Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenie nr:166152 - inspektor w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Archeologicznych

Drukuj PDF

Nr ogloszenia: 166152

Data ukazania się ogłoszenia: 20 styczeń 2015 r.

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Archeologicznych

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Szczecin i teren woj. zachodniopomorskiego

70-502 Szczecin

ul. Wały Chrobrego 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowania i przygotowywanie do akceptacji przez ZWKZ projektów decyzji w sprawach ochrony zabytków archeologicznych.
 • Prowadzenie rejestru zabytków archeologicznych, opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich dotyczących zabytków archeologicznych.
 • Przeprowadzanie kontroli prawidłowości prowadzenia terenowych badań archeologicznych i zgodności z wydaną decyzją ZWKZ.
 • Prowadzenie wojewódzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych, przyjmowanie zawiadomień o przypadkowych znaleziskach.
 • Prowadzenie kontroli stanu zachowania stanowisk archeologicznych.
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych ze znaleziskami oraz współpraca z policją w zakresie przestępczości przeciw zabytkom archeologicznym.
 • Opracowywanie zaleceń konserwatorskich do działań przy zabytkach archeologicznych na wniosek właściciela lub z urzędu.
 • Prowadzenie postępowania w sprawach wydzieleń i podziałów geodezyjnych archeologicznych stanowisk naziemnych i w ziemnych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi.

Praca na wysokościach powyżej 3 metrów, oraz praca w głębokich wykopach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, wspólną drukarkę, telefon stacjonarny.

Stanowisko pracy znajduje się na parterze, brak podjazdów, winda, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

     wykształcenie : wyższe w specjalnościach: archeologia

     doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub instytucjach kultury

     pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość KPA, oraz przepisów dotyczących ochrony zabytków

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

Termin składania dokumentów:

27.01.2015 r.

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

Inne informacje:

Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia..

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 
 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica