Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenie - Kierownik delegatury Koszalin

Drukuj PDF

Ogłoszenie nr: 147574

 

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierownik delegatury

- Kierownik WUOZ w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

70-536 Szczecin, ul. Kuśnierska 14A

 

Delegatura WUOZ w Koszalinie

75-602 Koszalin ul. Zwycięstwa 125

 

Miejsce wykonywania pracy:

Koszalin i teren woj. zachodniopomorskiego

75-602 Koszalin

ul. Zwycięstwa 125

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizowanie i odpowiadanie za prawidłowe funkcjonowanie Delegatury w Koszalinie.
 • Wydawanie decyzji, postanowień, zaświadczeń w sprawach dot. ochrony zabytków znajdujących się na terenach gmin wg właściwości Delegatury z upoważnienia ZWKZ.
 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich i budowlanych przy zabytkach, badań archeologicznych.
 • Nadzór nad przeprowadzaniem kontroli zabytków.
 • Współpraca z innymi organami administracji publicznej, stowarzyszeniami, związkami i innymi w sprawach ochrony zabytków.
 • Przygotowywanie propozycji dla ZWKZ do planów finansowania i ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
 • Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z działalności Delegatury.
 • Prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków nieruchomych w wyznaczonych gminach, dokonywanie odbiorów prac budowlanych, konserwatorskich oraz wykonywanie kontroli zabytków zakończone protokołem lub notatką służbową.

 

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 • Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem, reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
 • Praca pod presją czasu, w stresie.
 • Praca na wysokościach powyżej 3 metrów.

 

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy wyposażone jest w laptop, wspólną drukarkę, komórkowy telefon służbowy, telefon stacjonarny.
 • Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku Delegatury, brak podjazdów, brak windy, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, wydzielone pomieszczenie gospodarczo-socjalne.

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe : architektura, konserwatorstwo, historia sztuki, ochrona zabytków
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub instytucjach kultury

 

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość KPA, oraz przepisów dotyczących ochrony zabytków

 

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe o kierunku zabytkoznawstwo
 • 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym
 • umiejętność negocjacji, inicjatywa i kreatywność

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

 

Termin składania dokumentów:

03-12-2012

 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

ul. Kuśnierska 14 A

70-536 Szczecin

 

 

Inne informacje:

Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 
 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica