Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zabytek - definicja

Drukuj PDF

ZABYTEK - nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Zabytek Chroniony Prawem - logo

Logo - Zabytek Chroniony PrawemBiało-błękitna tarcza, jest międzynarodowym symbolem ochrony zabytków, jest znakiem Konwencji Haskiej i może znaleźć się zarówno na zabytkach nieruchomych, do których istnieje dostęp publiczny, jak i niektórych obiektach będących własnością prywatną. Dokładny wygląd znaku reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. 

Formy ochrony zabytków

Zgodnie z ustawą istnieją cztery formy ochrony zabytków:

 • wpis do rejestru zabytków;
 • uznanie za pomnik historii;
 • utworzenie parku kulturowego;
 • ustalenie wymogów ochrony konserwatorskiej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania:

1. Zabytki nieruchome będące, w szczególności:

 • krajobrazami kulturowymi,
 • układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,
 • dziełami architektury i budownictwa,
 • dziełami budownictwa obronnego,
 • obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi,
 • cmentarzami,
 • parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,
 • miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji.

2. Zabytki ruchome będące, w szczególności:

 • dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,
 • kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,
 • numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i orderami,
 • wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,
 • materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984),
 • instrumentami muzycznymi,
 • wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi,
 • przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji;

3. Zabytki archeologiczne będące, w szczególności:

 • pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,
 • cmentarzyskami,
 • kurhanami,
 • reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.
 

Program MKiDN "Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków"

Drukuj PDF

MKiDNUprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ogłosił program związany z udzielaniem dotacji w roku 2011 na prace konserwatorskie pt.:

"Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków"


Celem priorytetu jest ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, konserwacja i rewaloryzacja zabytków oraz udostępnianie zabytków na cele publiczne.

UWAGA!

W roku 2011 we wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI.

Regulamin do pobrania tu: Regulamin

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Ochrony Zabytków

ul. Ksawerów 13
02-656 Warszawa,

Telefony na centralę:
(22) 848 10 48
(22) 848 13 19
(22) 646 05 27
(22) 646 05 13

Wnioski prosimy przesyłać na adres:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa


Jacek Dąbrowski - wew. 203,           Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Małgorzata Chojnacka - wew. 114, mchojnacka@mkidn.gov.pl
Joanna Narkiewicz-Siwek - wew. 109,     jsiwek@mkidn.gov.pl
Michalina Romańska - wew. 112,    mromanska@mkidn.gov.pl
Bartosz Dudek - wew. 202,                   bdudek@mkidn.gov.pl

 

Inne programy ministra znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Terminy składania wniosków:

30 listopada 2010 dla wniosków na prace planowane w roku 2011

31 marca 2011 roku na prace planowane dp realizacji w roku 2011 i na refundację kpsztów prac zrealizowanych w latach 2008 - 2011.

 

Słowino

Drukuj PDF

Słowino, gm. Darłowo, pow. sławieński, to jedna z kilkunastu wsi na terenie Gminy Darłowo, która zachowała elementy historycznego krajobrazu kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiego budownictwa ryglowego. Zasoby budownictwa ludowego (ryglowego) tej Gminy należą do największych (najbogatszych) na obszarze woj. zachodniopomorskiego, nadają temu regionowi swoisty charakter, określany mianem "Kraina w kratę".

Słowino - "Zabytki naszej wsi"

W okresie od września do grudnia 2005 r. Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie realizowało w ramach mecenatu Państwa program badawczy "Żywy skansen - Słowino". Efektem tego zadania są m.in. opracowania architektoniczno - konserwatorskie, odnoszące się do zabytkowej zabudowy wsi i walorów krajobrazu kulturowego.

Słowino to jedna z kilkunastu wsi na terenie Gminy Darłowo, która zachowała elementy historycznego krajobrazu kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiego budownictwa ryglowego. Zasoby budownictwa ludowego (ryglowego) tej Gminy należą do największych (najbogatszych) na obszarze woj. zachodniopomorskiego, nadają temu regionowi swoisty charakter, określany mianem "Kraina w kratę".

Wieś położona ok. 10 km na płd.-wschód od wybrzeża bałtyckiego, przy drodze Darłowo - Karwice (skomunikowanej z szosą Szczecin - Gdańsk), w sąsiedztwie rezerwatu Słowińskie Błota.
Słowino to wieś o metryce średniowiecznej, wzmiankowana w 1262 r. jako uposażenie klasztoru cystersów w Bukowie Morskim, a po reformacji własność książęcą, a następnie w Domenie Darłowskiej. Była to duża wieś chłopska, zniszczona w czasie pożaru w 1808 r., a po reformie uwłaszczeniowej rozbudowana o dwie kolonie. Przed 1939 r. Słowino należało do największych wsi w regionie (862 mk.), stanowiło centrum miejscowego rzemiosła i produkcji przemysłowej. Działały tu, m.in.: wytwórnia kiełbas i konserw, młyn i tartak, warsztaty szewskie, ślusarskie, krawieckie, stolarskie, a także kuźnie i piekarnie. Słowino było siedziba parafii, funkcjonowały tu: bank, szkoła, poczta, sklep, gospoda, izba porodowa. Jednak 3/5 ludności zajmowało się rolnictwem, opartym głównie na hodowli krów, trzody i koni.

Układ przestrzenny o założeniu owalnicowym, z wrzecionowatym nawsiem, przecięty prostopadłym traktem komunikacyjnym (z 1836 r.). Dominantą tego układu jest neoromański, ceglany, wieżowy, salowy kościół z l. 70-tych XIX w., otoczony historycznym cmentarzem.

W zabudowie wsi dominowały duże, czworoboczne (zamknięte) zagrody chłopskie,o zróżnicowanej kompozycji i układach. W pierzei południowej zagrody ulokowane bezpośrednio przy drodze, z chałupami posadowionymi z boku podwórza - szczytem do drogi - oraz budynkami bramnymi na froncie, zaś w pierzei północnej zagrody odsunięte od drogi, z chałupami na froncie (też z budynkami bramnymi) lub w głębi siedliska. Na obrzeżach układu oraz pomiędzy dużymi gospodarstwami lokowane są zagrody małorolne (zagrodnicze), głównie trzybudynkowe, zaś na nawsiu niewielkie, dwubudynkowe działki chałupnicze (biedniackie).

We wsi występuje ok. 70 budynków z elementami konstrukcji ryglowej, a blisko 25 budynków (większość to chałupy) zachowało pierwotną formę architektoniczną, z oryginalnymi - a nawet reliktowymi - rozwiązaniami technicznymi i funkcjonalnymi oraz pierwotną stolarką, snycerką i inskrypcjami.

Budynki charakteryzują się regularną kratownicą konstrukcji szkieletowej, łączonej dwoma poziomami rygli (starsze budynki w układzie na 1 rygiel), z przynarożnymi zastrzałami w ścianach szczytowych oraz glinianym (strychułowym) wypełnieniem pól międzyryglowych. Ściany nietynkowane, sporadycznie bielone lub odeskowane; szkielet czerniony, a pola międzybelkowe bielone - stąd charakterystyczna, kontrastowa szachownica.

Zobacz z bliska
Chałupa nr 2
Chałupa nr 12 
Zagroda nr 15 
Zagroda nr 24 
Chałupa nr 60 
Chałupa nr 66 
Chałupa nr 67 
Zagroda nr 70 
Chałupa nr 71 
Chałupa nr 74 
Chałupa nr 75/76 
Kościół

tekst - W. Witek BDZ w Szczecinie

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Drukuj PDF

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków jest państwową jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie, jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmująca swoim zasięgiem obszar województwa zachodniopomorskiego. Zalicza się do sektora finansów publicznych, realizuje gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych z 2009r. Dz. U. Nr 157. poz.1240.
 

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie 

70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4  

tel. (0-91) 433-70-66, 433-70-82

faks (0-91) 433-70-66

NIP 851-20-22-807,  REGON 005483925

sekretariat pok. 48

 

www.wkz.szczecin.pl
 

email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 BIP WUOZ:

www.wkz.bip.alfatv.pl

 


 Godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 - 16.30

od wtorku do piątku: 7.30 - 15.30

 

Biuro wywozu za granicę:

czwartek: 9.00 - 13.00

Archiwum:

(piątek: 9.00 - 13.00)

Uwaga

w dniach 26 lipca, 2 i 9 sierpnia 2019 r. archiwum WUOZ w Szczecinie będzie nieczynne

  Kontakt z mediami:

 kontakt

 

Kontakt z mediami odbywa się przez

Centrum Prasowe

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

 


 

 

Delegatura w Koszalinie 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

 

75-602 Koszalin, ul. Zwycięstwa 125

 

sekretariat - parter pok. nr 6

 

tel. sekretariat - centrala: (0-94) 340 81 52

 

tel. kom. sekretariat: 508 546 976

 

tel. faks: (0-94) (0-94) 341 12 83

 

e-mail sekretariat: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Godziny urzędowania - Delegatura w Koszalinie:

od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.30

 

Biuro wywozu za granicę - Koszalin:

poniedziałek: 9.00 - 13.00

 

Archiwum - Koszalin:

Czwartek: 8.00 - 12.00

 

  


 

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, że

SKARGI I WNIOSKI

przyjmowane są codziennie w sekretariacie urzędu

w godz. 8:00 - 15:30

w poniedziałek w godz. 15:30 - 16:30

 

 

 

 Polityka dotycząca cookies: Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację zastosowania tych narzędzi). Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez strony internetowe, które odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

 

Kontakt

Drukuj PDF

 Załatw sprawęWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4


tel. (0-91) 433-70-66, 433-70-82, faks (0-91) 433-70-66, tel. kom. (sekretariat): 505 224 344

www.wkz.szczecin.pl   e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

NIP 851-20-22-807, REGON 005483925 

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30 - 16.30

od wtorku do piątku: 7.30 - 15.30

Biuro wywozu za granicę - czwratki: 9.00 - 13.00

Archiwum - piątek: 9.00 - 13.00

 

UWAGA!

Klienci załatwiający sprawy w Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie uiszczają opłatę skarbową na konto Urzędu Miejskiego w Szczecinie: 

UWAGA! Nowe numery rachunków bankowych obowiązujące od 1 czerwca 2013

Od 1 czerwca 2013 r. Urząd Miasta Szczecin i gminne jednostki budżetowe będzie obsługiwał bank PKO Bank Polski. Ta zmiana to korzyści dla mieszkańców i budżetu miasta. Nowy bank to również nowe numery rachunków bankowych, na które mieszkańcy wpłacają np. podatki i opłaty lokalne.

Zmiany rachunków bankowych.

W związku ze zmianą banku zmienią się numery wszystkich rachunków bankowych w tym urzędu miasta i blisko 200 jednostek budżetowych. Na te rachunki mieszkańcy wpłacają opłaty i podatki lokalne np.: opłatę za wieczyste użytkowanie, opłatę skarbową, za zajęcie pasa drogowego, opłaty za internaty, przedszkola i żłobki.

W razie wątpliwości zadzwoń pod numer 91 435 1207 lub napisz na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11071.asp?soid=68216C2409AB4C46886812E95E5271FE

Opłata skarbowa: Bank PKO BP SA
nowy nr rachunku dla WUOZ Szczecin to:


20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

 


Delegatura w Koszalinie

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

75-602 Koszalin, ul. Zwycięstwa 125

sekretariat - parter pok. nr 6

 

tel. sekretariat - centrala: (0-94) 340 81 52

tel. kom. sekretariat: 508 546 976

tel. faks: (0-94) (0-94) 341 12 83

e-mail sekretariat: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Godziny urzędowania - Delegatura w Koszalinie:

od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.30

 

Biuro wywozu za granicę - Koszalin:

poniedziałek: 9.00 - 13.00

 

Archiwum - Koszalin:

Czwartek: 8.00 - 12.00

 


UWAGA!

Klienci załatwiający sprawy w Urzędzie Ochrony Zabytków w Koszalinie uiszczają opłatę skarbową na konto Urzędu Miejskiego w Koszalinie:  

BRE BANK S.A. Oddział Korporacyjny  w Szczecinie Nr 07 1140 1137 0000 2444 4400 1033

 


 

 

 

 

 


Strona 3 z 7
 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica