Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Komunikat - Inspektor Koszalin

Drukuj PDF

Ogłoszenie nr: 114937

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

poszukuje kandydatów na stanowisko: 

INSPEKTOR 

do spraw ochrony zabytków architektury i budownictwa 

w Wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych

Wymiar etatu: 0,9

Miejsce wykonywania pracy: Koszalin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków w planowaniu przestrzennym,
 • przeprowadzanie inspekcji zabytków techniki, architektury i budownictwa na terenie województwa 9na terenie wskazanych przez ZWKZ gmin) w celu określenia stanu ich zachowania, sposobu użytkowania oraz aktualnego stanu prawnego,
 • opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich oraz projektów decyzji w sprawach dot. zabytków techniki, architektury i budownictwa,
 • współdziałanie z samorządami różnego szczebla, ze służbami nadzoru budowlanego i innymi organami w celu ochrony zabytków techniki, architektury i budownictwa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie: wyższe w specjalnościach: architektura, konserwatorstwo, historia sztuki, historia
 • doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • umiejętność biegłej obsługi komputera 

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie uzupełniające w zakresie zabytkowej architektury i budownictwa, urbanistyki, zabytków techniki
 • znajomość przepisów dot. ochrony zabytków i postępowania administracyjnego
 • znajomość języków obcych (niemiecki, angielski)
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

- życiorys i list motywacyjny 

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji 

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego 

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych 

- kopie świadectw pracy i opinie 


Termin składania dokumentów: 

21-09-2009 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

Kuśnierska 14A 

70-536 Szczecin

 

Inne informacje: 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 091 433 70 66

 
 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica