.1568, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, 2245, z 2019 r. poz. 730.) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. 2017 poz. 1674) .

Powyższe akty prawne określają warunki i tryb udzielania dotacji celowych. Wskazują, iż dotacja na prace przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz umieszczonych na Liście Skarbów Dziedzictwa, może być udzielona przez:

 • ministra ds. kultury, obecnie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • wojewódzkiego konserwatora zabytków, właściwego dla miejsca położenia zabytku;
 • organ stanowiący województwa, powiatu lub gminy, właściwy dla miejsca położenia zabytku.

Dla każdego obiektu z obszaru województwa zachodniopomorskiego, wpisanego do rejestru zabytków województwa, możliwe jest udzielenie dotacji na prace remontowe i konserwatorskie przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego oraz odpowiednią Radę Powiatu i Radę Gminy, właściwe dla miejsca położenia zabytku.

Środki finansowe udzielane w ramach dotacji celowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pochodzą z budżetu państwa.

Nowelizacja prawa z 2018 r. rozszerzyła możliwości udzielania wsparcia przez jednostki samorządu wszystkich szczebli o obiekty znajdujące się w gminnych ewidencjach zabytków. Jednostki samorządu terytorialnego wydzielają środki finansowe na dotacje z własnych budżetów.

Zakres prac uprawniający do ubiegania się o dotację celową określony jest w art. 77 pkt. 1-17 ww. ustawy. Przepisy wskazują, iż dotacje co do zasady dotyczą zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku, stabilizacji konstrukcyjnej jego części składowych lub ich odtworzenia, wyeksponowania wartości artystycznych czy estetycznych - nie są skierowane na prace adaptacyjne czy modernizacyjne.

Dotacje tego rodzaju mogą dotyczyć prac przy zabytkach nieruchomych (budynkach i budowlach), zabytkach ruchomych (np. wyposażeniu świątyń, rzeźbie plenerowej) oraz zieleni zabytkowej (parkach, cmentarzach). Zabytki archeologiczne podlegają odrębnym uregulowaniom.

Dotacje celowe mogą być udzielane na prace planowane do wykonania w danym roku lub dłuższym okresie oraz jako refundacje poniesionych wcześniej nakładów. Szczegółowe zasady przyjęte na dany rok określają poszczególne organy w przyjętych regulaminach. Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji celowej jest złożenie przez właściciela lub użytkownika zabytku formalnego wniosku, zgodnego z wymaganiami organu udzielającego dotacji. Konieczne jest dołączenie stosownych dokumentów (np. pozwolenia na budowę, pozwolenia na prowadzenie prac, kosztorysów prac, potwierdzenia prawa do zabytku).

 1. Wnioski do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków są udzielane w dwóch trybach:
 • wnioski na prace planowane do wykonania są jednoroczne. Należy je składać do 28 lutego roku, w którym ma być udzielona dotacja. Ilość i wartość udzielanych dotacji w danym roku zależy od ilości zgłoszonych wniosków i wartości środków finansowych przyznanych na ten cel z budżetu państwa. Zazwyczaj kwota dotacji nie przekracza 50 % wartości całości prac.
 • wnioski o refundację poniesionych nakładów mogą dotyczyć wydatków poniesionych w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku. Można je składać po zakończeniu wszystkich prac wymienionych w zezwoleniu WKZ, w terminie do 30 czerwca każdego roku.

Szczegółowe zasady określone są w Procedurach ZWKZ, dostępnych na stronie internetowej (BIP): www.wkz.bip.alfatv.pl . Na stronie internetowej publikowany jest wykaz udzielonych dotacji w danym roku.

 1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponuje znacznymi środkami finansowymi na udzielanie dotacji w ramach Programu ?Dziedzictwo Kulturowe?, priorytet ?Ochrona Zabytków?. Obowiązują dwa terminy składania wniosków: 30 października roku poprzedzającego i 31 marca roku pobrania dotacji. Poza wskazanymi terminami rozpatrywane są wnioski dotyczące nagłych zdarzeń i katastrof. Wnioski do MKiDN należy składać w formie elektronicznej, za pomocą platformy Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta. Szczegółowe informacje i dostęp do platformy EBOI podane są na stronach internetowych Ministerstwa: www.mkidn.gov.pl
 2. Organy jednostek samorządu terytorialnego udzielają dotacji według własnych zasad, opierając się na zapisach ustawowych. Np. dotacje celowe uchwalane przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyznawane są w corocznych konkursach ogłaszanych przez Zarząd Województwa na początku każdego roku kalendarzowego. Szczegółowe zasady i wzory dokumentów publikowane są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Samorządy powiatów i gmin samodzielnie określają zasady dofinansowań prac przy zabytkach ze swojego terenu, przyjmując je w odpowiednich regulaminach czy uchwałach organów stanowiących.

Kościelne osoby prawne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji także z Funduszu Kościelnego. Fundusz Kościelny stanowi wyodrębnioną pozycję budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych ? obecnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotacje przeznaczane są na remonty i prace konserwatorskie zabytkowych obiektów sakralnych, w tym ruchomego

wyposażenia.  https://www.gov.pl/web/mswia/fundusz-koscielny

 

Aktualizacja: 20.05.2019 r.

Oprac. Aleksandra Hamberg-Federowicz

 

więcej:  http://www.wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/12.dhtml