Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenie nr: 164094 - inspektor w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych

Drukuj PDF
 • Ogłoszenie nr: 164094
 • Data ukazania się ogłoszenia: 28 października 2014 r.

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor

w wydziale ds. Inspekcji Zabytków NieruchomychW miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnejWymiar etatu: 0.8

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

    Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
    ul. Wały Chrobrego 4, pok. 48
  70-502 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowania i przygotowywanie do akceptacji przez ZWKZ lub Zastępcę projektów decyzji w sprawach dotyczących ochrony zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie określonych gmin.
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz uzgodnienia zakresu prac przy zabytkach w wojewódzkiej ewidencji zabytków i gminnej ewidencji zabytków.
 • Przeprowadzanie kontroli stanu zabytków znajdujących się na terenie określonych gmin, sporządzanie protokołów z kontroli, oraz projektów zaleceń pokontrolnych lub notatek służbowych, wykonywanie dokumentacji fotograficznej obiektu.
 • Opracowywanie zaleceń konserwatorskich na wniosek właścicieli obiektów lub z urzędu do działań przy zabytkach.
 • Opracowywanie opinii konserwatorskich do obiektów w ewidencji zabytków.
 • Dokonywanie odbioru wykonanych prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach pod względem prawidłowości wykonania i zgodności z wydaną decyzją ZWKZ .
 • Przygotowywanie rocznych planów kontroli zabytków, oraz ich przeprowadzanie.
 • Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w trybie przepisów o egzekucji w administracji.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

    Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi.
    Praca na wysokościach powyżej 3 metrów.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

    Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, wspólną drukarkę, telefon stacjonarny.
    Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku ZUW, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w specjalnościach: architektura, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo lub historia sztuki,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość KPA, oraz przepisów dotyczących ochrony zabytków, znajomość procedur postępowania administracyjnego oraz egzekucyjnego w administracji
  • znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie ochrony zabytków
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

 

Termin składania dokumentów:

04-11-2014

Miejsce składania dokumentów:

    Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
    ul. Wały Chrobrego 4 (sekretariat pok. 48)
   70-502 Szczecin

 

Inne informacje:

    Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia.
    Wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 1700 zł.
   Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 


 
 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica