Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

BIPx

Drukuj PDF

BIP

 

Warunki ochrony zabytków

Drukuj PDF

Zasady ochrony zabytków 

ZASADNICZE KIERUNKI DZIAŁAŃ KONSERWATORSKICH

 

Słowniczek terminów:

Ochrona - działania polegające przede wszystkim na pełnym zachowaniu istniejącej historycznej formy i zawartości zabytkowego układu przestrzennego, poprzez ustanowienie ochrony prawnej (wpis do rejestru zabytków, ustanowienie rezerwatu / parku kulturowego), w konsekwencji której będzie obowiązywało opracowanie i uchwalenie planu ochrony wyróżnionego założenia (analogicznie do przepisów o ochronie środowiska i przyrody). Forma wskazana przede wszystkim dla rezerwatów kulturowych. Ponieważ ochroną prawną, czy to w formie wpisu do rejestru czy odpowiednich zapisów w przepisach prawa miejscowego, jakim są plany zagospodarowania przestrzennego, obejmuje się wszystkie obszary o walorach zabytkowych na których występują dobra kultury, symbol "A" powinien pojawić się powszechnie, to jednak zdecydowano się przypisać go tylko tym o najwyższych wartościach - rezerwatom i parkom kulturowym - co ma służyć podkreśleniu ich znaczenia.

Konserwacja - działania polegające na utrzymaniu istniejącej formy i substancji historycznego założenia przestrzennego poprzez ustanowienie ochrony prawnej (wpis do rejestru zabytków, ustanowienie parku / rezerwatu kulturowego) oraz przez zabiegi konserwatorskie (naprawy, drobne uzupełnienia, przebudowy według zasad konserwatorskich). Szczegółowy zakres postępowania konserwatorskiego powinien być określony w planach miejscowych lub planach zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie działania inwestycyjne należy podporządkować zachowaniu historycznej formy obszaru.

Rewaloryzacja - działania polegające na uczytelnieniu, uzupełnieniu, odtworzeniu historycznej przestrzeni, w tym:

 • integracja - scalenie przestrzeni zdegradowanej np. wtórnym układem komunikacyjnym, wyburzeniami tradycyjnej zabudowy, zmianie linii zabudowy, polegające ogólnie na zharmonizowaniu kompozycji historycznej ze współczesną
 • rekonstrukcja - odbudowa zniszczonych elementów historycznej kompozycji (dominant, zabudowy i in.), w celu odtworzenia historycznej przestrzeni
 • rekompozycja - przekształcenie istniejącego układu przestrzennego w celu przywrócenie historycznej kompozycji poprzez wyburzenie lub przebudowę elementów wtórnych, tworząc nową formę kompozycyjną złożoną z tradycyjnych dominant

Strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowych obszarów i obiektów

Poniższe warunki są jedynie ogólnymi zasadami. Szczegółowe wytyczne konserwatorskie zapisane są w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin i mogą być różne dla poszczególnych obiektów i terenów

Obiekty wpisane do rejestru zabytków i wytypowane do wpisu

(rejestr prowadzi wojewódzki konserwator zabytków).

Ochronie podlega: 

forma architektoniczna obiektu we wszystkich jej elementach (wysokość, forma dachu, kompozycja elewacji wraz z detalem architektonicznym i stolarką, materiał budowlany) 

funkcja obiektu, której ewentualna zmiana wymaga zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków 

Warunki ochrony:

 • trwałe zachowanie formy architektonicznej i substancji budowlanej obiektu wpisanego do rejestru zabytków
 • utrzymanie otoczenia obiektu zabytkowego zgodnie z historycznym zagospodarowaniem (np. cmentarza w otoczeniu kościoła)
 • wszelkie zmiany w obiekcie zabytkowym wymagają zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków

Obiekty w ewidencji

(ewidencję prowadzi samorząd).

Ochronie podlega:

forma architektoniczna obiektu (gabaryty wysokościowe, forma dachu i rodzaj pokrycia, kompozycja i wystrój elewacji, forma stolarki okiennej i drzwiowej) 

Warunki ochrony:

 • utrzymanie tradycyjnej kompozycji architektonicznej obiektu 
  opiniowanie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków działań mających wpływ na wygląd obiektu 
  opracowanie dokumentacji konserwatorskiej obiektu w przypadku jego rozbiórki 

 

 

Akty prawne dotyczące ochrony zabytków

Ustawy
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst ujednolicony)
(Dz.U. 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z póź. zmianami). 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst ujednolicony)
(Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z póź. zmianami). 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst ujednolicony)
(D.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z póź. zmianami). 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (teks ujednolicony)
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póź. zmianami). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst ujednolicony)
(Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z póź. zmianami).


Rozporządzenia

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
(Dz. u. z 2005 r. Nr 112 poz. 940) 

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury
(Dz.U. z 2005 r. Nr 24 poz. 200) 

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 212 poz. 2153) 

Rozporządzenie Ministra Kultury  z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych  

 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krjowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem
(Dz.U. z 2004 r. Nr 124 poz. 1305) 

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami
(Dz.U. z 2004 r. Nr 124 poz. 1302) 

Rozporządzenie ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę
(Dz.U. z 2004 r. Nr 84 poz. 798) 

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków
(Dz.U. z 2004 r. Nr 75 poz. 706) 

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 71 poz. 650) 

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomuch wpisanych do rejestru zabytków
(Dz.U. z 2004 r. Nr 30 poz. 259)


Inne
Europejska Konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona) 
sporządzona w La Valetta dnia 16 stycznia 1992 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 120 poz. 564).  

Gosław

Drukuj PDF

Gosław, gm. Trzebiatów, pow. gryficki - Właściciele zabytkowej zagrody chłopskiej zapraszają na wypoczynek w gospodarstwie agroturystycznym. Do dyspozycji gości są 2 pokoje, łazienka, możliwość korzystania z kuchni oraz z całego obszernego obejścia, w którym można wypocząć wśród zieleni, z dala od miejskiego zgiełku. Tel. (091) 3861809

 

Gosław 66 - zagroda chłopska nr 25
wpisana do rejestru zabytków pod nr 1344 decyzją z dnia 7 sierpnia 1997 r. nr DZ-4200/18/O/97

GOSŁAW - miejscowość położona przy drodze Trzebiatów - Kołobrzeg (10 km do Trzebiatowa, 16 km do Kołobrzegu), w niedużej odległości od morza (11 km do najbliższej nadmorskiej miejscowości).

Wieś o średniowiecznym rodowodzie. Dokumenty potwierdzające istnienie parafii pochodzą z 1291 r. Kościół wzniesiony w XIII w. z granitowej kostki (zachowane są piękne granitowe portale), z masywną kamienno - ceglana wieżą z XIV/XV w.


Zagroda ryglowa nr 25 zbudowana w poł. XIX w. posiada formę charakterystyczną dla dużych gospodarstw kmiecych pasa nadmorskiego, z budynkiem bramnym (stodolnym) zamykającym podwórze od strony ulicy.

Chałupa (budynek mieszkalny) stoi w głębi siedliska. Budynek mieszkalny parterowy z wysokim dachem naczółkowym mieści obszerną kuchnię z oryginalnym piecem kaflowym i kilka pokoi wyposażonych w stare meble i sprzęty, tworzące niepowtarzalny klimat.


Właściciele zabytkowego obiektu zapraszają na wypoczynek w gospodarstwie agroturystycznym. Do dyspozycji gości są 2 pokoje, łazienka, możliwość korzystania z kuchni oraz z całego obszernego obejścia, w którym można wypocząć wśród zieleni, z dala od miejskiego zgiełku. Tel. (091) 3861809


tekst - E. Kulesza - Szerniewicz

 

Nielegalny wywóz zabytków

Drukuj PDF

Sankcje karne za nielegalny wywóz zabytków


Definicja
Odpowiedzialność karna za popełnienie przestępstw związanych z nielegalnym wywozem zabytków.


Umiejscowienie w systemie prawa
- Prawo administracyjne
- Prawo karne 

Aktualny stan prawny

 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę (Dz. U. Nr 84, poz. 789);
 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury (Dz. Urz. WE L 39 z 10.02.2009r.);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2008 r .w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r.(M.P. z dnia 25 lipca 2008 r. nr 55 poz. 499).

Opis

     Pomimo, że do ścigania przestępstw przeciw zabytkom w przypadku nielegalnego wywozu zastosowanie mają przepisy karne kodeksowe to przedmiot przestępstwa został określony w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przewiduje sankcje za wywóz zabytków bez pozwolenia oraz w sytuacji wcześniejszego wywozu na podstawie pozwoleń czasowych i nie przywiezienia zabytku w okresie ważności pozwolenia.

Wobec sprawcy może być orzeczona kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat w sytuacji gdy sprawca działa umyślnie. Ustawodawca wprowadził również sankcje w przypadku nieumyślnego działania. Sprawca czynu podlega wówczas grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dodatkowo w razie skazania za przestępstwo polegające na wywozie zabytku za granicę bez wymaganego prawem pozwolenia oraz nieprzywiezienia zabytku do kraju w okresie ważności pozwolenia gdy sprawca działa świadome, sąd orzeka, a w sytuacji nieumyślności sąd może orzec, nawiązkę na wskazany cel społeczny związany z opieką nad zabytkami w wysokości od trzykrotnego do trzydziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia. Orzekanie tej nawiązki jest więc obligatoryjne lub fakultatywne.

W sytuacji nieumyślności sąd może odstąpić od orzekania tej nawiązki. Nawiązka stosownie do Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2008 r .w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2009 r. minimalne wynagrodzenie za pracę od dnia 1 stycznia 2009 r. wynosi 1276 zł) może wynieść od 3828 zł do 38280 zł.

Dodatkowo Sąd może orzec przepadek zabytku, chociażby nie stanowił on własności sprawcy.

     Wyżej wskazane przepisy karne stosuje się również do rozporządzenia Rady (WE) 116/2009 w sprawie wywozu dóbr kultury. Art. 9 tegoż rozporządzenia wskazuje, iż państwa członkowskie przyjmują przepisy dotyczące sankcji za naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia i podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia wprowadzenia ich w życie.

Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. W razie wywozu dóbr kultury do krajów trzecich co istotne będzie to dotyczyło również obiektów z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. 


Instytucje/punkty informacyjne:
Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem www.oozp.pl

autor : Anna Skaldawska 

 

Zabytek - definicja

Drukuj PDF

ZABYTEK - nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Zabytek Chroniony Prawem - logo

Logo - Zabytek Chroniony PrawemBiało-błękitna tarcza, jest międzynarodowym symbolem ochrony zabytków, jest znakiem Konwencji Haskiej i może znaleźć się zarówno na zabytkach nieruchomych, do których istnieje dostęp publiczny, jak i niektórych obiektach będących własnością prywatną. Dokładny wygląd znaku reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. 

Formy ochrony zabytków

Zgodnie z ustawą istnieją cztery formy ochrony zabytków:

 • wpis do rejestru zabytków;
 • uznanie za pomnik historii;
 • utworzenie parku kulturowego;
 • ustalenie wymogów ochrony konserwatorskiej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania:

1. Zabytki nieruchome będące, w szczególności:

 • krajobrazami kulturowymi,
 • układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,
 • dziełami architektury i budownictwa,
 • dziełami budownictwa obronnego,
 • obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi,
 • cmentarzami,
 • parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,
 • miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji.

2. Zabytki ruchome będące, w szczególności:

 • dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,
 • kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,
 • numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i orderami,
 • wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,
 • materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984),
 • instrumentami muzycznymi,
 • wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi,
 • przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji;

3. Zabytki archeologiczne będące, w szczególności:

 • pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,
 • cmentarzyskami,
 • kurhanami,
 • reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.
 


Strona 2 z 7
 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica