Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Kontakt

Drukuj PDF

 Załatw sprawęWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4


tel. (0-91) 433-70-66, 433-70-82, faks (0-91) 433-70-66, tel. kom. (sekretariat): 505 224 344

www.wkz.szczecin.pl   e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

NIP 851-20-22-807, REGON 005483925 

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30 - 16.30

od wtorku do piątku: 7.30 - 15.30

Biuro wywozu za granicę - czwratki: 9.00 - 13.00

Archiwum - piątek: 9.00 - 13.00

 

UWAGA!

Klienci załatwiający sprawy w Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie uiszczają opłatę skarbową na konto Urzędu Miejskiego w Szczecinie: 

UWAGA! Nowe numery rachunków bankowych obowiązujące od 1 czerwca 2013

Od 1 czerwca 2013 r. Urząd Miasta Szczecin i gminne jednostki budżetowe będzie obsługiwał bank PKO Bank Polski. Ta zmiana to korzyści dla mieszkańców i budżetu miasta. Nowy bank to również nowe numery rachunków bankowych, na które mieszkańcy wpłacają np. podatki i opłaty lokalne.

Zmiany rachunków bankowych.

W związku ze zmianą banku zmienią się numery wszystkich rachunków bankowych w tym urzędu miasta i blisko 200 jednostek budżetowych. Na te rachunki mieszkańcy wpłacają opłaty i podatki lokalne np.: opłatę za wieczyste użytkowanie, opłatę skarbową, za zajęcie pasa drogowego, opłaty za internaty, przedszkola i żłobki.

W razie wątpliwości zadzwoń pod numer 91 435 1207 lub napisz na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11071.asp?soid=68216C2409AB4C46886812E95E5271FE

Opłata skarbowa: Bank PKO BP SA
nowy nr rachunku dla WUOZ Szczecin to:


20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

 


Delegatura w Koszalinie

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

75-602 Koszalin, ul. Zwycięstwa 125

sekretariat - parter pok. nr 6

 

tel. sekretariat - centrala: (0-94) 340 81 52

tel. kom. sekretariat: 508 546 976

tel. faks: (0-94) (0-94) 341 12 83

e-mail sekretariat: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Godziny urzędowania - Delegatura w Koszalinie:

od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.30

 

Biuro wywozu za granicę - Koszalin:

poniedziałek: 9.00 - 13.00

 

Archiwum - Koszalin:

Czwartek: 8.00 - 12.00

 


UWAGA!

Klienci załatwiający sprawy w Urzędzie Ochrony Zabytków w Koszalinie uiszczają opłatę skarbową na konto Urzędu Miejskiego w Koszalinie:  

BRE BANK S.A. Oddział Korporacyjny  w Szczecinie Nr 07 1140 1137 0000 2444 4400 1033

 


 

 

 

 

 

"Zabytek Zadbany 2011" - konkurs

Drukuj PDF

zabytek zadbany "Zabytek Zadbany" jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Od tego roku podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.

Więcej…
 

Regulamin Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie

Drukuj

Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego

 

załącznik

 

REGULAMIN

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW

W SZCZECINIE

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Regulamin Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków określa:

1)       zasady funkcjonowania oraz kierowania Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków,

2)       nazwy wydziałów, stanowisk pracy i innych komórek organizacyjnych    Wojewódzkiego   Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie oraz ich symbole,

3)      zakresy działania wydziałów, stanowisk pracy i innych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie i Delegatury   w Koszalinie,

4)      organizację pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,

5)      inne sprawy istotne dla organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

§ 2.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz.959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz.206 i Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474) oraz  rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (Dz. U. Nr 75, poz. 706),
 2. innych przepisów dotyczących ochrony zabytków,
 3. statutu Zachodniopomorskiego   Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
 4. niniejszego regulaminu.

 

§ 3.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)      Urzędzie - należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie,

2)      Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków - należy przez to rozumieć Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie,

3)      Zastępcy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - należy przez to rozumieć Zastępcę Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie,

4)      Delegaturze - należy przez to  rozumieć Delegaturę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Koszalinie,

5)      Kierowniku Delegatury - należy przez to rozumieć Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Koszalinie.

 

Rozdział II

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW

§ 4.

1. W skład Urzędu wchodzą:

1)      Wydział do spraw Inspekcji Zabytków Nieruchomych realizujący zadania w zakresie ochrony:

a)      krajobrazu kulturowego, w tym układów urbanistycznych i ruralistycznych w planowaniu przestrzennym

b)      zabytków architektury i budownictwa,

c)      parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni oraz cmentarzy,

d)      nieruchomych zabytków techniki.

2)      Wydział do spraw Inspekcji Zabytków Ruchomych, realizujący zadania w zakresie:

a)      ochrony zabytków ruchomych,

b)      rejestru zabytków i wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych,

c)      wywozu zabytków za granicę.

3)      Wydział do spraw Inspekcji Zabytków Archeologicznych, realizujący zadania w zakresie:

a)      ochrony zabytków archeologicznych,

b)      rejestru zabytków archeologicznych  i wojewódzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych,

4)      Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków, realizujący zadania:

a)      związane z prowadzeniem rejestru zabytków i wojewódzkiej ewidencji zabytków ,

b)      nadzoru nad archiwum Urzędu

c)      udostępnianiem archiwalnych dokumentacji dotyczących zabytków  województwa,

5)      Wydział Budżetu i Finansów, realizujący zadania:

a)      związane z finansami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

b)      związane z udzielaniem dotacji  na dofinansowanie prac przy obiektach zabytkowych .

6)      Stanowisko pracy do spraw ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz do realizacji zadań obronnych.

7)      Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.

8)      Stanowisko pracy do spraw prawnych i organizacyjnych.

9)      Stanowisko pracy do spraw obsługi administracyjnej Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków.

10)   Stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu.

11)   Stanowisko pracy kierowcy.

 

2. W skład Delegatury wchodzą:

1) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw inspekcji zabytków nieruchomych,

2) stanowisko pracy do spraw inspekcji zabytków ruchomych,

3) stanowisko pracy do spraw inspekcji zabytków archeologicznych,

4) stanowisko pracy do spraw dokumentacji i archiwum,

5) stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu,

6) stanowisko pracy kierowcy.

 

3. Schemat struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie określa załącznik do regulaminu.

§ 5.

Przy Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków działa Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków.

§ 6.

1. Ustala  się następujące symbole dla poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu:

1)      Wydział do spraw Inspekcji Zabytków Nieruchomych - ZN,

2)      Wydział do spraw Inspekcji Zabytków Ruchomych - ZR,

3)      Wydział do spraw inspekcji Zabytków Archeologicznych - Z.Arch.,

4)      Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków - DZ,

5)      Wydział Budżetu i Finansów - FN,

6)      Stanowisko pracy do spraw ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz do realizacji zadań obronnych - SO,

7)      Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych - IN,

8)      Stanowisko pracy do spraw prawnych i organizacyjnych -  PO,

9)      Stanowisko pracy do spraw obsługi Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków - WR

10)   Stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu - OE

11)   Stanowisko pracy kierowcy - SK.

 

2. Ustala się następujące symbole dla poszczególnych komórek organizacyjnych Delegatury:

1) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw Inspekcji Zabytków Nieruchomych- ZN-K,

2) stanowisko pracy do spraw inspekcji zabytków ruchomych - ZR-K,

3) stanowisko pracy do spraw inspekcji zabytków archeologicznych - Z.Arch.-K,

4) stanowisko pracy do spraw dokumentacji i archiwum - DZ-K,

5) stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu - OE-K,

6) stanowisko pracy kierowcy - SK-K.

Rozdział III

ZASADY FUNKCJONOWANIA I KIEROWANIA URZĘDEM OCHRONY ZABYKÓW

§ 7.

 1. Urząd jest jednostką budżetową rządowej administracji zespolonej w województwie.
 2. Urząd działa na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 3. Siedzibą Urzędu jest miasto Szczecin.
 4. W skład Urzędu wchodzi Delegatura z siedzibą w Koszalinie.
 5. Delegatura realizuje zadania związane z ochroną zabytków na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego z wyłączeniem miasta i gminy Kalisz Pomorski, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, świdwińskiego i miasta Koszalin.
 6. Wojewódzki Konserwator Zabytków wykonuje w imieniu Wojewody zadania i kompetencje w zakresie ochrony zabytków.
 7. Wojewódzki Konserwator Zabytków kieruje całokształtem działalności Urzędu przy pomocy swojego Zastępcy oraz Kierownika Delegatury w Koszalinie.
 8. Wojewódzki Konserwator Zabytków ustala podział zadań i kompetencji pomiędzy sobą a swoim Zastępcą.

§ 8.

Delegaturą Urzędu kieruje Kierownik Delegatury.

 

§ 9.

Do zadań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy:

1)      realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

2)      sporządzanie w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

3)      prowadzenie rejestru zabytków i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie,

4)      wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie oraz przepisach odrębnych:

a)      wydawanie decyzji administracyjnych, w tym decyzji o wpisie do rejestru zabytków,

b)      wydawanie innych aktów administracyjnych,

5)      sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych,

6)      przeprowadzanie udokumentowanych, okresowych kontroli wewnętrznych w Delegaturze Urzędu,

7)      nadzorowanie czynności z zakresu inspekcji zabytków nieruchomych, wykonywanych przez Zastępcę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

8)      opracowywanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynacja działań przy realizacji tych planów,

9)      upowszechnianie wiedzy o zabytkach,

10)   współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków,

11)   ustalanie planów pracy Urzędu, opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Urzędu,

12)   podejmowanie decyzji dotyczących wydatkowania środków finansowych i mienia Urzędu,

13)    kierowanie zawiadomień do organów ścigania oraz wniosków o ukaranie do sądów,

14)    udzielanie odpowiedzi na skargi na działalność Urzędu oraz na pracowników Urzędu,

15)    ocena pracy pracowników Urzędu

16)   zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, awansowanie oraz nagradzanie pracowników Urzędu, przeprowadzanie ocen pracowników zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej,

17)    wydawanie zarządzeń oraz ustalanie regulaminów w sprawach organizacyjno-porządkowych Urzędu.

§ 10.

Do zadań Zastępcy Wojewódzkiego Konserwatora zabytków należy:

1)      przeprowadzanie udokumentowanych, okresowych kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Urzędu z wyłączeniem Delegatury, według wskazań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

2)      nadzór nad Wydziałem do spraw Inspekcji Zabytków Nieruchomych, nad Pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych oraz nad stanowiskiem pracy do spraw ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz do realizacji zadań obronnych,

3)      nadzorowanie i koordynowanie czynności kontrolnych dokonywanych przez pracowników Urzędu,

4)      wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

5)      wykonywanie czynności z zakresu zadań inspekcji zabytków nieruchomych, w zakresie zleconym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 11.

W przypadku nieobecności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podejmuje decyzje niezbędne dla normalnego funkcjonowania Urzędu, z wyłączeniem decyzji dotyczących wpisu do rejestru zabytków.

§ 12.

Kierownik Delegatury z upoważnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na terenie swojego działania, prowadzi kontrole i sprawy, w tym w szczególności wydaje decyzje administracyjne.

 

§ 13.

Wydziałem kieruje kierownik wydziału.

§ 14.

 1. Do obowiązków kierowników wydziałów jako osób odpowiedzialnych za całokształt pracy kierowanej przez siebie komórki organizacyjnej należy:

1)      organizowanie na bieżąco pracy wydziałów oraz udzielanie pracownikom porad i niezbędnej pomocy w realizacji zleconych im zadań,

2)      proponowanie nowych form i metod pracy,

3)      nadzorowanie  wykonywania obowiązków przez podległych pracowników,

4)      przedstawianie spraw do akceptacji bezpośrednim przełożonym,

5)      opracowywanie zakresów czynności oraz wniosków i opinii służbowych odnośnie pracowników w kierowanych komórkach organizacyjnych,

6)      nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w kierowanych komórkach organizacyjnych,

7)      sprawowanie kontroli wewnętrznej zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami według planu sporządzonego przez zastępcę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

8)      nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników regulaminu organizacyjnego i innych przepisów wewnętrznych,

9)      nadzór nad dbałością o kompetentną, sprawną i kulturalną obsługę interesantów,

10)   składanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wniosków w przedmiocie angażowania, awansowania, zwolnienia, nagradzania, przenoszenia, wyróżniania lub karania pracowników komórek organizacyjnych.

 1. 2. Obowiązki i uprawnienia kierowników wydziałów oraz pracowników zatrudnionych w Urzędzie uregulowane są w indywidualnych zakresach czynności.

§ 15.

 1. Kierownicy wydziałów Urzędu współdziałają w wykonywaniu zadań podlegających im komórek organizacyjnych z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi lub samodzielnymi stanowiskami pracy w Delegaturze .
 2. Kierownik Wydziału Budżetu i Finansów pełni zarazem obowiązki Głównego Księgowego w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.
  1. Kierownik Wydziału Budżetu i Finansów sprawuje odpowiednio nadzór nad kasą w Delegaturze.

 

Rozdział IV

ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ORAZ STANOWISK PRACY URZĘDU OCHRONY ZABYKÓW I DELEGATURY W KOSZALINIE

§ 16.

Zadania Urzędu realizują komórki organizacyjne określone w § 4 niniejszego regulaminu, pod kierownictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 17.

Do zakresu działania komórek organizacyjnych Urzędu i Delegatury należy:

1)      inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonywania zadań,

2)      usprawnianie organizacji, form i metod pracy,

3)      aktualizowanie wiedzy na temat przepisów prawnych dotyczących danej komórki organizacyjnej,

4)      inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć w celu prawidłowego i terminowego wykonywania zadań,

5)      współpraca z innymi organami rządowymi i samorządowymi,

6)      sporządzanie sprawozdań i informacji dotyczących działalności danej komórki organizacyjnej,

7)      zgłaszanie wniosków i projektów w zakresie pracy Urzędu,

8)      oszczędna i racjonalna gospodarka powierzonymi środkami.

§ 18.

Do zadań Wydziału do spraw Inspekcji Zabytków Nieruchomych należy w szczególności:

1)      prowadzenie planowanych i doraźnych kontroli zabytków architektury  i budownictwa, parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni oraz cmentarzy w celu określenia stanu zachowania, stanu technicznego, sposobu użytkowania, stanu prawno-własnościowego, potwierdzonych protokołem kontroli lub notatką służbową,

2)      weryfikacja budownictwa, architektury, parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni o przypuszczalnych wartościach zabytkowych w celu ustalenia zakresu ochrony i zgłaszanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wniosków dotyczących kwalifikacji objęcia ochroną prawną poprzez wpisanie do rejestru zabytków,

3)      opracowywanie zaleceń i opinii  konserwatorskich dotyczących zabytków w przypadku podejmowania inwestorskich działań lub konieczności rewaloryzacji i konserwacji,

4)      opracowywanie wniosków do studiów i planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; dla obszarów powiatów nadzorowanych przez Delegaturę, opinie i uzgodnienia przygotowuje odpowiednia komórka Delegatury,

5)      współdziałanie ze służbami i organami zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, nadzoru budowlanego różnych szczebli w celu ochrony środowiska kulturowego,

6)      przygotowywanie projektów postanowień i decyzji do podpisu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

7)      wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 19.

Do zadań Wydziału do spraw Inspekcji Zabytków Ruchomych należy w szczególności:

1)      prowadzenie rejestru zabytków ruchomych województwa zachodniopomorskiego oraz ewidencji wojewódzkiej zabytków ruchomych,

2)      prowadzenie kontroli miejsc przechowywania zabytków ruchomych w celu stwierdzenia stanu zachowania i prawidłowości warunków przechowywania obiektu, potwierdzonych protokołami z kontroli lub notatką służbową,

3)      przygotowywanie i prowadzenie prac komisji konserwatorskich oceniających zakres i prawidłowość wykonywanych prac konserwatorskich w szczególności w przypadku prac dofinansowywanych z Budżetu Państwa lub z innych źródeł,

4)      opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich dotyczących zabytków ruchomych,

5)      nadzór nad zbiorem dokumentacji dotyczących zabytków ruchomych,

6)      odnotowywanie na kartach ewidencyjnych zabytków ruchomych wszelkich prac i decyzji dotyczących zabytków,

7)      opracowywanie projektów, opinii, postanowień i decyzji do podpisu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

8)      prowadzenie spraw związanych z wywozem zabytków z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej,

9)      wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 20.

Do zadań Wydziału do spraw Inspekcji Zabytków Archeologicznych należy w szczególności:

1)      prowadzenie rejestru zabytków archeologicznych województwa zachodniopomorskiego oraz wojewódzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych,

2)      opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich dotyczących zabytków archeologicznych,

3)      prowadzenie kontroli i inspekcji dotyczących stanu zachowania zabytków archeologicznych, potwierdzonych protokołem z kontroli i inspekcji lub notatką służbową,

4)      prowadzenie kontroli prac ziemnych na obszarach objętych ochroną archeologiczną w celu stwierdzenia zgodności realizowanych prac z wydanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwoleniem,

5)      prowadzenie kontroli aktualnie badanych stanowisk archeologicznych w zakresie zgodności prowadzonych prac z wydanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwoleniem,

6)      organizowanie i prowadzenie ratunkowych badań archeologicznych,

7)      opracowywanie wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz do planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony zabytków archeologicznych,

8)      przyjmowanie zawiadomień o przypadkowych znaleziskach,

9)      opracowywanie opinii, postanowień i decyzji do podpisu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

10)    wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 21.

Do zadań Wydziału Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków należy w szczególności:

1)      prowadzenie rejestru zabytków nieruchomych województwa zachodniopomorskiego,

2)      prowadzenie wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych,

3)      odnotowywanie w karcie ewidencyjnej zabytku budownictwa i architektury oraz na kartach parków i ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni a także cmentarzy wszelkich prac i decyzji dotyczących zabytku,

4)      gromadzenie i aktualizacja danych prawno - własnościowych odnośnie obiektów wpisanych do rejestru zabytków,

5)      nadzór nad opracowywaniem i gromadzeniem wszystkich rodzajów dokumentacji zabytków gromadzonych w urzędowym archiwum,

6)      prowadzenie archiwum  i udostępnianie dokumentacji konserwatorskiej dla zabytków w województwie, zgromadzonej w archiwum,

7)      prowadzenie archiwum zakładowego i udostępnianie archiwum akt dotyczących zabytków z terenu województwa a wytworzonych w Urzędzie,

8)      wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 22.

Do zadań Wydziału Budżetu i Finansów należy w szczególności:

1)      planowanie budżetu Wojewody w zakresie zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

2)      przygotowanie propozycji i opracowanie projektów zmian w budżecie Wojewody w zakresie zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

3)      opracowywanie okresowych ocen i analiz z wykonania dochodów i wydatków budżetowych,

4)      przygotowywanie wniosków o dotacje celowe z budżetu Wojewody na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz rozliczanie przyznanych dotacji,

5)      przygotowywanie umów o udzielenie dotacji  na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku oraz rozliczanie udzielonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotacji,

6)      prowadzenie ksiąg rachunkowych Urzędu,

7)      prowadzenie obsługi finansowo - księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników Urzędu,

8)      sporządzanie list wynagrodzeń pracowników, realizacja wydatków osobowych i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenie w tym zakresie ewidencji analitycznej, sporządzanie dokumentacji płacowej dla potrzeb ZUS,

9)      sporządzanie raportów miesięcznych dla każdej osoby ubezpieczonej w zakresie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

10)    dokonywanie naliczeń i okresowych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych,

11)    sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych, analiz oraz sprawozdań statystycznych,

12)    obsługa kasowa Urzędu,

13)    realizacja zleceń bezgotówkowych, obsługa elektronicznego systemu VideoTEL,

14)    rozliczanie okresowych inwentaryzacji,

15)    obsługa finansowa Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków,

16)    wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 23.

Do zadań stanowiska pracy do spraw ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz do realizacji zadań obronnych należy w szczególności:

1)      opracowywanie planów ochrony zabytków na wypadek zagrożenia dla terenu całego województwa oraz sprawowanie kontroli zabytków nieruchomych oraz obiektów, w których gromadzone są ruchome zabytki, w celu sprawdzenia prawidłowego zabezpieczenia przed kradzieżą, pożarem i innymi zagrożeniami (np. klęski żywiołowe) na terenie całego województwa,

2)      prowadzenie szkoleń obronnych zgodnie z Wytycznymi Wojewody Zachodniopomorskiego do szkolenia obronnego oraz Wytycznymi Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie doskonalenia obronnego województwa na dany rok,

3)      realizacja zadań planowania operacyjnego,

4)      realizacja zadań stałego dyżuru oraz bazy danych HNS (HOST NATION SUPPORT WSPARCIE POBYTU I DZIAŁAŃ WOJSK SOJUSZNICZYCH NA TERYTORIUM KRAJU GOSPODARZA).

§ 24.

Do zadań Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:

1)      zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

2)      ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,

3)      kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

4)      okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,

5)      szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

§ 25.

Do zadań stanowiska pracy do spraw prawnych i organizacyjnych należy w szczególności:

1)      sporządzanie opinii i udzielanie odpowiedzi na zapytania prawne,

2)      opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych,

3)      przygotowywanie skarg do sądów administracyjnych,

4)      przygotowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do sądu administracyjnego,

5)      występowanie przed sądami i innymi organami orzekającymi w imieniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

6)      sporządzanie opinii prawnych w zakresie zgodności wydawanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzji, postanowień i zarządzeń,

7)      opiniowanie projektów porozumień i aneksów do tych porozumień przekazujących kompetencje Wojewody w dziedzinie ochrony zabytków wykonywanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

8)      przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych,

9)      przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników urzędu i delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

§ 26.

Do zadań stanowiska pracy do spraw obsługi administracyjnej Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków należy w szczególności:

1)      obsługa administracyjna Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków,

2)      protokołowanie wszystkich posiedzeń Rady,

§ 27.

Do zadań stanowiska pracy do spraw obsługi sekretariatu należy w szczególności:

1)      obsługa sekretariatu Urzędu

2)      przyjmowanie i odnotowywanie wniosków i dokumentacji interesantów,

3)      obsługa pocztowa,

4)      obsługa centrali telefonicznej,

5)      wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 28.

Do zadań stanowiska pracy kierowcy należy w szczególności:

1)      przewóz osób samochodem służbowym, zgodnie z poleceniem wyjazdu służbowego,

2)      samodzielnie zaopatrywanie w paliwo i oleje w określonej sieci stacji paliw,

3)      codzienna obsługa samochodu (np. sprzątanie, utrzymywanie sprawności technicznej) oraz przestrzeganie terminu okresowych przeglądów technicznych i opłat ubezpieczeniowych,

4)      wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 29.

Do zadań wieloosobowego stanowiska pracy do spraw inspekcji zabytków nieruchomych w Delegaturze należy w szczególności:

1)      prowadzenie planowych i doraźnych kontroli zabytków architektury i budownictwa, parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni, cmentarzy, obiektów techniki w celu określenia stanu technicznego, sposobu użytkowania, stanu prawno - własnościowego, potwierdzonych protokołem kontroli lub notatką służbową,

2)      weryfikacja obiektów o przypuszczalnych wartościach zabytkowych w celu ustalenia zakresu ochrony i zgłaszanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wniosków dotyczących kwalifikacji do wpisania do rejestru zabytków,

3)      opracowywanie zaleceń, opinii konserwatorskich dotyczących zabytków w przypadkach podejmowania działań inwestorskich lub konieczności rewaloryzacji i konserwacji, na wniosek posiadaczy i inwestorów lub z urzędu,

4)      opracowywanie wniosków do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,

5)      współdziałanie z organami zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, nadzoru budowlanego różnych szczebli w celu ochrony środowiska kulturowego,

6)      przygotowywanie projektów postanowień i decyzji ,

7)      wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika Delegatury.

§ 30.

Do zadań stanowiska pracy do spraw inspekcji zabytków ruchomych w Delegaturze należy w szczególności:

1)      prowadzenie kontroli miejsc przechowywania zabytków ruchomych w celu stwierdzenia stanu zachowania, prawidłowości warunków przechowywania obiektu, potwierdzonych protokołami z kontroli lub notatkami służbowymi,

2)      opracowywanie projektów decyzji i postanowień do podpisu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

3)      udział w komisjach konserwatorskich oraz przygotowywanie komisji oceniających zakres i prawidłowość wykonywanych prac konserwatorskich, w szczególności w przypadku prac dotowanych z budżetu Państwa lub z innych źródeł,

4)      opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich dotyczących zabytków ruchomych,

5)      odnotowywanie na kartach ewidencyjnych zabytków ruchomych wszelkich zmian dotyczących stanu obiektu, w tym przeprowadzonych zabiegów konserwatorskich,

6)      prowadzenie spraw związanych z wywozem zabytków z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej,

7)      nadzór nad zbiorem dokumentacji dotyczącej zabytków ruchomych,

8)      Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika Delegatury.

§ 31.

Do zadań stanowiska pracy do spraw zabytków archeologicznych w Delegaturze należy w szczególności:

1)      prowadzenie wojewódzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych,

2)      prowadzenie kontroli dotyczących stanu zachowania oraz stanu prawno-własnościowego stanowisk archeologicznych zakończonych protokołem lub notatka służbową,

3)      prowadzenie kontroli prac ziemnych na obszarach objętych ochroną  archeologiczną, w celu stwierdzenia zgodności realizowanych prac z wydanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwoleniem,

4)      prowadzenie kontroli prawidłowości badań archeologicznych, zgodnie z pozwoleniem wydanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

5)      organizowanie  i prowadzenie ratunkowych badan archeologicznych,

6)      opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich dotyczących zabytków archeologicznych,

7)      przygotowywanie projektów postanowień i decyzji,

8)      opracowywanie wniosków do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie ochrony stanowisk archeologicznych,

9)      wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika Delegatury.

§ 32.

Do zadań stanowiska pracy do spraw dokumentacji i archiwum w Delegaturze należy w szczególności:

1)      przygotowywanie dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odpowiedniej dokumentacji w celu wydania decyzji w sprawie wpisania obiektu do rejestru zabytków,

2)      prowadzenie wojewódzkiej ewidencji zabytków zgodnie z właściwością terytorialną Delegatury we współpracy z innymi stanowiskami pracy,

3)      odnotowywanie na karcie ewidencyjnej zabytku nieruchomego, ruchomego oraz kartach zabytków  zieleni i cmentarzy wszelkich zmian, prowadzonych prac oraz wydawanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzji,

4)      prowadzenie archiwum wszystkich rodzajów dokumentacji zabytków, zgodnie z właściwością terenową Delegatury i udostępnianie dokumentacji konserwatorskiej dla zabytków a zgromadzonej w archiwum,

5)      prowadzenie archiwum zakładowego i udostępnianie archiwum akt dotyczących zabytków wytworzonych w Urzędzie,

6)      wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika Delegatury.

§ 33.

Do zadań stanowiska pracy do spraw obsługi sekretariatu w Delegaturze należy w szczególności:

1)      obsługa sekretariatu Delegatury,

2)      przyjmowanie i odnotowywanie wniosków i dokumentacji interesantów,

3)      obsługa pocztowa,

4)      obsługa centrali telefonicznej,

5)      wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 34.

Do zadań stanowiska pracy kierowcy w Delegaturze należy w szczególności:

1)      przewóz osób samochodem służbowym, zgodnie z poleceniem wyjazdu służbowego

2)      samodzielne zaopatrywanie w paliwo i oleje w określonej sieci stacji paliw,

3)      codzienna obsługa samochodu ( utrzymywanie sprawności technicznej, utrzymywanie czystości ) oraz przestrzeganie terminu okresowych przeglądów technicznych i opłat ubezpieczeniowych,

4)      wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika Delegatury.


 

Schemat organizacyjny

 

DOTACJE 2011

Drukuj PDF

 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE

ul. Kuśnierska 14 a, 70-536 Szczecin, tel./fax  91 433 70 66

www. wkz.szczecin.pl

DOTACJE CELOWE


udzielone w 2011 roku przez

 

Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

(Dz. U. nr 162 z 2003 r., poz. 1568) i rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U.nr 112 z 2005 r. poz. 940, z późn. zm.)

 

L.p.

Nr umowy

Obiekt-adres

Zakres prac

Wnioskodawca

Informacja o przekazanych kwotach  dotacji

1

 

OE-5124.17.2011.ES

Dom mieszkalny ryglowy

ul. Kościuszki,

Dobra, powiat Łobez

Remont dachu obejmujący wymianę pokrycia dachowego, wymianę łat, impregnację więźby dachowej, zamontowanie kontrłat, folii dachowej oraz montaż rur spustowych

Zdzisław i Maria Szkup,

Zofia i Józef Szkup,

Jadwiga Kawa,

ul. Kościuszki,

72-210 Dobra

16 896,25

2

 

OE-5124.16.2011.ES

Kościół Parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego, Żukowo,

Sławno powiat Sławno

I Etap prac obejmujący konserwację zachowawczą ołtarza i wykonanie pełnej konserwacji i restauracji zwieńczenia ołtarza przy barokowym ołtarzu głównym z ok. 1700 roku

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego,

Żukowo 75, 76-100 Sławno

30 000,00

3

 

OE-5124.11.2011.ES

Kościół Parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP,ul. Sydonii, Marianowopowiat Stargard Szczeciński

I etap prac: konserwacja i restauracja 4 rzeźb z barokowego epitafium rodziny VON THUN

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Sydonii 3, 73-121 Marianowo

20 000,00

4

 

OE-5124.2.2011.ES

Kościół Filialny p.w. Zwiastowania NMP, Przywodzie , powiat Pyrzyce

Prace konserwatorskie i restauratorskie II etap prac przy ośmiu  i pół polichromowanych belkach stropu (licząc od wschodu)

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy, Żuków 36,73-115 Dolice

30 000,00

5

 

OE-5124.9.2011.ES

Kościół Filialny p.w. Św Jana Chrzciciela,

Lubiesz,

powiat Wałcz

Prace restauratorskie - zakończenie III etapu prac, dotyczących korpusu ambony, podpory i schodów przy ambonie

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny, Marcinkowice 57,

78-641 Marcinkowice

10 673,05

6

 

OE-5124.13.2011.ES

Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP,

Brzesko,

powiat Pyrzyce

Prace konserwatorskie i restauratorskie I etap prac przy drewnianym , pozornym sklepieniu krzyżowo-żebrowym (dot. przęsła północno-wschodniego z dekoracją snycerską i konstrukcją przęsła stropu bez dwóch przylegających ścian tarczowych)

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP,

Brzesko 64,

74-211 Brzesko

20 000,00

7

OE-5124.8.2011.ES

Kościół Filialny p.w. MB Częstochowskiej,

Krępcewo,

powiat Stargard Szczeciński

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie: korpus i podpora (z wyłączeniem rzeźb figuralnych i elementów snycerskich korpusu)

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. MB Różańcowej,

Rzeplino,

73-115 Dolice

30 000,00

8

OE-5124.28.2011.ES

Kościół Parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego,

Kolin,

powiat Stargard Szczeciński

Montaż systemu sygnalizacji włamania z czujkami pożarowymi

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego,

Kolin 36,

73-115 Dolice

4 000,00

9

OE-5124.19.2011.ES

Kościół Parafialny p.w. Chrystusa Króla,

Sikorki,

powiat Goleniów

Prace restauratorskie (konserwacja pełna) przy rzeźbionych fragmentach obudowy stalli (scalenie kolorystyczne drewnobejcowanie, położenie politury, montaż elementów stalli w kościele) wraz z drzwiami

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla Sikorki13,

72-200 Nowogard

10 000,00

10

OE-5124.10.2011.ES

Kościół Parafialny p.w. Jana Chrzciciela,

Żabów,

powiat Pyrzyce

Prace konserwatorskie i restauratorskie II etap prac przy ambonie barokowej (konserwacja elementów snycerskich i rzeźbiarskich - 20%, rekonstrukcja i uzupełnienie ubytków: elementy rzeźby i snycerki - 100%)

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jana Chrzciciela Żabów 83,

72-400 Żabów

20 000,00

11

OE-5124.20.2011.ES

Obwarowania miejskie,

ul. Stolarska-Lutyków,

Nowogard

powiat Goleniów

Odbudowa uszkodzonego odcinka muru obronnego i renowacja na całej długości

Gmina Nowogard

Plac Wolności 1,

72-200 Nowogard

19 420,68

12

OE-5124.3.2011.ES

Parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela

Pl. Katedralny ,

Kamień Pomorski,

powiat Kamień Pomorski

Prace konserwatorskie  przy figurze anioła z bramki ambony

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ottona

Pl. Katedralny 8,

70-400 Kamień Pomorski

13 000,00

13

OE-5124.7.2011.ES

Kościół Parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP,

Bobolice,

powiat Koszalin

Prace konserwatorskie, restauratorskie i rekonstrukcyjne przy organach neogotyckich z 1886 roku, III etap prac

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP

ul. Kościelna 1,

76-020 Bobolice

20 000,00

14

OE-5124.14.2011.ES

Kościół Parafialny p.w. NMP Królowej Świata,

Stargard Szczeciński,

powiat Stargard Szczeciński

I etap prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym obejmujący: pełną konserwację figury Chrystusa ukrzyżowanego z grupy ukrzyżowania oraz zwieńczenia w postaci ornamentalnego obramienia obrazu Chrystusa Zmartwychwstałego

Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Świata

Krzywoustego 12,

73-110 Stargard Szczeciński

20 000,00

15

OE-5124.12.2011.ES

Kościół Filialny p.w. św. Stanisława Kostki, Chwarszczany- dawna

kaplica zakonna templariuszy i Joanitów,

powiat Myślibórz

Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego zakrystii - w ramach I etapu renowacji: remont  więźby dachowej i pokrycia dachowego kościoła

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP Sarbinowo 62,

74-404 Cychry

7 000,00

16

OE-5124.4.2011.ES

Kościół Filialny p.w. Narodzenia NMP,

Rarwino,

powiat Białogard

Prace konserwatorskie przy ambonie -  II etap  (zakończenie prac)

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św.

Stanomino 10A,

78-217 Stanomino

30 000,00

17

OE-5124.18.2011.ES

Kościół prawosławny p.w. św. Mikołaja,

Dolice,

powiat Stargard Szczeciński

prace budowlane zabezpieczające polegające na przemurowaniu pinakli i narożników wieży, oraz wymianie uszkodzonych cegieł i naprawa pęknięć w murach wieży kościoła

Parafia Prawosławna p.w. św. Ap. Piotra i Pawła

ul. Nabrzeżna 4,

73-110 Stargard Szczeciński

35 000,00

18

OE-5124.22.2011.ES

Budynek w obrębie zespołu stadniny koni,

Łobez,

powiat Łobez

Prace remontowo-budowlane dach budynku: remont więźby dachowej, wymiana pokrycia na dachówkę ceramiczną, zakładkową montaż opierzenia, rynien i rur spustowych tytanowo-cynkowych, instalacji odgromowej oraz wymiana wrót głównych

SBS Stado Ogierów Spółka z o.o.

ul. Świętoborzec 3,

73-150 Łobez

30 000,00

19

OE-5124.21.2011.ES

Zagroda chłopska - budynek bramny w konstrukcji ryglowej,

Gosław,

powiat Gryfice

Remont dachu obejmujący, odtworzenie więźby dachowej, pokrycie dachówką ceramiczną w części zniszczonej przez pożar w 2000 r.

Małgorzata i Robert Szymanowscy,

Gosław 66,

72-320 Trzebiatów

14 225,00

20

OE-5124.5.2011.ES

Kościół Filialny p.w. Oczyszczenia NMP,

Dębica,

powiat Kołobrzeg

Prace konserwatorskie restauratorskie przy renesansowym ołtarzu głównym z 1584 r.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Szczepana,

ul. Koszalińska 8,

78-125 Rymań

19 000,00

21

OE-5124.6.2011.ES

Kościół Parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela,

Sarbia,

powiat Kołobrzeg

Prace konserwatorskie restauratorskie przy gotyckim krucyfiksie - Grupa Ukrzyżowania z figurami Matki Boskiej i św. Jana Chrzciciela

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela,

Sarbia 7,

78-133 Drzonowo

27 322,69

22

OE-5124.27.2011.ES

Linia kolei wąskotorowej nr 1056 Koszalin Wąsk.-Bobolice na odcinku Koszalin Wąsk-Świelino km 0,000-30,200,

powiat Koszalin

Prace budowlano-konserwatorskie polegające na wymianie podkładów kolejowych, remoncie przejazdów kolejowych i bieżącej konserwacji torowiska linii kolei wąskotorowej nr 1056 Koszalin Wąsk-Bobolice na odcinku Koszalin Wąsk-Świelino

Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki ,

ul. Wenedów 24a/11,

75-847 Koszalin

26 110,15

23

OE-5124.1.2011.ES

Kościół Parafialny p.w. Św. Tomasza Apostoła,

Runowo,

powiat Łobez

Remont pokrycia dachowego i poddasza kościoła

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Tomasza Apostoła, Runowo 15,

73-155 Węgorzyno

20 000,00

24

OE-5124.24.2011.ES

Kościół filialny p.w.

Matki Bożej Królowej Polski,

Iwęcino,

powiat Koszalin

Prace remontowe - wymiana pokrycia nawy głównej i wieży kościoła w tym: prace rozbiórkowe, wymiana zniszczonych elementów, konserwacje, ołacenie połaci dachu, krycie gontem, obróbki blacharskie, wymiana instalacji odgromowej, naprawa rynien

Parafia Rzymskokatolicka

p. w. M.B. Częstochowskiej,

Dobiesław 9,

76-150 Darłowo

 

37 000,00

25

OE-5124.25.2011.ES

Kościół filialny p.w.

Narodzenia NMP,

Rarwino,

powiat Białogard,

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy chrzcielnicy z XVIII w.

Parafia Rzymskokatolicka

p. w. Podwyższenia Krzyża Św.,

Stanomino 10A,

78-217 Stanomino

 

21 000,00

26

OE-5124.23.2011.ES

Kościół filialny p.w. Matki Bożej Częstochowskiej,

Głodowa,

powiat Koszalin

Remont dachu kościoła w tym: demontaż istniejącego pokrycia dachowego, demontaż uszkodzonych elementów więźby dachowej, naprawa oraz montaż elementów więźby dachowej, wzmocnienie krokwi, ołacenie , wykonanie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki, montaż rynien i rur spustowych

Parafia Rzymskokatolicka

p. w. św. Apostołów Piotra i Pawła,

Kłanino 10,

76-020 Bobolice,

 

12 000,00

27

OE-5124.26.2011.ES

Zabytkowe ogrodzenie,

ul. Marii Skłodowskiej-Curie

Szczecin,

powiat Szczecin

Remont zabytkowego ogrodzenia posesji

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie,

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11,

71-332 Szczecin

5 000,00

RAZEM:

547 647,82

 

 

Dotacje udzielone w 2011 r.
przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

na Realizację Zadań Publicznych

w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (z dn. 24.04.2003r. Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 z 2003r., poz. 1568 z późn. zm.)

 

 

L.p.

Zadanie

Wnioskodawca

Wysokość udzielonej dotacji

1

XII Polsko-Niemiecka konferencja i podróż studyjna  "Architektura ryglowa-wspólne dziedzictwo ANTIKON 2011"

STOWAZRYSZENIE

SZCZECIN-EXPO

Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego,

ul. Grodzka 16/13,

70-560 Szczecin

17 000,00

2

"Blask złotego wieku" ,

(konkurs fotograficzny i wystawa

zadanie polegające na promocji, popularyzacji i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach Trzebiatowa)

STOWARZYSZENIE

Trzebiatowskie Towarzystwo

Kultury,

ul. Wojska Polskiego 67,

72-30 Trzebiatów

5 000,00

3

Organizacja "Międzynarodowego

festiwalu muzycznego Sacrum non profanum Trzęsacz 2011 - organy w kościołach naszym Dziedzictwem kulturowym"

(konferencja)

STOWARZYSZENIE

Pomorskie Stowarzyszenie

Instrumentalistów

"ACADEMIA"

ul. Malczewskiego 10-12,

71-616 Szczecin

5 000,00

4

Wydanie książki historycznej

"Szczecin-Turzyn" z serii

Pomorskiego Towarzystwa Historycznego  tom 16,

autor: Marek Łuczak

STOWARZYSZENIE

Pomorskie Towarzystwo

Historyczne,

ul. Ku Słońcu 41/7,

71-047 Szczecin

8 000,00

RAZEM:

35 000,00

 

 


 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE
ul. Kuśnierska 14a, 70-536 Szczecin, tel./fax. 091 433 70 66, www.wkz.szczecin.pl

Wyniki naborów o dotację na realizację zadań publicznych złożonych do
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w 2011 r.

L.p.

Zadanie

Wnioskodawca

Proponowana kwota dotacji

1

XII Polsko-Niemiecka konferencja i podróż studyjna "Architektura ryglowa-wspólne dziedzictwo ANTIKON 2011"


SZCZECIN-EXPO
Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego,
ul. Grodzka 16/13,
70-560 Szczecin

17 000,00

2

"Blask złotego wieku" ,
(konkurs fotograficzny i wystawa
zadanie polegające na promocji, popularyzacji i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach Trzebiatowa)


Trzebiatowskie Towarzystwo
Kultury,
ul. Wojska Polskiego 67,
72-30 Trzebiatów

5 000,00

3

Organizacja "Międzynarodowego
festiwalu muzycznego Sacrum non profanum Trzęsacz 2011 - organy w kościołach naszym Dziedzictwem kulturowym"
(konferencja)


Pomorskie Stowarzyszenie
Instrumentalistów
"ACADEMIA"
ul. Malczewskiego 10-12,
71-616 Szczecin

5 000,00

4

Wydanie książki historycznej
"Szczecin-Turzyn" z serii
Pomorskiego Towarzystwa Historycznego tom 16,
autor: Marek Łuczak


Pomorskie Towarzystwo
Historyczne,
ul. Ku Słońcu 41/7,
71-047 Szczecin

8 000,00

RAZEM:

35 000,00

 

 


WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE

ul. Kuśnierska 14a, 70-536 Szczecin, Tel. 91 433 70 82, fax. 91 433 70 66,

www.wkz.szczecin.pl

DOTACJE CELOWE w 2011 roku

ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r. z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy, z dniem 28 lutego b.r. upływa termin składania wniosków o udzielenie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotacji z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, planowanych do wykonania w 2011 roku.

Wnioski o udzielenie w 2011 r. dotacji na dofinansowanie przez WKZ prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (jako refundacji poniesionych nakładów) można składać do dnia 30 czerwca b.r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2011 r. na w.w. dotacje wynosi 570 000,-zł. Podstawowe kryteria przyznania dotacji to: poprawność formalna wniosku oraz ocena uwzględniająca stan zachowania i czas powstania zabytku, kompleksowość prowadzonych prac, zasadność realizacji zadania, znaczenie obiektu dla społeczności lokalnej, a w przypadku gdy podmiot korzystał wcześniej z dotacji WKZ - rzetelność w realizacji zadań i umiejętność właściwego rozliczenia środków.

Zasady finansowania opieki nad zabytkami określone są w Rozdziale 7 w.w. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania wniosku, dokumentów które winny być dołączone, a także i inne istotne informacje zawarte są w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. 112, poz. 940 z późniejszymi zmianami) oraz na stronie internetowej www.wkz.szczecin.pl


 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW

ul. Kuśnierska 14a, 70-536 Szczecin, tel./fax.091 433 70 66, www.wkz.szczecin.pl

DOTACJE CELOWE

w 2011 roku

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie

informuje, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568)

ogłasza otwarty konkurs ofert

NA REALIZACJĘ W 2011 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH

PRZEZ UPRAWNIONE W USTAWIE PODMIOTY ORAZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

1) Rodzaj zadania: promowanie osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa zachodniopomorskiego.

Zadania mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:

- organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, plenerów, warsztatów, kursów, wystaw i innych imprez,

- wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, periodyków, książek - w tym przekładów literatury a także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk, katalogów, druków ulotnych,

- prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, opracowanie ekspertyz.

2) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

a) na zadania zlecone do realizacji fundacjom: 5 000, zł

b) na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom: 30 000,- zł

3) Zasady przyznawania dotacji: jawności, efektywności, równego traktowania oferentów, uczciwej konkurencji.

4) Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2011 r.

5) Warunki realizacji zadania: złożenie oferty niepodlegającej odrzuceniu w terminie określonym w ogłoszeniu, wybór oferty przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w konkursie ofert.

6) Termin i miejsce składania ofert: 30 kwietnia 2011 r., w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, ul. Kuśnierska 14 A, Szczecin.

7) Termin wyboru oferty: 31 maja 2011 r.

8) Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: oferty wybierane będą w trybie art. 126, art. 127, ust. 1, pkt 1, lit. ,,e" ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a ocenie podlegać będzie: wartość merytoryczna, koszt wykonania, doświadczenie i dorobek wnioskodawcy oraz jego wiarygodność jako organizatora, dająca pewność terminowego i solidnego wykonania, zapewnienie różnych źródeł finansowania oraz inne czynniki, mogące mieć wpływ na realizację zadania.

9) Realizacja zadań publicznych tego rodzaju przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w roku 2010 r: 4 zadania na kwotę 35 000,- zł.

Oferty realizacji zadania publicznego w 2011 r. należy przygotować zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).

Przeczytaj: Załącznik


 

Dotacje 2010

Drukuj PDF

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE

ul. Kuśnierska 14 a, 70-536 Szczecin, tel./fax  91 433 70 66

www. wkz.szczecin.pl

DOTACJE CELOWE


udzielone w 2010 roku przez

 

Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

(Dz. U. nr 162 z 2003 r., poz. 1568) i rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005r w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U.nr 112 z 2005 r. poz. 940, z późn. zm.)

Lp.

Nr umowy

Obiekt

Wnioskodawca

Zakres prac

Kwota   udzielonej

dotacji

1.

OE 304-DK/13/ES/10

Kościół parafialny p.w. NMP Gwiazdy Morza

Świnoujście

Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Gwiazdy Morza

ul. Piastowska 11

72-600 Świnoujście

Prace remontowo-budowlane obejmujące odtworzenie- konstrukcji hełmu wieży, jego podstawy i poszycia montaż iglicy, obróbka dachu,  konserwacja elewacji frontowej

23.790, 00

2.

OE 304-DK/14/ES/10

Kościół filialny p.w. Zwiastowania NMP

Przywodzie, powiat Pyrzyce

 

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Trójcy, Żuków 36

73-115 Dolice

Prace konserwatorskie i restauratorskie ? I etap prac przy polichromowanym stropie kościoła

30.000,00

3.

OE 304-DK/12/ES/10

Kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla

Sikorki, powiat Nowogard

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla

Sikorki 13

72-200 Nowogard

 

Prace konserwatorskie  i restauratorskie przy  przy fragmentach stall  kościoła

14.000,00

4.

OE 304-DK/3/ES/10

Ołtarz boczny św. Barbary -wyposażenie kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP

Tuczno, powiat Wałcz

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP

ul. Moniuszki 1

78-640 Tuczno

Kontynuacja  prac konserwatorskich  i restauratorskich przy ołtarzu bocznym św. Barbary (rozpoczętych w 2008  i kontynuowanych w 2009 r.)

13. 500,00

5.

OE 304-DK/7/ES/10

Ambona ?wyposażenie kościoła  parafialnego  p.w.  Najśw. Serca Pana Jezusa

Kołbacz, powiat Gryfino

Parafia Rzymskokatolicka p.w.  Najśw. Serca Pana Jezusa

ul. Warcisława 8

74-106 Kołbacz

 

Prace  konserwatorskie i restauratorskie przy schodach  i balustradzie  ambony  kościoła

6.500,00

6.

OE 304-DK/4/ES/10

Ołtarz główny-wyposażenie  kościoła parafialnego  p.w. M.B. Królowej Polski

Przelewice, powiat   Pyrzyce

Parafia Rzymskokatolicka p.w. M.B. Królowej Polski

Przelewice 108

74-210 Przelewice

Prace restauratorskie przy ołtarzu głównym (z wył. rzeźb Eklezji i Synagogi)

20.000,00

7.

OE 304-DK/10/ES/10

Ambona-wyposażenie kościoła  filialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela

Lubiesz, powiat Wałcz

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny

Marcinkowice 57

78-641 Marcinkowice

 

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie ? kontynuacja  prac, rozpoczętych w 2009 r.

25.500,00

8.

OE 304-DK/5/ES/10

Średniowieczny kościół parafialny p.w. św. Tomasza Apostoła

Runowo, powiat Łobez

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Tomasza Apostoła

Runowo 15

73-155 Węgorzyno

 

Remont dolnej części wieży kościoła ? część dolna frontowa z cegły i kamienia, remont pokrycia dachowego należącego do wieży

45.000,00

 

9.

OE 304-DK/15/ES/10

Neogotycki ołtarz boczny Piety Anielskiej-wyposażenie  kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela

Szczecin

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela

ul. Bogurodzicy 3a

70-400 Szczecin

Prace  konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym Piety Anielskiej ? II etap prac, rozpoczętych w

2009 r.

10.000,00

 

 

 

 

10.

OE 304-DK/6/ES/10

Neogotyckie organy wraz z prospektem organowym i szafą - wyposażenie  kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP Bobolice, powiat Koszalin

Parafia Rzymskokatolicka p.w.  Wniebowzięcia NMP

ul. Kościelna 1,

76-020 Bobolice

Prace konserwatorskie, restauratorskie i rekonstrukcyjne przy organach  wraz z prospektem organowym i szafą ? II etap prac, rozpoczętych w 2009 r.

 

 

18.000,00

11.

OE 304-DK/9/ES/10

Dwie rzeźby późnogotyckie św. Anna Samotrzeć i św. Jan Chrzciciel-wyposażenie kościoła parafialnego p.w. Przem. Pańskiego

Kolin, powiat Stargard Szczeciński

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego

Kolin 36, 73-015 Dolice

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy dwóch późnogotyckich rzeźbach: św. Anny Samotrzeć i św. Jana Chrzciciela

13.500,00

12.

OE 304-DK/20/ES/10

Kościół parafialny p.w. M.B. Szkaplerznej Wołczkowo, powiat Police

Parafia Rzymskokatolicka p.w. M.B. Szkaplerznej

ul. Lipowa 36

72-003 Wołczkowo

 

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej, ścian fundamentowych i opaski  żwirowej wokół kościoła

 

18.000,00

13.

OE 304-DK/19/ES/10

Kościół parafialny p.w. św. Chrystusa Króla Kozielice, powiat Kamień Pomorski

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla

Kozielice

72-410 Golczewo

Prace remontowe polegające na uzupełnianiu ubytków, oczyszczeniu i spoinowaniu murów, wzmacnianiu silnie osłabionej cegły zachodniej ściany wieży kościoła

31.497,11

14.

OE 304-DK/21/10

Kościół filialny p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła Kruszwin, powiat Myślibórz

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. M.B. Królowej Polski

Golenice 70 A

74-300 Myślibórz

 

Prace remontowo-budowlane polegające na naprawie uszkodzeń  podstawowych elementów budynku  kościoła

21.000,00

15.

OE 304-DK/8/ES/10

Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św.

Stanomino, powiat Białogard

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. Stanomino 10 A

78-217 Stanomino

 

Prace konserwatorskie przy chrzcielnicy  - II etap  prac, rozpoczętych w  2009 r.

18.000,00

16.

OE 304-DK/17/ES/10

Kościół filialny p.w. M.B. Gromnicznej

Kraśnik, powiat Łobez

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela

Sielsko 27

73-155 Węgorzyno

 

 

Prace remontowo-konserwatorskie  związane z rekonstrukcją grobowca rodziny Possart na cmentarzu przykościelnym

 

20.851,95

17.

OE 304- DK/2/ES/10

Zabytkowy obiekt ?Młyn-Papiernia?

Barlinek, powiat Myślibórz

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa ?Młyn-Papiernia?

ul. Borówkowa 10

71-034 Szczecin

Prace  remontowo-budowlane obejmujące:

-remont dachu nad trzonem

-założenie rynien i rur spustowych na trzonie w części halowej

 

27.000,00

18.

OE 304-DK/11/ES/10

Ambona ?wyposażenie  kościoła filialnego p.w. M.B. Częstochowskiej Krępcewo, powiat Stargard Szczeciński

Parafia Rzymskokatolicka p.w. M.B. Różańcowej

Rzeplino

73-115 Dolice

Prace konserwatorskie i  restauratorskie przy baldachimie oraz rzeźbach z korpusu i parapetu schodów ambony

30.967,20

19.

OE 304-DK/18/ES/10

Kościół filialny p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Nosibądy, powiat Szczecinek

 

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP

Mieszałki ul. Główna 7

78-450 Grzmiąca

Prace budowlano-konserwatorskie obejmujące zabezpieczenie ścian  wieży i ściany zachodniej nawy z tymczasową wymianą pokrycia dachowego oraz

odtworzenie bębna latarni

60.000,00

20.

OE 304-DK/1/ES/10

Barokowa ambona -wyposażenie kościoła parafialnego p.w. Św. Antoniego

Osieki Koszalińskie, powiat Koszalin

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Antoniego

ul. Bałtycka 15

76-003 Osieki Koszalińskie

Prace konserwatorskie przy zabytkowej ambonie ? II etap prac, rozpoczętych w 2009 r.

20.500,80

21.

OE 304-DK/16/ES/10

Linia kolei wąskotorowej nr1056 Koszalin-Wąsk.-Bobolice na odcinku Koszalin Wąsk-Świelino, Koszalin

Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki

ul. Wenedów 24a/11

75-847 Koszalin

 

Prace remontowe polegające na wymianie  podkładów kolejowych (bieżąca konserwacja) na odcinku Koszalin-Świelino km 0,000-30,200

27.000,00

22.

OE -304-DR/1/ES/10

Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego

Żukowo 75, powiat Sławno

Parafia Rzymskokatolicka p.w.

Przemienienia Pańskiego

Żukowo 75, 76-100 Sławno

 

Malowanie wewnętrznych  ścian

Wewnętrznych kościoła farbami wapiennymi z uzupełnieniem tynku zaprawą wapienną

3.809,00

refundacja

23.

OE-304-

DR/2/ES/10

Kościół filialny p.w. Wniebowzięcia NMP

Czernin, powiat Kołobrzeg

Parafia Rzymskokatolicka p.w.

Wniebowstąpienia Pańskiego

Pl.  Wolności 4, 78-113 Dygowo

 

 

 

Prace konserwatorskie przy ambonie (pozostałe prace wynikające z zawartej umowy z wykonawcą, przeprowadzone w latach 2007-2009)

9.000,00

refundacja

24.

OE-304-DR/3/ES/10

Kościół filialny p.w. M.B. Częstochowskiej

Kicko17, powiat Stargard Szczeciński

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa Oblubieńca

73-112 Stara Dąbrowa 21

Remont dachu, polegający n rozbiórce pokrycia Dachowego, przymocowaniu folii dachowej, wykonaniu ołacenia, pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich i orynnowania

6.428,93

refundacja

RAZEM:

513.844,99

 

 

Dotacje udzielone w 2010 r.
przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
na Realizację Zadań Publicznych

w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (z dn. 24.04.2003r. Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 z 2003r., poz. 1568 z późn. zm.)

 

 

L.p.

Obiekt, zadanie

Wnioskodawca

Wysokość udzielonej dotacji

1

 

 

 

 

 

Wydanie książki historycznej

?Szczecin-Pomorzany? z serii Pomorskiego Towarzystwa Historycznego tom 11

autor: Marek Łuczak

 

Stowarzyszenie ?Pomorskie Towarzystwo Historyczne

ul. Ku Słońcu 41/7

71-047 Szczecin

 

6.000,00

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Przygotowanie i wydanie albumu ?Stargard Miasto Gotyku? ? przewodnik po zabytkach na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego

 

 

Stowarzyszenie Rewaloryzacji Zabytków Sakralnych

ul. Krzywoustego 12

73-110 Stargard Szczeciński

 

 

6.000,00

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Redakcja, druk i promocja IV cz. wydawnictwa poświęconego śp. Księdzu Infułatowi Romanowi Kostynowiczowi pt. ?WBLASKU KATEDR?

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków

Zarząd Oddziału Szcz.

ul. Kuśnierska 14 a

8.000, 00

 

 

 

 

4

 

 

 

 

X Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna ?ANTIKON 2010 Architektura ryglowa-wspólne dziedzictwo?

 

SZCZECIN-EXPO

Towarzystwo Wspierania Rozwoju Regionalnego

ul. Grodzka 16/13

70-560 Szczecin

15.000,00

RAZEM:

35 000,00

 

 


Strona 4 z 7
 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica